2017-04-26

Флагман русифікації (з рос. перекл.)

Флагман русифікації

Дивлячись, так сталось, останній випуск 21.04.2017 шоу Холостяк (за власною волею я таких передач не дивлюсь), і програму огляду цього шоу "Як вийти заміж", я зауважив, що в цих телепрограмах не звучить від їх учасників і ведучих ЖОДНОГО слова українською мовою.

Спершу у мене виникло питання, чи можливі ці передачі в Україні українською мовою?

А вже після того, як зрозумів ствердну відповідь на це питання, тобто що телепроекти Холостяк і "Як вийти заміж", при наявності на те волі їх організаторів, можливі тут в Україні цілком українською мовою, без жодного в них слова мовою країни, яка напала на Україну усіма (окрім наразі використання ядерної зброї) наявними в неї засобами, виникло інше питання: чому підвладна тій країні московська колона тут в Україні вирішила зробити, і зробила так, щоб саме якраз в цих телепроектах для українського народу українська мова була повністю відсутня?

Відповідь на це питання була знайдена тоді, коли, переглядаючи на ютубі передачу з одним із провідних виразників московських ідей, довелось почути по суті повтор основних положень книги "Філософія щастя" про роль людських мов в сприйнятті світу народами, які живуть цими мовами, [Полный контакт с Владимиром Соловьевым (18.04.17). Полная версия, десь з 1:23:50 до 1:29:00]. Почало бути видно, що причина зовсім не така вже й складна.

Дух народу, його душа, не так в мові, як сама мова.

А ядро усіх людських взаємин, які окреслює собою кожна людська мова, фундамент, основа, на якій вибудовуються решту людських взаємин, сукупність яких являє собою дух, душу народу - це родові взаємини, ті взаємини, які ведуть до продовження роду.

І сьогодні московський передовий загін, який визначає основні цілі московської війни на знищення проти українського народу, увібравши останні досягнення думки про будову людських спільнот, уяснив, що найбільш ефективним буде бити саме по цих взаєминах: якщо хочете одружитись, хочете створити сім'ю, кажуть своїм телепроектом українській молоді московські холуї з СТБ, то забудьте українську мову і робіть це виключно російською мовою.

Адже московський на український народ напад, з метою ліквідації українського народу, насправді розпочався зовсім не три роки тому, як би це сказав хтось, хто продер щойно очі після ста років сну, а десь приблизно чотири сторіччя тому (деталі в книзі "Українська політологія або Атдадім Львов Палякам", зокрема в першій статті "Убивства українських політичних і культурних діячів"), і диявольська московська думка, яка керує цим нападом, постійно еволюціонує згідно з найновішими досягненнями, у тому числі, коли не перш за все, стосовними до розуміння будови і функціонування людських спільнот і роль людських мов в сприйнятті світу народами, які живуть цими мовами.

І не варто намагатись себе дурити стосовно якоїсь підстави для сподівання, що раз провідні ідеологи московської банди скоріше за багатьох нормальних людей увійшли в курс найновішого розуміння будови людських спільнот, то значить вони намагаються зробити крок до зміни своєї злочинної природи в напрямку нормальності.

І це вже давно обговорено, з досягненням повної ясності щодо того, що якщо ці люди дуже непогано в курсі людських моральних законів, але використовують це своє знання зовсім не до своїх дій стосовно інших людей, а навпаки, для учинення та прикриття своїх злочинів, то і будь яке інше знання, у тому числі обгрунтування моральних законів нормальних людей ніяк не в змозі змінити їхню злочинну природу.

Нові знання тільки вдосконалюють московські методи учинення злочинів та їх прикриття, як це показує нам черговий акт московської війни проти українського народу, московський телепроект "Холостяк".

Корисні лінки:

1. Полный контакт с Владимиром Соловьевым (18.04.17). Полная версия https://youtu.be/BYhaiw5k2qE

2. "Філософія щастя" (PDF: https://goo.gl/SBAC5y , EPUB: https://goo.gl/AF6abR , рос. переклад: PDF: https://goo.gl/4bhbYi , EPUB: https://goo.gl/5GlRnl)

3. "Українська політологія або Атдадім Львов Палякам" (PDF: https://goo.gl/99DIaq EPUB: https://goo.gl/9dS8I2 рос. переклад: PDF: https://goo.gl/DdPfiQ EPUB: ttps://goo.gl/VdVAA4)

___
Флагман русификации

Глядя, так случилось, последний выпуск 21.04.2017 шоу Холостяк (по собственной воле я таких передач не смотрю), и программу обзора этого шоу "Как выйти замуж", я заметил, что в этих телепрограммах не звучит от их участников и ведущих НИ ЕДИНОГО слова на украинском языке.

Сначала у меня возник вопрос, возможны ли эти передачи в Украине на украинском языке?

А уже после того, как понял утвердительный ответ на этот вопрос, то есть что телепроекты Холостяк и "Как выйти замуж", при наличии на то воли их организаторов, возможны здесь в Украине полностью на украинском языке, без единого в них слова на языке страны, напавшей на Украину всеми (кроме пока использование ядерного оружия) имеющимися у нее средствами, возник другой вопрос: почему подвластная той стране московская колонна здесь в Украине решила сделать, и сделала так, чтобы именно как раз в этих телепроектах для украинского народа украинский язык был полностью отсутствующим?

Ответ на этот вопрос был найден, когда, просматривая на ютубе передачу с одним из ведущих выразителей московских идей, пришлось услышать по сути повтор основных положений книги "Философия счастья" о роли человеческих языков в восприятии мира народами, живущими этими языками, [Полный контакт с Владимиром Соловьевым (18.04.17). Полная версия, где-то с 1:23:50 до 1:29:00]. Стало видно, что причина вовсе не такая уж и сложная.

Дух народа, его душа, не столько в языке, как сам язык.

А ядро всех человеческих взаимоотношений, которые обозначает собой каждый человеческий язык, фундамент, основа, на которой выстраиваются остальные человеческие взаимоотношения, совокупность которых представляет собой дух, душу народа - это родовые отношения, те отношения, которые ведут к продолжению рода.

И сегодня московский передовой отряд, который определяет основные цели московской войны на уничтожение против украинского народа, вобрав последние достижения мысли о строении человеческих сообществ, уяснил, что наиболее эффективным будет бить именно по этим взаимоотношениям: если хотите жениться, хотите создать семью, говорят своим телепроектом украинской молодежи московские холуи с СТБ, то забудьте украинский язык и делайте это исключительно на русском языке.

Ведь московское на украинский народ нападение с целью ликвидации украинского народа, на самом деле началось вовсе не три года назад, как бы это сказал кто-то, кто продрал только что глаза после ста лет сна, а где-то примерно четыре века назад (детали в книге "Украинская политология или Атдадим Львов Палякам", в частности в первой статье "Убийства украинских политических и культурных деятелей"), и дьявольская московская мысль, что руководит этой войной, постоянно эволюционирует согласно с новейшими достижениями, в том числе, если не прежде всего, относящимися к пониманию строения и функционирования человеческих сообществ и роли человеческих языков в восприятии мира народами, которие живут этими языками.

И не стоит пытаться себя обманывать относительно какого-то основания для надежды, что раз ведущие идеологи московской банды скорее многих нормальных людей вошли в курс новейшего понимания строения человеческих сообществ, то значит они пытаются сделать шаг к изменению своей преступной природы в направлении нормальности.

И это уже давно обговорено, с достижением полной ясности относительно того, что если эти люди очень неплохо в курсе человеческих моральных законов, но используют это свое знание вовсе не к своим действиям по отношению к другим людям, а наоборот, для совершения и прикрытия своих преступлений, то и любое другое знание, в том числе про обоснование моральных законов нормальных людей никак не в состоянии изменить их преступную природу.

Новые знания только совершенствуют московские методы совершения преступлений и их прикрытия, как это показывает нам очередной акт московской войны против украинского народа, московский телепроект "Холостяк".

Полезные ссылки:

1. Полный контакт с Владимиром Соловьевым (18.04.17). Полная версия https://youtu.be/BYhaiw5k2qE

2. "Философия счастья" (PDF: https://goo.gl/SBAC5y , EPUB: https://goo.gl/AF6abR , рос. перевод: PDF: https://goo.gl/4bhbYi , EPUB: https://goo.gl/5GlRnl)

3. "Украинская политология или Атдадим Львов Палякам" (PDF: https://goo.gl/99DIaq EPUB: https://goo.gl/9dS8I2 рос. перевод: PDF: https://goo.gl/DdPfiQ EPUB: ttps://goo.gl/VdVAA4)

2017-04-10

"Почему стоит смотреть Шария"

"Почему стоит смотреть Шария"

Дивитись Шария варто - але при одній умові: якщо Вам приємно дивитись кривляння юродивого. Ну або якщо Ви спеціально цікавитесь вивченням поведінки московських холуїв - покидьків невідомих народів без роду і племені, а також змінність плинної з часом методики їхнього плазування перед їхніми московськими хазяями.
Не сумніваюсь, що Шарий не заперечуватиме, якщо сказати, що рідного народу у нього нема - як і в усіх та кожного з покидьків невідомого народу.
___
Смотреть Шария стоит - но при одном условии: если Вам приятно смотреть ужимки юродивого. Ну или если Вы специально интересуетесь изучением поведения московских холуев - отбросов неизвестных народов без рода и племени, а также изменчивость текучей со временем методики их пресмыкательства перед ихними московскими хозяевами.
Не сомневаюсь, что Шарий не будет возражать, если сказать, что родного народа у него нет, - как и во всех и каждого из отбросов неизвестного народа.

Було: Анатолий Шарий 4 жовт. 2016 р. Почему стоит смотреть Шария
https://youtu.be/r9PapRarQEA

2017-04-06

Безвиз. Тринидад и Тобаго

Безвиз. Тринидад и Тобаго

Чому, ну чому в нього в голові Трінідад і Тобаго? - ніяк не може втямити собі шановний Шарий
І росіянам нема чого заздрити, само собою, Росія ж не Трінідад і Тобаго? Ну Росія десь далі, ніж Трінідад і Тобаго, тому в Шария в голові з думкою про Росію і своїх московських хазяїв Трінідад і Тобаго не фігурує. А голова українського парламенту для чрєзвичайно развітого Шария - "етот нєдоразвітий, і взагалі мєлкая і нічтожная лічность", і це чудо, що ця лічность опинилась на чолі парламенту. (Можете собі уявити, щоб Шарий в такому тоні і таких висловах говорив про шановного Дімона?) А студенти не захочуть вертатись назад в Україну, от він, наприклад, Шарий, судячи по собі так думає. Не кажучи вже про на кохану Росію і до високодостойних дімонів в ній при владі. "Льоша, ти ж нє дебіл, чьо ти із сєбя дебіла строішь", звертається до іншого народного депутата старанний вилизувач великого московського заду Шарий. Ніякі українці не європейці, а "укропєйци", знайшов ще одне невилизане місце в московському заду шановний Шарий - і тут же ретельно його вилизав.
--Це тут короткий переказ виступу з приводу європейського безвізу для України юродствующого московського холуя Шария.
___
Почему, ну почему у него в голове Тринидад и Тобаго? - никак не может понять себе уважаемый Шарий. И россиянам нечего завидовать, само собой, Россия ведь не Тринидад и Тобаго? Ну Россия подальше, чем Тринидад и Тобаго, поэтому в Шария в голове с мыслью о России и своих московских хозяевах Тринидад и Тобаго не фигурирует. А глава украинского парламента для чрезвичайно развитого Шария - "етот недоразвитий, и вообще мелкая и ничтожная личность", и это чудо, что эта личность оказалась во главе парламента. (Можете себе представить, чтобы Шарий в таком тоне и таких выражениях говорил об уважаемом Димоне?) А студенты не захотят возвращаться обратно в Украину, вот он, например, Шарый, судя по себе так думает. Не говоря уже о на любимую Россию и к высокодостойным Димонам в ней при власти. "Леша, ты нэ дебил, че ты с себя дебила строишь", обращается к другому народному депутату старательный вилизиватель большого московского зада Шарий. Никакие украинцы не европейцы, а "укропейцы", нашел еще одно невилизанное место в московском заду уважаемый Шарий - и тут же тщательно его вылизал.
-это здесь краткий пересказ выступления по поводу европейского безвиза для Украины юродствующого московского холуя Шария.

Було: Анатолий Шарий 6 квіт. 2017 р.
https://youtu.be/v-8t0kjvh-I
Безвиз. Тринидад и Тобаго

2017-04-02

Перспектива Шария (Путин против консульства)

Перспектива Шария (Путин против консульства)

Яка ж груба робота, то атас... Це типу шановний Шарий думає, що цим відео він довів, що Москва в антипольських провокаціях в Україні ні при чому?

Було б смішно бачити, як швидко якість відео від Шария занепадає, якби не одне але. Такі вилизувачі паскудного московського заду, як цей Шарий, після активної фази московського використання, тобто після втрати до них інтересу, годяться московському власнику цього вилизаного ним заду тільки в одному вигляді: як труп.

І скільки ж вже є такого використаного матеріалу - повно... З намаганнями, само собою, повісити це вбивство на Україну, плюс таким чином підігріти хоч трохи інтерес до потрібного московській банді спадку цього чергового активного кретина.

Чи може шановний Шарий думає, що він ще не остаточно вичерпався, і це триватиме без кінця? Кінець буде, шановний Шарий, Ви в цьому ряду далеко не перший. І якби у Вас мозок ще не остаточно засох, Ви б мали подумати про своє майбутнє, роззути очі на подібних до Вас і що сталось з ними, такими, як Ви - після їх використання і на який біс Ви будете потрібні московській банді убивць через деякий час?

Адже стосовно Вашої шановної персони існує не тільки певність в тому, що інтерес до Ваших відеоопусів, після падіння їхньої якості, впаде, але й і набагато гірше, небезпека того, що Ви можете поміняти свої вподобання.

А таке після, як оце останнім часом у Вас, такої активної Вашої московської роботи, ну дуже небажане продовження, з точки зору Ваших теперішніх хазяїв, чи не так? Це би значну кількість досягнутих Вами хороших плюсів для московської банди убивць негайно перетворило б на погані мінуси.

Ну і що робити в цьому випадку оргутворенню, головним засобом якого ось уже скільки віків є убивство? Подумайте, шановний Шарий.

___
Какая же грубая работа, то атас ... Это типа уважаемый Шарий думает, что этим видео он доказал, что Москва в антипольських провокациях в Украине ни при чем?

Было бы смешно видеть, как быстро качество видео от Шария приходит в упадок, если бы не одно но. Такие вилизиватели похабного московского зада, как этот Шарий, после активной фазы московского использования, то есть после потери к ним интереса, годятся московском владельцу этого вылизанного ним зада только в одном виде: как труп.

И сколько же уже есть такого использованного материала - полно... С попытками, само собой, повесить это убийство на Украину, плюс таким образом подогреть хоть немного интерес к нужному московской банде наследию этого очередного активного кретина.

Может уважаемый Шарий думает, что он еще не окончательно иссяк, и это будет продолжаться бесконечно? Конец будет, уважаемый Шарий, Вы в этом ряду далеко не первый. И если бы у Вас мозг еще не окончательно засох, Вы должны были подумать о своем будущем, разуть глаза на подобных Вас и что произошло с ними, такими, как Вы - после их использования и на кой черт вы будете нужны московской банде убийц через некоторое время?

Ведь в отношении Вашей уважаемой персоны существует не только уверенность в том, что интерес к Вашим видеоопусам, после падения их качества, упадет, но и и гораздо хуже, опасность того, что Вы можете поменять свои предпочтения.

А такое после, как это в последнее время у Вас, такой активной Вашей московской работы, ну очень нежелательно продолжение, с точки зрения Ваших нынешних хозяев, не так ли? Это бы значительное количество достигнутых Вами хороших плюсов для московской банды убийц немедленно превратило бы на плохие минусы.

Ну и что делать в этом случае оргобразованию, главным средством которого вот уже сколько веков является убийство? Подумайте, уважаемый Шарий.

Було: Анатолий Шарий 29 бер. 2017 р. Путин против консульства
https://youtu.be/0CNoN0CpuEU

Шарий про Дмітрія Медведева

Шарий про Дмітрія Медведева

Колись довелось бачити французький фільм "Час розваг", незабутний фільм. Назавжди запам'ятався тим, що набравшись терпіння, все чекав з його початку, сидячи в залі кінотеатру, коли, ну коли ж в цьому довжелезному, кольоровому, широкоформатному фільмі щось нарешті розпочнеться? ну хоч якийсь сюжет, хоч якась дія? але це очікування в незмінному вигляді продовжувалось аж до самого кінці фільму.

Не думав, що це колись повториться, але в цьому відео від шановного Шария фабула та ж сама. Почав дивитись його тому, що цікаво було послухати, а що ж автор скаже про "Москва. Протесты"? Але ця цікавість, хоч і не гасла до самого кінця відео, однак зрештою як говориться залишилась в тому ж самому абсолютно незмінному вигляді. Ні слова про російські протести від шановного Шария почути так і не довелось.

Але ж чому? Народ же, той, що на нього підписаний, просив його висловити його ставлення не до того, і не до тих, ставлення до кого Шария давно добре відоме (до українських політиків і журналістів), а до московських протестів та предмету тих протестів, тобто до хоч і ну зовсім тупого, але брехливого злодюги і покидька на прислужуванні в московській банді убивць Дмітрія Медведева?

Думаю відповідь на це питання є, і вона досить таки проста: Шарий претендує на те, що нормальні люди сприймають його "українські" коменти, як коменти чесної людини, але от на жаль інтелекту в Шария - придумати ну хоч щось позитивне і в той же час правдоподібне, для своїх московських хазяїв у звязку з "Москва. Протесты" - не вистачило. От і довелось жувати перед гладачем своє вже не раз пережоване одне і те ж саме, але цього разу хоч і під дуже "зазивальною", але зовсім безвідносною назвою до цієї своєї жованої пережованої жвачки свого московського ставлення до українських політиків і журналістів, яким усім, на думку шановного Шария (як і всьому українському народу, котрий залишиться на українській землі після чергової багатомільйонної чистки, тобто убивств, в результаті нового московського опанування України) місце в "сортирах и свинарниках", під управлінням московської банди убивць та московських холопів, холуїв і посіпак в Україні типу Шария.

___
Шарий про Дмитрия Медведева

Некогда довелось видеть французский фильм "Время развлечений", незабываемый фильм. Навсегда запомнился тем, что набравшись терпения, все ждал с его начала, сидя в зале кинотеатра, когда, ну когда же в этом длиннющем, цветном, широкоформатном фильме что-то наконец начнется? ну хоть какой-то сюжет, хоть какое-то действие? но это ожидание в неизменном виде продолжалось до самого конце фильма.

Не думал, что это когда повторится, но в этом видео от уважаемого Шария фабула та же самая. Начал смотреть его потому, что интересно было послушать, а что же автор расскажет о "Москва. Протесты"? Но это любопытство, хотя и не погасло до самого конца видео, однако в итоге как говорится осталось в том же абсолютно неизменном виде. Ни слова о российских протестах от уважаемого Шария услышать так и не пришлось.

Но почему? Народ же, тот, что на него подписан, просил его высказать его отношение не к тому, и не к тем, отношение к кому Шария давно хорошо известно (к украинским политикам и журналистам), а к московским протестам и к предмету тех протестов, то есть к хоть и ну совсем тупому, но лживому вору и отбросу на прислуживании в московской банде убийц Дмитрию Медведеву?

Думаю ответ на этот вопрос есть, и он довольно прост: Шарий претендует на то, что нормальные люди воспринимают его "украинское" комментарии, как комменты честного человека, но вот к сожалению интеллекта в Шария - придумать ну хоть что-то положительное и в то же время правдоподобное, для своих московских хозяев в связи с "Москва. Протесты" - не хватило.

Вот и пришлось жевать перед зрителем свое уже не раз пережеванное одно и то же, но на этот раз хоть и под очень "зазивальним", но совсем безотносительним названием к этой своей жеваной пережеванной жвачке своего московского отношения к украинским политикам и журналистам, которим всем, по мнению уважаемого Шария (как и всему украинскому народу, который останется на украинской земле после очередной многомиллионной чистки, то есть убийств, в результате нового московского овладения Украиной) место в сортирах и свинарниках, под управлением московской банды убийц и московских холопов, холуев и приспешников в Украине типа Шария.

Було: Анатолий Шарий 26 бер. 2017 р. https://youtu.be/ato92xV2Hxc
Москва. Протесты. Зажги эту скучную ночь