2015-05-07

Російський стандарт туалету (з рос. перекл.)

Російський стандарт туалету


На ruinformer.com нещодавно (4 травня 2015) опубліковали новину: "Положение в севастопольской медицине: "Всё стало в тыщу раз хуже, чем при этой проклятой Украине"" (http://ruinformer.com/page/polozhenie-v-sevastopolskoj-medicine-vsjo-stalo-v-tyshhu-raz-huzhe-chem-pri-etoj-prokljatoj-ukraine)

Серед коментарів від мешканців Севастополя до цієї новини були невдоволені коменти, у тому числі проілюстровані фотографіями, щодо змін останнім часом стану та доступності туалетів в севастопольських поліклініках.

Ті коментарі і сьогодні (7 травня 2015) можна там побачити - очевидно через те, що палке бажання жителів Севастополя користуватися в поліклініках більш-менш цивілізованими туалетами наразі все ще значно переважає російське правило "нє винасіть сор із ізби".

Однак модератори цього ресурсу розцінили коментар, в якому була згадка про допустимість сьогодні в Севастополі таких туалетів, які починають бути влаштовані згідно їх російського стандарту, як намагання перейти через "порєбрік" дозволеного.

Схоже потенціал тематики швидкого переходу севастопольських поліклінік на російський стандарт туалету розповсюджується далеко не тільки на місцевий севастопольський контекст, раз модератори ruinformer.com моментально видалили здавалося б ну зовсім безневинну репліку, і то зовсім не на ненависній українській мові, а цілком російською:
"Правильно, есть ведь такое понятие: "российский стандарт туалета", почему ето в теперь вроде как российском Севастополе должен бить другой стандарт?"

Тому модераторів ruinformer.com не так вже й важко зрозуміти. Адже навряд чи знайдеться хтось хоч один, не тільки серед модераторів, хто би, будучи знайомим з російськими, тобто з підконтрольними московській банді убивць реаліями, не відчував, що дух російського стандарту туалету безпосередньо стосується далеко не тільки власне туалетів, і то далеко не тільки в севастопольських поліклініках. 

Насправді "дух російського стандарту туалету", в підконтрольній Москві зоні, означає саму основу, стержень і фундамент всюди впроваджуваних московською бандою убивць людських взаємин.

Зауважимо при цьому, наскільки круто змінюється значення багатьох слів, коли вони вживаються в московському контексті. Слово "зона" наприклад, починає так розпиратися його московським значенням з колючим дротом, що інші значення цього слова, основні всюди в немосковській зоні, витісняються десь далеко на малозначиму периферію його сприйняття. Дух російського стандарту туалету віддзеркалює сприйняття цього та багатьох інших слів.

Сприйняття російського стандарту туалету, як свого власного рідного стандарту, це як та обов'язкова московська скалка в очах, як те зле чаклунство, коли весна і все таке інше із серця виймається, а зима люта туди вкладається. Ну щоб бачити і розуміти все як воно є, але оцінювати його по-іншому, по московському.

Тому без російського стандарту туалету, у тому числі в його безпосередньому предметному розумінні, московська пропаганда, тобто московська інфоканалізація, наповнена тим брехливим інфолайном, без постійного уживання якого ніхто в Криму не міг би мати навіть і найменшого бажання бути в московській зоні, просто неможлива.

Отже не загострюйте увагу на російському стандарті туалету, шановні севастопольці. Він же всюди там у вас зовсім не якась незначна дрібничка - він справжній, реальний, непідробний, величний московський символ. Ну і гарантія вашого бажання бути під московською рукою. Намагаючись же ним скористатися, стримуйтесь і терпіть.

___

Русский стандарт туалета


На ruinformer.com недавно (4 мая 2015) опубликовали новость: "Положение в севастопольской медицине: "Всё стало в тыщу раз хуже, чем при этой проклятой Украине"" (http://ruinformer.com/page/polozhenie-v-sevastopolskoj-medicine-vsjo-stalo-v-tyshhu-raz-huzhe-chem-pri-etoj-prokljatoj-ukraine)

Среди комментариев от жителей Севастополя к этой новости были неудовлетворенные комментарии, в том числе проиллюстрированные фотографиями, об изменениях в последнее время состояния и доступности туалетов в севастопольских поликлиниках.

Те комментарии и сегодня (7 мая 2015 г.) можно там увидеть - очевидно из-за того, что страстное желание жителей Севастополя пользоваться в поликлиниках более или менее цивилизованными туалетами пока все еще значительно превосходит русское правило "не вынасить сор из избы".

Однако модераторы этого ресурса расценили комментарий, в котором было упоминание о допустимости сегодня в Севастополе таких туалетов, которые начинают быть устроены согласно их российского стандарта, как попытку перехода через "поребрик" дозволенного.

Похоже потенциал тематики быстрого перехода севастопольских поликлиник на российский стандарт туалета распространяется далеко не только на местный севастопольский контекст, раз модераторы ruinformer.com моментально удалили казалось бы ну совсем невинную реплику, и то совсем не на ненавистном украинском языке, а вполне по-русски:
"Правильно, есть ведь такое понятие: "российский стандарт туалета", почему ето в теперь вроде как российском Севастополе должен бить другой стандарт?"

Поэтому модераторов ruinformer.com не так уж трудно понять. Ведь вряд ли найдется кто-то хоть один, не только среди модераторов, кто бы, будучи знакомым с российскими, то есть с подконтрольными московской банде убийц реалиями, не чувствовал, что дух русского стандарта туалета непосредственно касается далеко не только собственно туалетов, и то далеко не только в севастопольских поликлиниках.

На самом деле "дух российского стандарта туалета", в подконтрольной Москве зоне, означает саму основу, стержень и фундамент везде внедряемых московской бандой убийц человеческих взаимоотношений.

Заметим при этом, насколько круто меняется значение многих слов, когда они употребляются в московском контексте. Слово "зона" например, начинает так распираться его московским значением с колючей проволокой, что другие значения этого слова, основные везде в немосковская зоне, вытесняются далеко на малозначимую периферию его восприятия. Дух российского стандарта туалета искривляет восприятие этого и многих других слов.

Восприятие российского стандарта туалета, как своего собственного родного стандарта, это как та обязательная московская скалка в глазах, как то злое колдовство, когда весна и все такое из сердца вынимается, а зима лютая туда укладывается. Ну чтобы видеть и понимать все как оно есть, но оценивать его по-другому, по московскому.

Поэтому без российского стандарта туалета, в том числе в его непосредственном предметном смысле, московская пропаганда, то есть московская инфоканализация, наполненная тем лживым инфодерьмом, без постоянного употребления которого никто в Крыму не мог бы иметь даже малейшего желания быть в московской зоне, просто невозможна.

Так что не заостряйте внимание на российском стандарте туалета, уважаемые севастопольцы. Он же везде там у вас вовсе не какая-то незначительная мелочь - он настоящий, реальный, неподдельный, величественный московский символ. Ну и гарантия вашего желания быть под московской рукой. Пытаясь же им воспользоваться, сдерживайтесь и терпите.

2015-05-06

ЕВРЕЙСКАЯ ЦЕНА ПОБЕДЫ

Для того, щоб не сталось нового Холокосту, необхідно знати його справжню причину. І вона, причина, є - вона така сама реальна, як і сам Холокост. І найгіршою ознакою наближення нового Холокосту, досить таки очевидно, є "робота" тих сил, які намагаються приховати справжню причину Холокосту.
(Див. статтю "Причина Холокосту" в кн.  "Українська політологія або Атдадім Львов Палякам"
UPolitology.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B-gWbuz5e6alS2h3NUtha0xHVVE&authuser=0
UPolitology.epub
https://drive.google.com/open?id=0B-gWbuz5e6alT0xMOTJKUFNEMzA&authuser=0
)
___
Для того, чтобы не произошло нового Холокоста, необходимо знать его истинную причину. И она, причина, есть - она такая же реальная, как и сам Холокост. И наихудшим признаком приближения нового Холокоста, довольно таки очевидно, есть"работа" тех сил, которые пытаются скрыть истинную причину Холокоста.
(См. Статью "Причина Холокоста" в кн. "Украинская политология или Атдадим Львов Палякам"
UPolitologyR.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B-gWbuz5e6alcm9uYUJrQkhvRWs&authuser=0
UPolitologyR.epub
https://drive.google.com/open?id=0B-gWbuz5e6alMDdqUWRReHRZaGM&authuser=0
)

Було: http://www.russianweek.ca/useful-information/united-world/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/
ЕВРЕЙСКАЯ ЦЕНА ПОБЕДЫ
Posted on May 5, 2015 in Единый мир   
Жернова самой чудовищной из войн растерзали еврейский народ. И все же главный ее урок нам еще предстоит выучить.
На 40-летие Победы я впервые увидел деда со всеми орденами. Он был танкистом, пережил тяжелое ранение, но мало рассказывал о войне. Другой дед тоже воевал, но его я совсем не помню. А тот московский день, с каким-то особенным вечерним салютом, навсегда врезался мне в память.
Прошло тридцать лет. Мы живем в другом мире, в совсем иной эпохе. Страшная черная туча, погубившая десятки миллионов жизней и столь свирепо обошедшаяся с нашим народом, давно уплыла в сторону. Но почему она отказывается уходить за горизонт? И почему сегодня ее тень как будто снова начинает подкрадываться к нам?
Что ни говори, месяц май несет для евреев особый смысл. Волей судьбы независимость Израиля тоже была провозглашена в мае, став прямым следствием испытанных миром потрясений. И пускай еврейский календарь не совпадает с григорианским, с тех пор весна и для Израиля стала вечным напоминанием о цене свободы.
Весной, помимо Дня независимости, здесь отмечают День Катастрофы, День памяти павших в последующих войнах и терактах, а также День победы, который стал официальным праздником, благодаря большой волне русскоязычных репатриантов. Три года назад на побережье Средиземного моря в Нетании открылся мемориальный комплекс в честь победы Красной армии над нацистской Германией.
И все-таки, можем ли мы быть уверены в том, что трагедия не повторится? Современный мир снова лихорадит, глобальные конфликты разгораются всё сильнее, и мы не просто по опыту знаем, а нутром, памятью предков чувствуем, что это не сулит нам ничего хорошего.
Даже израильтяне, выросшие и всю жизнь прожившие в своей стране, слышат отзвуки перемен. В последнем опросе Фонда помощи жертвам Холокоста 46% респондентов признались, что считают вполне вероятным повторение Катастрофы. Годовой рост пессимизма составил целых 5%.
Тем временем, по данным Центра Кантора, за прошлый год количество антисемитских акций и выходок в мире выросло на 38%. Жертвой одной из них стал недавно 14-летний сын Майкла Дугласа, отдыхавший на европейском курорте.
Нет, земля не горит у нас под ногами, и не все двери закрыты. Живя в разных странах, мы хорошо устроены и чувствуем себя до некоторой степени вольготно.
Только мир почему-то раскачивается всё сильнее под ударами штормовых волн, и, заглядывая вперед, мы больше не находим уверенности даже в ближайшем будущем. Масштабные раздоры, противостояния, конфликты и войны опять стали частью жизни и неизбежным сценарием любых прогнозов и стратегий. В своих интервью ведущие политики мира, не смущаясь, рассказывают об этом. И тучи понемногу окутывают горизонт.
Даже Израиль, призванный служить пристанищем, “аварийным выходом”, не внушает полного доверия. Каждый год, празднуя свою независимость, он на самом деле отчаянно зависит от всех. Да, это убежище для евреев, но иногда оно кажется бомбоубежищем…
В нынешние тревожные времена не стоит надеяться на авось и списывать всё на “временные трудности”. Лозунг “переживем и это” уже не раз аукался нам бедой. Тысячелетиями наши предки переживали те же самые этапы, каждый раз надеясь, что ситуация как-то образуется. А затем сталкивались с гонениями, погромами, изгнаниями и попытками тотального “решения еврейского вопроса”.
Нет смысла обольщаться: наш век не станет исключением из правил. Он только лишний раз их подтвердит. Однако еврейский народ достаточно мудр, чтобы не повторять прежних ошибок. В наших силах остановить негативные тенденции.
Ведь проблема не в том, что мы малы и разбросаны по миру. Проблема в том, что мы внутренне разобщены. Нас разделяют не государственные границы и не культурные различия – нам недостает прямой и открытой связи сердец, без которой наш народ лишен своей сути. Без этой связи мы всегда слабы, всегда зависим от других.
И наоборот, внутреннее единение испокон веков придавало нам силы перед любыми врагами и невзгодами. Даже остатки былого единства, искры угасшего костра позволили нам выжить на протяжении двух тысяч лет изгнания, уцелеть вопреки всему.
Но сейчас этого мало. Если мы хотим обрести подлинную независимость, а иными словами, уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне, независимо от страны проживания, то нам нужно заново вспомнить, что мы один народ, что у нас по-прежнему общие корни и общая судьба. Она становится роком, когда мы забываем об этом, но может превратиться в счастливую фортуну, если мы будем братьями – не собратьями по несчастью, а именно дружной семьей.
Наши мудрецы уже давно сказали: “Все в народе Израиля – поручители друг другу”. Это не красивые слова, а формула, определяющая существование евреев в любые времена. Она кажется обременительной, невыполнимой, но если вместе взяться за дело, результаты превысят все ожидания. Так уже не раз бывало в древности, и теперь настала пора возродить подлинный народ Израиля, несущий миру пример доброго, эффективного объединения, которое и есть “свет народам”.
Наша независимость, наш успех – это правильная взаимосвязь между нами, равная, никого не обделяющая, выстроенная не за счет кого-то, а во благо всем. Такой пример народы примут с благодарностью и уважением. Ведь ничего другого, кроме вражды, никто предложить не может.
Вот почему в эти весенние дни, вспоминая ужасы прошлого века и радуясь, что они остались позади, я понимаю: главный их урок еще надо усвоить. У нас есть что дать миру, кроме технологий и нобелевок, кроме талантливых ученых и музыкантов. И только за этот главный подарок мир, наконец, скажет нам “спасибо”.
Передо мной дедовские ордена и медали. На экране я вижу ветеранов, идущих по улицам бывших советских и израильских городов… Это не должно повториться. И единственной гарантией можем быть только мы сами – сплоченные, как когда-то. В этом наша сила и свобода, в этом наш дар миру, тот вклад, без которого не обойтись ни нам, ни ему. Такими мы нужны всем, и потому никто не даст нас в обиду.
С праздником!
Олег Ицексон, Израиль
ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ / WWW.OPENTV.TV