2017-05-31

Толочко в 60 минут. Порошенко обвинил Москву в похищении княжны Анны

Толочко в 60 минут. Порошенко обвинил Москву в похищении княжны Анны

Яке відношення до України і до своїх московських хазяїв має Толочко, досить таки давно відомо з його "доказів", ніби Голодомору-33 не було. А тут така нагода показати, який же він відданий холуй, свою корисність. І оскільки він в Україні давно нікого не цікавить, то таке витягування на світ Божий подібного вже давно використаного "раба, підніжки, грязі Москви", навряд чи без запланованого в Москві продовження. Я маю на увазі, що слід негайно забезпечити надійну охорону цього кадра, тому що після такого виступу найефективніше його московське використання буде у вигляді убивства, влаштованого московською бандою з облаштуванням ніби це зробили якісь нацики.
___
Какое отношение к Украине и к своим московским хозяевам имеет Толочко, довольно давно известно из его "доказательств", что Голодомора-33 не было. А тут такая возможность показать, какой он преданный холуй, свою полезность. И поскольку он в Украине давно никого не интересует, то такое вытягивание на свет Божий подобного уже давно использованного "раба, подножки, грязи Москвы", вряд ли без запланированного в Москве продолжения. Я имею в виду, что следует немедленно обеспечить надежную охрану этого кадра, потому что после такого выступления самое эффективное его московское использование будет в виде убийства, устроенного московской бандой с обустройством будто это сделали какие-то нацики.

2017-05-30

"Русские или россияне?"

Націоналіст Крилов, письменник Жуховицкий, філософ Дугин і режисер Невзоров прийняли участь в програмі Ніки Стрижак "Русские или россияне?"
Цікава розмова. І хоч письменник та філософ схоже в курсі безплідності і безпідставності фейкової ідеї бідолашного, хоч і щирого та послідовного російського націоналіста про національну державу росіян - безліч прямих, дотичних, тонких і грубих натяків на це прозвучало в розмові - однак ці двоє ніяк не бачили можливості прямо сказати про це.
Я маю на увазі про відсутність в природі етнічної належності "русский", яка негайно зникає в кожного ніби як русского, як тільки хоч трохи дослідити його походження, яке веде до тих чи інших народів, між якими поділена вся земля сучасної Росії, без жодного клаптика на ній якоїсь російської землі. Або до сусідніх, чи навіть не дуже сусідніх народів.
___
Националист Крылов, писатель Жуховицкий, философ Дугин и режиссер Невзоров приняли участие в программе Ники Стрижак "Русские или россияне?"
Интересный разговор. И хотя писатель и философ похоже в курсе бесплодия и безосновательности фейковой идеи бедного, хоть и искреннего и последовательного русского националиста о национальном государстве русских - множество прямых, касательных, тонких и грубых намеков на это прозвучало в разговоре - однако эти двое никак не видели возможности прямо сказать об этом.
Я имею в виду об отсутствии в природе этнической принадлежности "русский", которая немедленно исчезает у каждого вроде как русского, как только хоть немного исследовать его происхождение, которое ведет к тем или иным народам, между которыми разделена вся земля современной России, без единого клочка на ней какой-то русской земли. Или к соседним, или даже не очень соседним народам.

2017-05-24

Гость Григорий Лепс. Познер. Выпуск от 15.03.2016


Слова Лінкольна, що не можна дурити весь народ весь час, шановний Познер, спростовує реальна московська політика.

Виявляється, що можна дурити весь народ весь час, якщо при цьому не мати меж у використанні достатніх для цього засобів, зокрема (чи перш за все) насильства і підкупу.

Перший приклад такої брехні, в якій весь час московська банда тримає російський народ, це навчання росіян в школі історії українського народу, замість історії народів, з яких шляхом обрусєнія утворився сучасний російський народ.

І ця брехня зовсім не така вже й безневинна, заставляти росіян прикидатись українським народом, чи там вигідна. Про вигідність цієї фундаментальної московської брехні, в якій постійно тримають російський народ, можна говорити, якщо жмурити очі на наслідки в свідомості і моральності для самого російського народу.

А наслідки зрозуміти не так вже й важко: адже викидати на сміття справжню історію власного народу, це те саме, що плювати в бік могил своїх власних предків. І в цьому випадку говорити про чесність, про порядність, про доброту треба просто забути, коли гідність цілого народу розтоптана таким фундаментальним чином.

Це ж не дуже важко зауважити, якщо звісно не дуже намагатись спеціально заплющувати на це очі, що такому типу росіян, як Лепс, Познер, Жириновський, Земфіра, Владимир Соловьев та безліч іншим подібним свіжовипеченим "русскім" - росіянам з цілком легальним і усім відомим нерусскім походженням, набагато легше мати власну гідність, аніж тим "русскім", які не памятають, чи не можуть (не хочуть) памятати - чи яких просто нагнули не памятати свого справжнього національного походження.

Адже вам разом з проголошенням себе русскіми не доводиться викидати на смітник свого нерусского етнічного походження, як це доводиться робити росіянам, які вивчали і досі вивчають в школі історію українського народу, замість історії власних народів. Ви ж не думаєте, що людська гідність можлива без національної гідності?
___
Слова Линкольна, что нельзя обманывать весь народ все время, уважаемый Познер, опровергает реальная московская политика.

Оказывается, что можно обманывать весь народ все время, если при этом не иметь границ в использовании достаточных для этого средств, в частности (или прежде всего) насилия и подкупа.

Первый пример такой лжи, в которой все время московская банда держит русский народ, это обучение россиян в школе истории украинского народа, вместо истории народов, из которых путем обрусения образовался современный русский народ.

И эта ложь вовсе не такая уж и невинная, заставлять россиян притворяться украинским народом, или там выгодная. О выгодности этой фундаментальной московской лжи, в которой постоянно держат русский народ, можно говорить, если щурить глаза на последствия в сознании и нравственности для самого русского народа.

А последствия понять не так уж и трудно: ведь выбрасывать в мусор настоящую историю собственного народа, это то же самое, что плевать в сторону могил своих собственных предков. И в этом случае говорить о честности, о порядочности, о доброте надо просто забыть, когда достоинство целого народа растоптано таким фундаментальным образом.

Это не очень трудно заметить, если, конечно, не очень стараться специально закрывать на это глаза, что такому типу русских, как Лепс, Познер, Жириновский, Земфира, Владимир Соловьев и множество другим подобным свежевыпеченным "русским" - россиянам с вполне легальным и всем известным нерусским происхождением, гораздо легче иметь собственное достоинство, чем тем "русским", которые не помнят, не могут (не хотят) помнить - или которых просто нагнули НЕ помнить своего настоящего национального происхождения.

Ведь вам вместе с провозглашением себя русскими не приходится выбрасывать на помойку своего нерусского этнического происхождения, как это приходится делать россиянам, которые изучали и по сей день изучают в школе историю украинского народа, вместо истории собственных народов. Вы же не думаете, что человеческое достоинство возможно без национального достоинства?

https://www.youtube.com/watch?v=p5rjUVZM20Y Гость Григорий Лепс. Познер. Выпуск от 15.03.2016