2017-06-28

Називатись русским не соромно (з рос. перекл.)

Називатись русским не соромно

Подивіться на Познера, на Земфіру, на Лепса, на Соловйова та інших подібних усім відомих вихідців з тих чи інших абсолютно нерусских народів. Їм не соромно називатися русскими, тому що у них нема жодної потреби ганьбитися на весь світ з тепер усім видними безглуздими претензіями на Анну Київську, Володимира Великого, Ярослава Мудрого - і тупо брехати, що вони і український народ, це один і той самий народ.

У Познера нема потреби приховувати своїх нерусских предків - забувати їх, викидаючи пам'ять про них на якісь таємні смітники, вивчаючи в школі, як свою власну, історію українського народу і постійно ковтаючи щораз більше в усьому світі відому ганьбу: русский означає обпльовувач могил своїх предків.

Чому московська верхівка продовжує усіма силами чіплятися за цю брехню, зрозуміти не важко: вона сотні років була фундаментальною основою існування Російської імперії, а тепер, коли поширення інформації в світі набуло зовсім іншої природи і приховувати гнилість брехливості цього московського фундаменту старими, добре перевіреними московськими засобами стало неможливо, даний московський утвір не може знайти виходу.

А оскільки ця московська інформаційна основа за сотні років свого існування обросла відповідними органами і з допомогою кількох ітерацій у вигляді московських переворотів перетворилася на найзлочинніше в історії людства організоване утворення, то які можуть бути питання до засобів, якими воно намагається продовжити своє існування? Звичайно що це, як і раніше, убивство в усіх його виглядах, від індивідуальних убивств до широкомасштабних воєнних дій.

Однак готовність московської банди убивць, через відсутність виходу, до розпалювання великої війни і до завершення свого існування тільки через велику кров не перешкоджає також і нормальним людям бачити ці ознаки московського кінця, і тому розуміння неминучості скорого падіння теперішніх владних інституцій Росії сьогодні пронизує всіх думаючих людей Росії, яких можна побачити чи почитати в сучасному інфопросторі. Різноманітність рецептів, як готуватись до цього кінця і що робити після нього, величезна.

Інтерес же усіх нормальних людей, в Росії і поза Росією сущих полягає в тому, щоби народження нової Росії відбувалось, з самого початку цього процесу аж до його успішного завершення, з ясністю та розумінням головної, корінної російської проблеми, з боку людей, які прийматимуть в цих процесах участь. Нічого поганого нема в тому, щоб не соромитись справжніх предків сучасного російського народу. Більше того, саме в цьому полягає єдиний шлях до справжньої людської гідності, без якої людського щастя бути принципово не може.

Гідності віддавати належну шану своїм справжнім предкам, замість намагатися прикидатись кимось іншим, а саме українським (руським) народом, викинувши на сміття пам'ять про своїх справжніх абсолютно нерусских предків, перш за все таких, як мордва, марі, ерзя, мокша, меря, лопарі, чуваші, удмурти, пермяки, татари, іжора, мурома, вепси, водь, комі, удмурти та інші обрусілі народності, з рідної землі яких цілком складається територія сучасної Росії.

Іншими словами кажучи, суть інтересу нормальних росіян і всього решту світу до Росії сьогодні не може полягати в чомусь іншому, аніж щоби з неї після кризи не утворилося, не приведи Господь - на основі брехні, закладеної в фундамент сучасного російського сприйняття світу - нове, ще більш гидке, ще більш потворне втілення московської банди убивць, аніж те, яке сьогодні маніпулює російським народом, готуючи військові вторгнення всюди, де тільки бачить таку можливість, щоб війною подавити усвідомлення своєї справжності, яке швидко зростає в російському народі.

А підстави для такого катастрофічного, перш за все для російського народу, сценарію, на жаль є. Адже паскудна московська брехня, яку постійно озвучує Путин - що російський народ і український народ, це нібито один народ, і надалі поширюється в російському суспільстві. Намагання ж зробити правду з цієї брехні неминуче тягне за собою смертельну московську ненависть до українського народу і розуміння нездоланної російської потреби (послухайте Гіркіна) війни проти України з метою знищення українського народу.

Без заміни того фундаменту об'єднання російського народу, який сьогодні досі полягає в московському сподіванні ліквідувати український народ, а його історію натягнути на російський народ - без заміни цього підлого брехливого наскрізь гнилого фундаменту, російський народ просто приречений зникнути. Нема, не може бути людей, які б мріяли мати в очах усього світу вигляд тих, що плюють в бік могил своїх власних предків. А саме це заставляють робити росіян, предки яких не мають відношення до українського народу, навчаючи їх дітей, замість історії власних народів, історії чужого українського народу.

Ще на цю тему:

Самая абсурдная фраза, которую я когда-либо слышал, это - "в его жилах течет русская кровь".
http://mysliwiec.livejournal.com/2627911.html

Як Росія може вилікуватись http://h.ua/story/431709/
Как Россия может вылечиться http://maxpark.com/community/politic/content/5417553

Путін: "ми один народ" http://h.ua/story/383134/
Путин: "Мы один народ" http://maxpark.com/community/90/content/2191312

Тайна руцкагамира: почему русские стыдятся своих корней?
http://oleg-leusenko.livejournal.com/1015812.html

___
Называться русским не стыдно

Посмотрите на Познера, на Земфиру, на Лепса, на Соловьева и других подобных всем известных выходцев из тех или иных абсолютно нерусских народов. Им не стыдно называться русскими, потому что у них нет ни потребности позориться на весь мир с теперь всем видными бессмысленными претензиями на Анну Киевскую, Владимира Великого, Ярослава Мудрого - и тупо лгать, что они и украинский народ, это один и тот же народ.

У Познера нет необходимости скрывать своих нерусских предков - забывать их, выбрасывая память о них на какие-то тайные мусорники, изучая в школе, как свою собственную, историю украинского народа и постоянно глотая все более и более во всем мире известное бесчестие: русский означает тот, кто плюет на могилы своих предков.

Почему московская верхушка продолжает всеми силами цепляться за эту ложь, понять не трудно: она сотни лет была фундаментальной основой существования Российской империи, а теперь, когда распространение информации в мире приняло совсем другую природу и скрывать гнилость лживости этого московского фундамента старыми, хорошо проверенными московскими средствами стало невозможно, данное московское образование не может найти выхода.

А поскольку эта московская информационная основа за сотни лет своего существования обросла соответствующими органами и с помощью нескольких итераций в виде московских переворотов превратилась в самое преступное в истории человечества организованное образование, то какие могут быть вопросы к средствам, которыми оно пытается продлить свое существование? Конечно это, как и раньше, убийство во всех его видах, от индивидуальных убийств до широкомасштабных военных действий.

Однако готовность московской банды убийц из-за отсутствия выхода, к разжиганию войны и к окончанию своего существования только через большую кровь не препятствует также и нормальным людям видеть эти признаки московского конца, и поэтому понимание неизбежности скорого падения нынешних властных институтов России сегодня пронизывает всех думающих людей России, которых можно увидеть или почитать в современном инфопространстве. Разнообразие рецептов, как готовиться к этому концу и что делать после него, огромно.

Интерес же всех нормальных людей, в России и вне России сущих заключается в том, чтобы рождение новой России происходило с самого начала этого процесса до его успешного завершения, с ясностью и пониманием главной, коренной русской проблемы со стороны людей, принимающих в этих процессах участие. Ничего плохого нет в том, чтобы не стыдиться настоящих предков русского народа. Более того, именно в этом заключается единственный путь к подлинному человеческому достоинству, без которого человеческого счастья быть принципиально не может.

Достоинства отдавать должное своим настоящим предкам, вместо стараться притворяться кем-то другим, а именно украинским (руським) народом, выбросив в мусор память о своих настоящих абсолютно нерусских предках, прежде всего таких, как мордва, мари, эрзя, мокша, меря, лопари, чуваши, удмурты, пермяки, татары, ижора, мурома, вепсы, водь, коми, удмурты и другие обрусевшие народности, с родной земли которых целиком состоит территория современной России.

Другими словами говоря, суть интереса нормальных русских и всего остального мира к России сегодня не может заключаться в чем-то другом, чем чтобы с нее после кризиса не образовалось, не дай Господь - на основе лжи, заложенной в фундамент современного российского восприятия мира - новое, еще более ужасное воплощение московской банды убийц, чем то, которое сегодня манипулирует русским народом, готовя военные вторжения везде, где только видит такую ​​возможность, чтобы войной подавить осознание своей подлинности, которое быстро овладевает русским народом.

А основания для такого катастрофического, прежде всего для русского народа, сценария, к сожалению есть. Ведь гнусная московская ложь, которую постоянно озвучивает Путин - что русский народ и украинский народ, это якобы один народ, снова и снова распространяется в российском обществе. Попытки же сделать правду с этой лжи неизбежно влекут за собой смертельную московскую ненависть к украинскому народу и понимание непреодолимой российской потребности (послушайте Гиркина) войны против Украины с целью уничтожения украинского народа.

Без замены того фундамента объединения русского народа, который сегодня до сих пор состоит в московской надежде ликвидировать украинский народ, а его историю натянуть на русский народ - без замены этого подлого, лживого, насквозь гнилого фундамента, русский народ просто обречен исчезнуть. Нету, не может быть людей, которые мечтали би иметь в глазах всего мира вид тех, что плюют в сторону могил своих собственных предков. А именно это заставляют делать россиян, предки которых не имеют отношения к украинскому народу, обучая их детей, вместо истории собственных народов, истории чужого украинского народа.

Еще на эту тему:

1. Самая абсурдная фраза, которую я когда-либо слышал, это - "в его жилах течет русская кровь".
http://mysliwiec.livejournal.com/2627911.html

2. Как Россия может вылечиться
http://maxpark.com/community/politic/content/5417553

3. Путин: "Мы один народ"
http://maxpark.com/community/90/content/2191312

4. Тайна руцкагамира: почему русские стыдятся своих корней?
http://oleg-leusenko.livejournal.com/1015812.html

2017-06-19

06.19.17 КАД: УКРАИНЦЫ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ - ВРАГ В ОТЧАЯНИИ!


Подивіться, не пожалкуєте!

Що стосовно останнього бою, для якого сьогодні терміново мобілізується все московське, що тільки є в Україні і щодо якого робить свій висновок Павел, то це щира правда, видна кожному не сліпому.

Зараз ми бачимо, як московські консерви розконсервлюються і вилазять з усіх усюд, де досі прикидались нормальними людьми. І вони знов усіма своїми московськими тут в Україні засобами намагаються пропихнути до владних важелів ту саму особу Юлю, на яку покладав свої сподівання Путин на останніх двох президентських виборах, і яка можна не сумніватися, як і щодо газового контракту в 2009, знайде в разі оволодіння владними важелями української держави всі потрібні слова та інші засоби, щоб пояснити нам, наскільки це життєво необхідно зробити геть усе, що потрібно її патрону Путину.

Наслідки ж такої катастрофи для українського народу, як на мою скромну думку, применшені шановним Павлом.

Було: https://youtu.be/hvH4g_hhF6Y
06.19.17 КАД: УКРАИНЦЫ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ - ВРАГ В ОТЧАЯНИИ!

2017-06-03

Невзоровские среды 31 05 2017

Найцікавіше мені було слухати звісно про українські справи, це почалось десь на 48:50, коли була висловлена думка про те, що Україні не слід затягувати розлучення з московським патріархатом.
Але ще цікавіше було одразу далі про Крим :) Почали з того, що там ейфорія видихлась і прийшла ясність куди попали - і чому це кримчани сподівались, що дороги в Криму мають бути кращі, ніж десь типу на Ярославщині, а підлога в поліклініці не повинна бути прогнила, як в решту російських регіонах. А закінчили, коли згадали про кримську дискусію щодо вибору елементів нового герба Криму, яка виявляється зараз йде в Криму, пропозицією туди кротика чи електричного ската (проблеми з електрикою), і прийшли зрештою до висновку, що найкращим елементом герба Криму буде песець. Ну а для Росії, відповідно - двоголовий песець.
___
Интереснее всего мне было слушать конечно об украинских делах, это началось где-то на 48:50, когда была высказана мысль о том, что Украине не следует затягивать развод с московским патриархатом.
Но еще интереснее было сразу дальше про Крым :) Начали с того, что там эйфория видохлась и пришла ясность куда попали, и почему это крымчане надеялись, что дороги в Крыму должны быть лучше, чем где-то типа на Ярославщине, а полы в поликлинике не должни быть прогнившие, как в остальных российских регионах. А закончили, когда вспомнили о крымской дискуссии о выборе элементов нового герба Крыма, которая оказывается сейчас идет в Крыму, предложением туда кротика или электрического ската (проблемы с электричеством), и пришли в конце концов к выводу, что лучшим элементом герба Крыма будет песец. Ну а для России, соответственно - двуглавый песец.