2017-06-28

Називатись русским не соромно (з рос. перекл.)

Називатись русским не соромно

Подивіться на Познера, на Земфіру, на Лепса, на Соловйова та інших подібних усім відомих вихідців з тих чи інших абсолютно нерусских народів. Їм не соромно називатися русскими, тому що у них нема жодної потреби ганьбитися на весь світ з тепер усім видними безглуздими претензіями на Анну Київську, Володимира Великого, Ярослава Мудрого - і тупо брехати, що вони і український народ, це один і той самий народ.

У Познера нема потреби приховувати своїх нерусских предків - забувати їх, викидаючи пам'ять про них на якісь таємні смітники, вивчаючи в школі, як свою власну, історію українського народу і постійно ковтаючи щораз більше в усьому світі відому ганьбу: русский означає обпльовувач могил своїх предків.

Чому московська верхівка продовжує усіма силами чіплятися за цю брехню, зрозуміти не важко: вона сотні років була фундаментальною основою існування Російської імперії, а тепер, коли поширення інформації в світі набуло зовсім іншої природи і приховувати гнилість брехливості цього московського фундаменту старими, добре перевіреними московськими засобами стало неможливо, даний московський утвір не може знайти виходу.

А оскільки ця московська інформаційна основа за сотні років свого існування обросла відповідними органами і з допомогою кількох ітерацій у вигляді московських переворотів перетворилася на найзлочинніше в історії людства організоване утворення, то які можуть бути питання до засобів, якими воно намагається продовжити своє існування? Звичайно що це, як і раніше, убивство в усіх його виглядах, від індивідуальних убивств до широкомасштабних воєнних дій.

Однак готовність московської банди убивць, через відсутність виходу, до розпалювання великої війни і до завершення свого існування тільки через велику кров не перешкоджає також і нормальним людям бачити ці ознаки московського кінця, і тому розуміння неминучості скорого падіння теперішніх владних інституцій Росії сьогодні пронизує всіх думаючих людей Росії, яких можна побачити чи почитати в сучасному інфопросторі. Різноманітність рецептів, як готуватись до цього кінця і що робити після нього, величезна.

Інтерес же усіх нормальних людей, в Росії і поза Росією сущих полягає в тому, щоби народження нової Росії відбувалось, з самого початку цього процесу аж до його успішного завершення, з ясністю та розумінням головної, корінної російської проблеми, з боку людей, які прийматимуть в цих процесах участь. Нічого поганого нема в тому, щоб не соромитись справжніх предків сучасного російського народу. Більше того, саме в цьому полягає єдиний шлях до справжньої людської гідності, без якої людського щастя бути принципово не може.

Гідності віддавати належну шану своїм справжнім предкам, замість намагатися прикидатись кимось іншим, а саме українським (руським) народом, викинувши на сміття пам'ять про своїх справжніх абсолютно нерусских предків, перш за все таких, як мордва, марі, ерзя, мокша, меря, лопарі, чуваші, удмурти, пермяки, татари, іжора, мурома, вепси, водь, комі, удмурти та інші обрусілі народності, з рідної землі яких цілком складається територія сучасної Росії.

Іншими словами кажучи, суть інтересу нормальних росіян і всього решту світу до Росії сьогодні не може полягати в чомусь іншому, аніж щоби з неї після кризи не утворилося, не приведи Господь - на основі брехні, закладеної в фундамент сучасного російського сприйняття світу - нове, ще більш гидке, ще більш потворне втілення московської банди убивць, аніж те, яке сьогодні маніпулює російським народом, готуючи військові вторгнення всюди, де тільки бачить таку можливість, щоб війною подавити усвідомлення своєї справжності, яке швидко зростає в російському народі.

А підстави для такого катастрофічного, перш за все для російського народу, сценарію, на жаль є. Адже паскудна московська брехня, яку постійно озвучує Путин - що російський народ і український народ, це нібито один народ, і надалі поширюється в російському суспільстві. Намагання ж зробити правду з цієї брехні неминуче тягне за собою смертельну московську ненависть до українського народу і розуміння нездоланної російської потреби (послухайте Гіркіна) війни проти України з метою знищення українського народу.

Без заміни того фундаменту об'єднання російського народу, який сьогодні досі полягає в московському сподіванні ліквідувати український народ, а його історію натягнути на російський народ - без заміни цього підлого брехливого наскрізь гнилого фундаменту, російський народ просто приречений зникнути. Нема, не може бути людей, які б мріяли мати в очах усього світу вигляд тих, що плюють в бік могил своїх власних предків. А саме це заставляють робити росіян, предки яких не мають відношення до українського народу, навчаючи їх дітей, замість історії власних народів, історії чужого українського народу.

Ще на цю тему:

Самая абсурдная фраза, которую я когда-либо слышал, это - "в его жилах течет русская кровь".
http://mysliwiec.livejournal.com/2627911.html

Як Росія може вилікуватись http://h.ua/story/431709/
Как Россия может вылечиться http://maxpark.com/community/politic/content/5417553

Путін: "ми один народ" http://h.ua/story/383134/
Путин: "Мы один народ" http://maxpark.com/community/90/content/2191312

Тайна руцкагамира: почему русские стыдятся своих корней?
http://oleg-leusenko.livejournal.com/1015812.html

___
Называться русским не стыдно

Посмотрите на Познера, на Земфиру, на Лепса, на Соловьева и других подобных всем известных выходцев из тех или иных абсолютно нерусских народов. Им не стыдно называться русскими, потому что у них нет ни потребности позориться на весь мир с теперь всем видными бессмысленными претензиями на Анну Киевскую, Владимира Великого, Ярослава Мудрого - и тупо лгать, что они и украинский народ, это один и тот же народ.

У Познера нет необходимости скрывать своих нерусских предков - забывать их, выбрасывая память о них на какие-то тайные мусорники, изучая в школе, как свою собственную, историю украинского народа и постоянно глотая все более и более во всем мире известное бесчестие: русский означает тот, кто плюет на могилы своих предков.

Почему московская верхушка продолжает всеми силами цепляться за эту ложь, понять не трудно: она сотни лет была фундаментальной основой существования Российской империи, а теперь, когда распространение информации в мире приняло совсем другую природу и скрывать гнилость лживости этого московского фундамента старыми, хорошо проверенными московскими средствами стало невозможно, данное московское образование не может найти выхода.

А поскольку эта московская информационная основа за сотни лет своего существования обросла соответствующими органами и с помощью нескольких итераций в виде московских переворотов превратилась в самое преступное в истории человечества организованное образование, то какие могут быть вопросы к средствам, которыми оно пытается продлить свое существование? Конечно это, как и раньше, убийство во всех его видах, от индивидуальных убийств до широкомасштабных военных действий.

Однако готовность московской банды убийц из-за отсутствия выхода, к разжиганию войны и к окончанию своего существования только через большую кровь не препятствует также и нормальным людям видеть эти признаки московского конца, и поэтому понимание неизбежности скорого падения нынешних властных институтов России сегодня пронизывает всех думающих людей России, которых можно увидеть или почитать в современном инфопространстве. Разнообразие рецептов, как готовиться к этому концу и что делать после него, огромно.

Интерес же всех нормальных людей, в России и вне России сущих заключается в том, чтобы рождение новой России происходило с самого начала этого процесса до его успешного завершения, с ясностью и пониманием главной, коренной русской проблемы со стороны людей, принимающих в этих процессах участие. Ничего плохого нет в том, чтобы не стыдиться настоящих предков русского народа. Более того, именно в этом заключается единственный путь к подлинному человеческому достоинству, без которого человеческого счастья быть принципиально не может.

Достоинства отдавать должное своим настоящим предкам, вместо стараться притворяться кем-то другим, а именно украинским (руським) народом, выбросив в мусор память о своих настоящих абсолютно нерусских предках, прежде всего таких, как мордва, мари, эрзя, мокша, меря, лопари, чуваши, удмурты, пермяки, татары, ижора, мурома, вепсы, водь, коми, удмурты и другие обрусевшие народности, с родной земли которых целиком состоит территория современной России.

Другими словами говоря, суть интереса нормальных русских и всего остального мира к России сегодня не может заключаться в чем-то другом, чем чтобы с нее после кризиса не образовалось, не дай Господь - на основе лжи, заложенной в фундамент современного российского восприятия мира - новое, еще более ужасное воплощение московской банды убийц, чем то, которое сегодня манипулирует русским народом, готовя военные вторжения везде, где только видит такую ​​возможность, чтобы войной подавить осознание своей подлинности, которое быстро овладевает русским народом.

А основания для такого катастрофического, прежде всего для русского народа, сценария, к сожалению есть. Ведь гнусная московская ложь, которую постоянно озвучивает Путин - что русский народ и украинский народ, это якобы один народ, снова и снова распространяется в российском обществе. Попытки же сделать правду с этой лжи неизбежно влекут за собой смертельную московскую ненависть к украинскому народу и понимание непреодолимой российской потребности (послушайте Гиркина) войны против Украины с целью уничтожения украинского народа.

Без замены того фундамента объединения русского народа, который сегодня до сих пор состоит в московской надежде ликвидировать украинский народ, а его историю натянуть на русский народ - без замены этого подлого, лживого, насквозь гнилого фундамента, русский народ просто обречен исчезнуть. Нету, не может быть людей, которые мечтали би иметь в глазах всего мира вид тех, что плюют в сторону могил своих собственных предков. А именно это заставляют делать россиян, предки которых не имеют отношения к украинскому народу, обучая их детей, вместо истории собственных народов, истории чужого украинского народа.

Еще на эту тему:

1. Самая абсурдная фраза, которую я когда-либо слышал, это - "в его жилах течет русская кровь".
http://mysliwiec.livejournal.com/2627911.html

2. Как Россия может вылечиться
http://maxpark.com/community/politic/content/5417553

3. Путин: "Мы один народ"
http://maxpark.com/community/90/content/2191312

4. Тайна руцкагамира: почему русские стыдятся своих корней?
http://oleg-leusenko.livejournal.com/1015812.html

2017-06-19

06.19.17 КАД: УКРАИНЦЫ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ - ВРАГ В ОТЧАЯНИИ!


Подивіться, не пожалкуєте!

Що стосовно останнього бою, для якого сьогодні терміново мобілізується все московське, що тільки є в Україні і щодо якого робить свій висновок Павел, то це щира правда, видна кожному не сліпому.

Зараз ми бачимо, як московські консерви розконсервлюються і вилазять з усіх усюд, де досі прикидались нормальними людьми. І вони знов усіма своїми московськими тут в Україні засобами намагаються пропихнути до владних важелів ту саму особу Юлю, на яку покладав свої сподівання Путин на останніх двох президентських виборах, і яка можна не сумніватися, як і щодо газового контракту в 2009, знайде в разі оволодіння владними важелями української держави всі потрібні слова та інші засоби, щоб пояснити нам, наскільки це життєво необхідно зробити геть усе, що потрібно її патрону Путину.

Наслідки ж такої катастрофи для українського народу, як на мою скромну думку, применшені шановним Павлом.

Було: https://youtu.be/hvH4g_hhF6Y
06.19.17 КАД: УКРАИНЦЫ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ - ВРАГ В ОТЧАЯНИИ!

2017-06-03

Невзоровские среды 31 05 2017

Найцікавіше мені було слухати звісно про українські справи, це почалось десь на 48:50, коли була висловлена думка про те, що Україні не слід затягувати розлучення з московським патріархатом.
Але ще цікавіше було одразу далі про Крим :) Почали з того, що там ейфорія видихлась і прийшла ясність куди попали - і чому це кримчани сподівались, що дороги в Криму мають бути кращі, ніж десь типу на Ярославщині, а підлога в поліклініці не повинна бути прогнила, як в решту російських регіонах. А закінчили, коли згадали про кримську дискусію щодо вибору елементів нового герба Криму, яка виявляється зараз йде в Криму, пропозицією туди кротика чи електричного ската (проблеми з електрикою), і прийшли зрештою до висновку, що найкращим елементом герба Криму буде песець. Ну а для Росії, відповідно - двоголовий песець.
___
Интереснее всего мне было слушать конечно об украинских делах, это началось где-то на 48:50, когда была высказана мысль о том, что Украине не следует затягивать развод с московским патриархатом.
Но еще интереснее было сразу дальше про Крым :) Начали с того, что там эйфория видохлась и пришла ясность куда попали, и почему это крымчане надеялись, что дороги в Крыму должны быть лучше, чем где-то типа на Ярославщине, а полы в поликлинике не должни быть прогнившие, как в остальных российских регионах. А закончили, когда вспомнили о крымской дискуссии о выборе элементов нового герба Крыма, которая оказывается сейчас идет в Крыму, предложением туда кротика или электрического ската (проблемы с электричеством), и пришли в конце концов к выводу, что лучшим элементом герба Крыма будет песец. Ну а для России, соответственно - двуглавый песец.

2017-05-31

Толочко в 60 минут. Порошенко обвинил Москву в похищении княжны Анны

Толочко в 60 минут. Порошенко обвинил Москву в похищении княжны Анны

Яке відношення до України і до своїх московських хазяїв має Толочко, досить таки давно відомо з його "доказів", ніби Голодомору-33 не було. А тут така нагода показати, який же він відданий холуй, свою корисність. І оскільки він в Україні давно нікого не цікавить, то таке витягування на світ Божий подібного вже давно використаного "раба, підніжки, грязі Москви", навряд чи без запланованого в Москві продовження. Я маю на увазі, що слід негайно забезпечити надійну охорону цього кадра, тому що після такого виступу найефективніше його московське використання буде у вигляді убивства, влаштованого московською бандою з облаштуванням ніби це зробили якісь нацики.
___
Какое отношение к Украине и к своим московским хозяевам имеет Толочко, довольно давно известно из его "доказательств", что Голодомора-33 не было. А тут такая возможность показать, какой он преданный холуй, свою полезность. И поскольку он в Украине давно никого не интересует, то такое вытягивание на свет Божий подобного уже давно использованного "раба, подножки, грязи Москвы", вряд ли без запланированного в Москве продолжения. Я имею в виду, что следует немедленно обеспечить надежную охрану этого кадра, потому что после такого выступления самое эффективное его московское использование будет в виде убийства, устроенного московской бандой с обустройством будто это сделали какие-то нацики.

2017-05-30

"Русские или россияне?"

Націоналіст Крилов, письменник Жуховицкий, філософ Дугин і режисер Невзоров прийняли участь в програмі Ніки Стрижак "Русские или россияне?"
Цікава розмова. І хоч письменник та філософ схоже в курсі безплідності і безпідставності фейкової ідеї бідолашного, хоч і щирого та послідовного російського націоналіста про національну державу росіян - безліч прямих, дотичних, тонких і грубих натяків на це прозвучало в розмові - однак ці двоє ніяк не бачили можливості прямо сказати про це.
Я маю на увазі про відсутність в природі етнічної належності "русский", яка негайно зникає в кожного ніби як русского, як тільки хоч трохи дослідити його походження, яке веде до тих чи інших народів, між якими поділена вся земля сучасної Росії, без жодного клаптика на ній якоїсь російської землі. Або до сусідніх, чи навіть не дуже сусідніх народів.
___
Националист Крылов, писатель Жуховицкий, философ Дугин и режиссер Невзоров приняли участие в программе Ники Стрижак "Русские или россияне?"
Интересный разговор. И хотя писатель и философ похоже в курсе бесплодия и безосновательности фейковой идеи бедного, хоть и искреннего и последовательного русского националиста о национальном государстве русских - множество прямых, касательных, тонких и грубых намеков на это прозвучало в разговоре - однако эти двое никак не видели возможности прямо сказать об этом.
Я имею в виду об отсутствии в природе этнической принадлежности "русский", которая немедленно исчезает у каждого вроде как русского, как только хоть немного исследовать его происхождение, которое ведет к тем или иным народам, между которыми разделена вся земля современной России, без единого клочка на ней какой-то русской земли. Или к соседним, или даже не очень соседним народам.

2017-05-24

Гость Григорий Лепс. Познер. Выпуск от 15.03.2016


Слова Лінкольна, що не можна дурити весь народ весь час, шановний Познер, спростовує реальна московська політика.

Виявляється, що можна дурити весь народ весь час, якщо при цьому не мати меж у використанні достатніх для цього засобів, зокрема (чи перш за все) насильства і підкупу.

Перший приклад такої брехні, в якій весь час московська банда тримає російський народ, це навчання росіян в школі історії українського народу, замість історії народів, з яких шляхом обрусєнія утворився сучасний російський народ.

І ця брехня зовсім не така вже й безневинна, заставляти росіян прикидатись українським народом, чи там вигідна. Про вигідність цієї фундаментальної московської брехні, в якій постійно тримають російський народ, можна говорити, якщо жмурити очі на наслідки в свідомості і моральності для самого російського народу.

А наслідки зрозуміти не так вже й важко: адже викидати на сміття справжню історію власного народу, це те саме, що плювати в бік могил своїх власних предків. І в цьому випадку говорити про чесність, про порядність, про доброту треба просто забути, коли гідність цілого народу розтоптана таким фундаментальним чином.

Це ж не дуже важко зауважити, якщо звісно не дуже намагатись спеціально заплющувати на це очі, що такому типу росіян, як Лепс, Познер, Жириновський, Земфіра, Владимир Соловьев та безліч іншим подібним свіжовипеченим "русскім" - росіянам з цілком легальним і усім відомим нерусскім походженням, набагато легше мати власну гідність, аніж тим "русскім", які не памятають, чи не можуть (не хочуть) памятати - чи яких просто нагнули не памятати свого справжнього національного походження.

Адже вам разом з проголошенням себе русскіми не доводиться викидати на смітник свого нерусского етнічного походження, як це доводиться робити росіянам, які вивчали і досі вивчають в школі історію українського народу, замість історії власних народів. Ви ж не думаєте, що людська гідність можлива без національної гідності?
___
Слова Линкольна, что нельзя обманывать весь народ все время, уважаемый Познер, опровергает реальная московская политика.

Оказывается, что можно обманывать весь народ все время, если при этом не иметь границ в использовании достаточных для этого средств, в частности (или прежде всего) насилия и подкупа.

Первый пример такой лжи, в которой все время московская банда держит русский народ, это обучение россиян в школе истории украинского народа, вместо истории народов, из которых путем обрусения образовался современный русский народ.

И эта ложь вовсе не такая уж и невинная, заставлять россиян притворяться украинским народом, или там выгодная. О выгодности этой фундаментальной московской лжи, в которой постоянно держат русский народ, можно говорить, если щурить глаза на последствия в сознании и нравственности для самого русского народа.

А последствия понять не так уж и трудно: ведь выбрасывать в мусор настоящую историю собственного народа, это то же самое, что плевать в сторону могил своих собственных предков. И в этом случае говорить о честности, о порядочности, о доброте надо просто забыть, когда достоинство целого народа растоптано таким фундаментальным образом.

Это не очень трудно заметить, если, конечно, не очень стараться специально закрывать на это глаза, что такому типу русских, как Лепс, Познер, Жириновский, Земфира, Владимир Соловьев и множество другим подобным свежевыпеченным "русским" - россиянам с вполне легальным и всем известным нерусским происхождением, гораздо легче иметь собственное достоинство, чем тем "русским", которые не помнят, не могут (не хотят) помнить - или которых просто нагнули НЕ помнить своего настоящего национального происхождения.

Ведь вам вместе с провозглашением себя русскими не приходится выбрасывать на помойку своего нерусского этнического происхождения, как это приходится делать россиянам, которые изучали и по сей день изучают в школе историю украинского народа, вместо истории собственных народов. Вы же не думаете, что человеческое достоинство возможно без национального достоинства?

https://www.youtube.com/watch?v=p5rjUVZM20Y Гость Григорий Лепс. Познер. Выпуск от 15.03.2016

2017-04-26

Флагман русифікації (з рос. перекл.)

Флагман русифікації

Дивлячись, так сталось, останній випуск 21.04.2017 шоу Холостяк (за власною волею я таких передач не дивлюсь), і програму огляду цього шоу "Як вийти заміж", я зауважив, що в цих телепрограмах не звучить від їх учасників і ведучих ЖОДНОГО слова українською мовою.

Спершу у мене виникло питання, чи можливі ці передачі в Україні українською мовою?

А вже після того, як зрозумів ствердну відповідь на це питання, тобто що телепроекти Холостяк і "Як вийти заміж", при наявності на те волі їх організаторів, можливі тут в Україні цілком українською мовою, без жодного в них слова мовою країни, яка напала на Україну усіма (окрім наразі використання ядерної зброї) наявними в неї засобами, виникло інше питання: чому підвладна тій країні московська колона тут в Україні вирішила зробити, і зробила так, щоб саме якраз в цих телепроектах для українського народу українська мова була повністю відсутня?

Відповідь на це питання була знайдена тоді, коли, переглядаючи на ютубі передачу з одним із провідних виразників московських ідей, довелось почути по суті повтор основних положень книги "Філософія щастя" про роль людських мов в сприйнятті світу народами, які живуть цими мовами, [Полный контакт с Владимиром Соловьевым (18.04.17). Полная версия, десь з 1:23:50 до 1:29:00]. Почало бути видно, що причина зовсім не така вже й складна.

Дух народу, його душа, не так в мові, як сама мова.

А ядро усіх людських взаємин, які окреслює собою кожна людська мова, фундамент, основа, на якій вибудовуються решту людських взаємин, сукупність яких являє собою дух, душу народу - це родові взаємини, ті взаємини, які ведуть до продовження роду.

І сьогодні московський передовий загін, який визначає основні цілі московської війни на знищення проти українського народу, увібравши останні досягнення думки про будову людських спільнот, уяснив, що найбільш ефективним буде бити саме по цих взаєминах: якщо хочете одружитись, хочете створити сім'ю, кажуть своїм телепроектом українській молоді московські холуї з СТБ, то забудьте українську мову і робіть це виключно російською мовою.

Адже московський на український народ напад, з метою ліквідації українського народу, насправді розпочався зовсім не три роки тому, як би це сказав хтось, хто продер щойно очі після ста років сну, а десь приблизно чотири сторіччя тому (деталі в книзі "Українська політологія або Атдадім Львов Палякам", зокрема в першій статті "Убивства українських політичних і культурних діячів"), і диявольська московська думка, яка керує цим нападом, постійно еволюціонує згідно з найновішими досягненнями, у тому числі, коли не перш за все, стосовними до розуміння будови і функціонування людських спільнот і роль людських мов в сприйнятті світу народами, які живуть цими мовами.

І не варто намагатись себе дурити стосовно якоїсь підстави для сподівання, що раз провідні ідеологи московської банди скоріше за багатьох нормальних людей увійшли в курс найновішого розуміння будови людських спільнот, то значить вони намагаються зробити крок до зміни своєї злочинної природи в напрямку нормальності.

І це вже давно обговорено, з досягненням повної ясності щодо того, що якщо ці люди дуже непогано в курсі людських моральних законів, але використовують це своє знання зовсім не до своїх дій стосовно інших людей, а навпаки, для учинення та прикриття своїх злочинів, то і будь яке інше знання, у тому числі обгрунтування моральних законів нормальних людей ніяк не в змозі змінити їхню злочинну природу.

Нові знання тільки вдосконалюють московські методи учинення злочинів та їх прикриття, як це показує нам черговий акт московської війни проти українського народу, московський телепроект "Холостяк".

Корисні лінки:

1. Полный контакт с Владимиром Соловьевым (18.04.17). Полная версия https://youtu.be/BYhaiw5k2qE

2. "Філософія щастя" (PDF: https://goo.gl/SBAC5y , EPUB: https://goo.gl/AF6abR , рос. переклад: PDF: https://goo.gl/4bhbYi , EPUB: https://goo.gl/5GlRnl)

3. "Українська політологія або Атдадім Львов Палякам" (PDF: https://goo.gl/99DIaq EPUB: https://goo.gl/9dS8I2 рос. переклад: PDF: https://goo.gl/DdPfiQ EPUB: ttps://goo.gl/VdVAA4)

___
Флагман русификации

Глядя, так случилось, последний выпуск 21.04.2017 шоу Холостяк (по собственной воле я таких передач не смотрю), и программу обзора этого шоу "Как выйти замуж", я заметил, что в этих телепрограммах не звучит от их участников и ведущих НИ ЕДИНОГО слова на украинском языке.

Сначала у меня возник вопрос, возможны ли эти передачи в Украине на украинском языке?

А уже после того, как понял утвердительный ответ на этот вопрос, то есть что телепроекты Холостяк и "Как выйти замуж", при наличии на то воли их организаторов, возможны здесь в Украине полностью на украинском языке, без единого в них слова на языке страны, напавшей на Украину всеми (кроме пока использование ядерного оружия) имеющимися у нее средствами, возник другой вопрос: почему подвластная той стране московская колонна здесь в Украине решила сделать, и сделала так, чтобы именно как раз в этих телепроектах для украинского народа украинский язык был полностью отсутствующим?

Ответ на этот вопрос был найден, когда, просматривая на ютубе передачу с одним из ведущих выразителей московских идей, пришлось услышать по сути повтор основных положений книги "Философия счастья" о роли человеческих языков в восприятии мира народами, живущими этими языками, [Полный контакт с Владимиром Соловьевым (18.04.17). Полная версия, где-то с 1:23:50 до 1:29:00]. Стало видно, что причина вовсе не такая уж и сложная.

Дух народа, его душа, не столько в языке, как сам язык.

А ядро всех человеческих взаимоотношений, которые обозначает собой каждый человеческий язык, фундамент, основа, на которой выстраиваются остальные человеческие взаимоотношения, совокупность которых представляет собой дух, душу народа - это родовые отношения, те отношения, которые ведут к продолжению рода.

И сегодня московский передовой отряд, который определяет основные цели московской войны на уничтожение против украинского народа, вобрав последние достижения мысли о строении человеческих сообществ, уяснил, что наиболее эффективным будет бить именно по этим взаимоотношениям: если хотите жениться, хотите создать семью, говорят своим телепроектом украинской молодежи московские холуи с СТБ, то забудьте украинский язык и делайте это исключительно на русском языке.

Ведь московское на украинский народ нападение с целью ликвидации украинского народа, на самом деле началось вовсе не три года назад, как бы это сказал кто-то, кто продрал только что глаза после ста лет сна, а где-то примерно четыре века назад (детали в книге "Украинская политология или Атдадим Львов Палякам", в частности в первой статье "Убийства украинских политических и культурных деятелей"), и дьявольская московская мысль, что руководит этой войной, постоянно эволюционирует согласно с новейшими достижениями, в том числе, если не прежде всего, относящимися к пониманию строения и функционирования человеческих сообществ и роли человеческих языков в восприятии мира народами, которие живут этими языками.

И не стоит пытаться себя обманывать относительно какого-то основания для надежды, что раз ведущие идеологи московской банды скорее многих нормальных людей вошли в курс новейшего понимания строения человеческих сообществ, то значит они пытаются сделать шаг к изменению своей преступной природы в направлении нормальности.

И это уже давно обговорено, с достижением полной ясности относительно того, что если эти люди очень неплохо в курсе человеческих моральных законов, но используют это свое знание вовсе не к своим действиям по отношению к другим людям, а наоборот, для совершения и прикрытия своих преступлений, то и любое другое знание, в том числе про обоснование моральных законов нормальных людей никак не в состоянии изменить их преступную природу.

Новые знания только совершенствуют московские методы совершения преступлений и их прикрытия, как это показывает нам очередной акт московской войны против украинского народа, московский телепроект "Холостяк".

Полезные ссылки:

1. Полный контакт с Владимиром Соловьевым (18.04.17). Полная версия https://youtu.be/BYhaiw5k2qE

2. "Философия счастья" (PDF: https://goo.gl/SBAC5y , EPUB: https://goo.gl/AF6abR , рос. перевод: PDF: https://goo.gl/4bhbYi , EPUB: https://goo.gl/5GlRnl)

3. "Украинская политология или Атдадим Львов Палякам" (PDF: https://goo.gl/99DIaq EPUB: https://goo.gl/9dS8I2 рос. перевод: PDF: https://goo.gl/DdPfiQ EPUB: ttps://goo.gl/VdVAA4)

2017-04-10

"Почему стоит смотреть Шария"

"Почему стоит смотреть Шария"

Дивитись Шария варто - але при одній умові: якщо Вам приємно дивитись кривляння юродивого. Ну або якщо Ви спеціально цікавитесь вивченням поведінки московських холуїв - покидьків невідомих народів без роду і племені, а також змінність плинної з часом методики їхнього плазування перед їхніми московськими хазяями.
Не сумніваюсь, що Шарий не заперечуватиме, якщо сказати, що рідного народу у нього нема - як і в усіх та кожного з покидьків невідомого народу.
___
Смотреть Шария стоит - но при одном условии: если Вам приятно смотреть ужимки юродивого. Ну или если Вы специально интересуетесь изучением поведения московских холуев - отбросов неизвестных народов без рода и племени, а также изменчивость текучей со временем методики их пресмыкательства перед ихними московскими хозяевами.
Не сомневаюсь, что Шарий не будет возражать, если сказать, что родного народа у него нет, - как и во всех и каждого из отбросов неизвестного народа.

Було: Анатолий Шарий 4 жовт. 2016 р. Почему стоит смотреть Шария
https://youtu.be/r9PapRarQEA

2017-04-06

Безвиз. Тринидад и Тобаго

Безвиз. Тринидад и Тобаго

Чому, ну чому в нього в голові Трінідад і Тобаго? - ніяк не може втямити собі шановний Шарий
І росіянам нема чого заздрити, само собою, Росія ж не Трінідад і Тобаго? Ну Росія десь далі, ніж Трінідад і Тобаго, тому в Шария в голові з думкою про Росію і своїх московських хазяїв Трінідад і Тобаго не фігурує. А голова українського парламенту для чрєзвичайно развітого Шария - "етот нєдоразвітий, і взагалі мєлкая і нічтожная лічность", і це чудо, що ця лічность опинилась на чолі парламенту. (Можете собі уявити, щоб Шарий в такому тоні і таких висловах говорив про шановного Дімона?) А студенти не захочуть вертатись назад в Україну, от він, наприклад, Шарий, судячи по собі так думає. Не кажучи вже про на кохану Росію і до високодостойних дімонів в ній при владі. "Льоша, ти ж нє дебіл, чьо ти із сєбя дебіла строішь", звертається до іншого народного депутата старанний вилизувач великого московського заду Шарий. Ніякі українці не європейці, а "укропєйци", знайшов ще одне невилизане місце в московському заду шановний Шарий - і тут же ретельно його вилизав.
--Це тут короткий переказ виступу з приводу європейського безвізу для України юродствующого московського холуя Шария.
___
Почему, ну почему у него в голове Тринидад и Тобаго? - никак не может понять себе уважаемый Шарий. И россиянам нечего завидовать, само собой, Россия ведь не Тринидад и Тобаго? Ну Россия подальше, чем Тринидад и Тобаго, поэтому в Шария в голове с мыслью о России и своих московских хозяевах Тринидад и Тобаго не фигурирует. А глава украинского парламента для чрезвичайно развитого Шария - "етот недоразвитий, и вообще мелкая и ничтожная личность", и это чудо, что эта личность оказалась во главе парламента. (Можете себе представить, чтобы Шарий в таком тоне и таких выражениях говорил об уважаемом Димоне?) А студенты не захотят возвращаться обратно в Украину, вот он, например, Шарый, судя по себе так думает. Не говоря уже о на любимую Россию и к высокодостойным Димонам в ней при власти. "Леша, ты нэ дебил, че ты с себя дебила строишь", обращается к другому народному депутату старательный вилизиватель большого московского зада Шарий. Никакие украинцы не европейцы, а "укропейцы", нашел еще одно невилизанное место в московском заду уважаемый Шарий - и тут же тщательно его вылизал.
-это здесь краткий пересказ выступления по поводу европейского безвиза для Украины юродствующого московского холуя Шария.

Було: Анатолий Шарий 6 квіт. 2017 р.
https://youtu.be/v-8t0kjvh-I
Безвиз. Тринидад и Тобаго

2017-04-02

Перспектива Шария (Путин против консульства)

Перспектива Шария (Путин против консульства)

Яка ж груба робота, то атас... Це типу шановний Шарий думає, що цим відео він довів, що Москва в антипольських провокаціях в Україні ні при чому?

Було б смішно бачити, як швидко якість відео від Шария занепадає, якби не одне але. Такі вилизувачі паскудного московського заду, як цей Шарий, після активної фази московського використання, тобто після втрати до них інтересу, годяться московському власнику цього вилизаного ним заду тільки в одному вигляді: як труп.

І скільки ж вже є такого використаного матеріалу - повно... З намаганнями, само собою, повісити це вбивство на Україну, плюс таким чином підігріти хоч трохи інтерес до потрібного московській банді спадку цього чергового активного кретина.

Чи може шановний Шарий думає, що він ще не остаточно вичерпався, і це триватиме без кінця? Кінець буде, шановний Шарий, Ви в цьому ряду далеко не перший. І якби у Вас мозок ще не остаточно засох, Ви б мали подумати про своє майбутнє, роззути очі на подібних до Вас і що сталось з ними, такими, як Ви - після їх використання і на який біс Ви будете потрібні московській банді убивць через деякий час?

Адже стосовно Вашої шановної персони існує не тільки певність в тому, що інтерес до Ваших відеоопусів, після падіння їхньої якості, впаде, але й і набагато гірше, небезпека того, що Ви можете поміняти свої вподобання.

А таке після, як оце останнім часом у Вас, такої активної Вашої московської роботи, ну дуже небажане продовження, з точки зору Ваших теперішніх хазяїв, чи не так? Це би значну кількість досягнутих Вами хороших плюсів для московської банди убивць негайно перетворило б на погані мінуси.

Ну і що робити в цьому випадку оргутворенню, головним засобом якого ось уже скільки віків є убивство? Подумайте, шановний Шарий.

___
Какая же грубая работа, то атас ... Это типа уважаемый Шарий думает, что этим видео он доказал, что Москва в антипольських провокациях в Украине ни при чем?

Было бы смешно видеть, как быстро качество видео от Шария приходит в упадок, если бы не одно но. Такие вилизиватели похабного московского зада, как этот Шарий, после активной фазы московского использования, то есть после потери к ним интереса, годятся московском владельцу этого вылизанного ним зада только в одном виде: как труп.

И сколько же уже есть такого использованного материала - полно... С попытками, само собой, повесить это убийство на Украину, плюс таким образом подогреть хоть немного интерес к нужному московской банде наследию этого очередного активного кретина.

Может уважаемый Шарий думает, что он еще не окончательно иссяк, и это будет продолжаться бесконечно? Конец будет, уважаемый Шарий, Вы в этом ряду далеко не первый. И если бы у Вас мозг еще не окончательно засох, Вы должны были подумать о своем будущем, разуть глаза на подобных Вас и что произошло с ними, такими, как Вы - после их использования и на кой черт вы будете нужны московской банде убийц через некоторое время?

Ведь в отношении Вашей уважаемой персоны существует не только уверенность в том, что интерес к Вашим видеоопусам, после падения их качества, упадет, но и и гораздо хуже, опасность того, что Вы можете поменять свои предпочтения.

А такое после, как это в последнее время у Вас, такой активной Вашей московской работы, ну очень нежелательно продолжение, с точки зрения Ваших нынешних хозяев, не так ли? Это бы значительное количество достигнутых Вами хороших плюсов для московской банды убийц немедленно превратило бы на плохие минусы.

Ну и что делать в этом случае оргобразованию, главным средством которого вот уже сколько веков является убийство? Подумайте, уважаемый Шарий.

Було: Анатолий Шарий 29 бер. 2017 р. Путин против консульства
https://youtu.be/0CNoN0CpuEU

Шарий про Дмітрія Медведева

Шарий про Дмітрія Медведева

Колись довелось бачити французький фільм "Час розваг", незабутний фільм. Назавжди запам'ятався тим, що набравшись терпіння, все чекав з його початку, сидячи в залі кінотеатру, коли, ну коли ж в цьому довжелезному, кольоровому, широкоформатному фільмі щось нарешті розпочнеться? ну хоч якийсь сюжет, хоч якась дія? але це очікування в незмінному вигляді продовжувалось аж до самого кінці фільму.

Не думав, що це колись повториться, але в цьому відео від шановного Шария фабула та ж сама. Почав дивитись його тому, що цікаво було послухати, а що ж автор скаже про "Москва. Протесты"? Але ця цікавість, хоч і не гасла до самого кінця відео, однак зрештою як говориться залишилась в тому ж самому абсолютно незмінному вигляді. Ні слова про російські протести від шановного Шария почути так і не довелось.

Але ж чому? Народ же, той, що на нього підписаний, просив його висловити його ставлення не до того, і не до тих, ставлення до кого Шария давно добре відоме (до українських політиків і журналістів), а до московських протестів та предмету тих протестів, тобто до хоч і ну зовсім тупого, але брехливого злодюги і покидька на прислужуванні в московській банді убивць Дмітрія Медведева?

Думаю відповідь на це питання є, і вона досить таки проста: Шарий претендує на те, що нормальні люди сприймають його "українські" коменти, як коменти чесної людини, але от на жаль інтелекту в Шария - придумати ну хоч щось позитивне і в той же час правдоподібне, для своїх московських хазяїв у звязку з "Москва. Протесты" - не вистачило. От і довелось жувати перед гладачем своє вже не раз пережоване одне і те ж саме, але цього разу хоч і під дуже "зазивальною", але зовсім безвідносною назвою до цієї своєї жованої пережованої жвачки свого московського ставлення до українських політиків і журналістів, яким усім, на думку шановного Шария (як і всьому українському народу, котрий залишиться на українській землі після чергової багатомільйонної чистки, тобто убивств, в результаті нового московського опанування України) місце в "сортирах и свинарниках", під управлінням московської банди убивць та московських холопів, холуїв і посіпак в Україні типу Шария.

___
Шарий про Дмитрия Медведева

Некогда довелось видеть французский фильм "Время развлечений", незабываемый фильм. Навсегда запомнился тем, что набравшись терпения, все ждал с его начала, сидя в зале кинотеатра, когда, ну когда же в этом длиннющем, цветном, широкоформатном фильме что-то наконец начнется? ну хоть какой-то сюжет, хоть какое-то действие? но это ожидание в неизменном виде продолжалось до самого конце фильма.

Не думал, что это когда повторится, но в этом видео от уважаемого Шария фабула та же самая. Начал смотреть его потому, что интересно было послушать, а что же автор расскажет о "Москва. Протесты"? Но это любопытство, хотя и не погасло до самого конца видео, однако в итоге как говорится осталось в том же абсолютно неизменном виде. Ни слова о российских протестах от уважаемого Шария услышать так и не пришлось.

Но почему? Народ же, тот, что на него подписан, просил его высказать его отношение не к тому, и не к тем, отношение к кому Шария давно хорошо известно (к украинским политикам и журналистам), а к московским протестам и к предмету тех протестов, то есть к хоть и ну совсем тупому, но лживому вору и отбросу на прислуживании в московской банде убийц Дмитрию Медведеву?

Думаю ответ на этот вопрос есть, и он довольно прост: Шарий претендует на то, что нормальные люди воспринимают его "украинское" комментарии, как комменты честного человека, но вот к сожалению интеллекта в Шария - придумать ну хоть что-то положительное и в то же время правдоподобное, для своих московских хозяев в связи с "Москва. Протесты" - не хватило.

Вот и пришлось жевать перед зрителем свое уже не раз пережеванное одно и то же, но на этот раз хоть и под очень "зазивальним", но совсем безотносительним названием к этой своей жеваной пережеванной жвачке своего московского отношения к украинским политикам и журналистам, которим всем, по мнению уважаемого Шария (как и всему украинскому народу, который останется на украинской земле после очередной многомиллионной чистки, то есть убийств, в результате нового московского овладения Украиной) место в сортирах и свинарниках, под управлением московской банды убийц и московских холопов, холуев и приспешников в Украине типа Шария.

Було: Анатолий Шарий 26 бер. 2017 р. https://youtu.be/ato92xV2Hxc
Москва. Протесты. Зажги эту скучную ночь

2017-03-30

Шарий: Родня Самойловой, склеить мозги

Припустимо шановний Шарий дійсно не любить фейки. Добре, але що ж він сказав про класику, вершину жанру, про распятого мальчіка? Правильно, нічого і нуль. У своїх фейків запах пріятний, чи не так, шановний Шарий? Як в народі кажуть, свої бздилиночки для Шарикова як малиночки, а чужі ого як смердять. Думаю Шарий для Шарикова звичайно що не рідня, але спосіб думки, це інше питання :-)
___
Допустим уважаемый Шарий действительно не любит фейки. Хорошо, но что же он сказал о классике, вершине жанра, о распятом мальчике? Правильно, ничего и ноль. У своих фейков запах приятный, не так ли, уважаемый Шарий? Как в народе говорят, свои бздылиночкы для Шарикова как малиночки, а чужие ого как смердят. Думаю Шарий для Шарикова конечно не родня, но способ думания, это иной вопрос :-)

Було: Опубліковано 30 бер. 2017 р.
Анатолий Шарий: Родня Самойловой, склеить мозги
https://youtu.be/COVCP6Ka2Mk
Одни накопали шокирующую правду о Самойловой, вторые накопали новое дно

2017-03-26

Було: "Деградировавшая Руслана поддержала запрет на выступление Самойловой, привязав ее к гибели украинцев"

Ну як не перекручувати, вже в (див. нижче) перекручують. І як це завжди буває в московських холопів, брешуть при цьому, що "пуль и снарядов украинцев", тоді як кулі і снаряди, як і зброя, з якої ці речі вилітають, цілком російські. Ну а що окрім росіян, з ОРДЛО по Україні стріляють московські холопи з українськими паспортами, то це, досить таки давно не питання, див. статтю "Українська політологія, або Атдадім Львов Палякам" в однойменній книзі:
PDF: https://goo.gl/99DIaq
EPUB: https://goo.gl/9dS8I2
переклад на російську:
PDF: https://goo.gl/DdPfiQ
EPUB: https://goo.gl/VdVAA4

Було: varjag2007su 2017-03-26 14:57:00
Деградировавшая Руслана поддержала запрет на выступление Самойловой, привязав ее к гибели украинцев
https://t.co/Zd0AcbC79C
Украинская певица Руслана Лыжичко на пресс-конференции в рамках Eurovision Pre-party в Риге заявила, что выдвижение Россией певицы Юлии Самойловой для участия в конкурсе Евровидение 2017 в Киеве было провокацией.
Об этом Лыжичко написала написала на своей странице в фейсбуке: "Присутствовало большое количество международных журналистов от крупнейших изданий, пишущих на тему Евровидения... Конечно, ключевой вопрос касался ситуации вокруг участницы от России. Я ответила честно и искренне. Те, кто выбирали исполнителя от России, знали о законах Украины, а потому это однозначно провокация".
"Поэтому Украина так и отреагировала. Служба безопасности не могла в этой ситуации действовать иначе. Возможно, некоторым трудно это до конца понять, но в Украине каждый день продолжают гибнуть люди (почему-то от пуль и снарядов украи нцев, стреляющих в украинцев, в чем и виновата, по-видимому, Самойлова). Надеюсь, что пропаганда не перекрутит мои слова", – подчеркнула в своей публикации Руслана.


2017-03-25

Анатолий Шарий "Геройство перед лицом нелюдей"


А що б цікаво сказав шановний Шарий, якби фашиствующі укропи з автоматами виставили перед собою жінок і дітей?
Чи він вже коментував раніше цю ситуацію, ну коли безстрашні путінські двоголові орли пригинались за спинами жінок і дітей?
__
А что бы интересно сказал уважаемый Шарий, если бы фашиствующие укропи с автоматами выставили перед собой женщин и детей?
Или он уже комментировал раньше эту ситуацию, ну когда бесстрашные путинские двуглавые орлы пригибались за спинами женщин и детей?

Було:  Анатолий Шарий Опубліковано 17 бер. 2017 р.
Геройство перед лицом нелюдей
https://www.youtube.com/watch?v=oU3ZUeikRaI

2017-03-24

"Самый могущественный человек мира" Или ослепительный бриллиант американского расследования

Ну як же "геніально", раз за разом, "вгадує" і  "вгадує" і "вгадує" шановний Шарий те, що після нього серйозними голосами скажуть Хілларі та інші америкоси з гейропєйцами, то атас :-О
Чудова знахідка шановного Шария, чи не так? Хоч цілком можливо, що метод запозичений. Але що на ньому, практично тільки на цьому геніальному "угадуванні", можна вибудовувати десятки, а може сотні (хто зна плани Шария) "абсолютно непропагандистських" Шарийних передач, це без сумніву копірайт шановного Шария. Береш будь-які неприємні для московських холопів нарізки відеоцитат і просто тупо вставляєш перед кожною з них свою репліку типу "щас скажєт вот ето і то, нє вєрю", а далі опа, дійсно каже передбачене Шариєм :-) і так всю дорогу. Маладєц Шарий.
___
Ну как же "гениально", раз за разом, "угадывает" и "угадывает" и "угадывает" уважаемый Шарий то, что после него серьезными голосами скажут Хиллари и другие америкосы с гейропейцами, то атас :-О
Замечательная находка уважаемого Шария, не так ли? Хотя вполне возможно, что метод заимствован. Но что на нем, практически только на этом гениальном "угадывании", можно выстраивать десятки, а может сотни (кто знает планы Шария) "абсолютно непропагандистских" Шарийних передач, ето без сомнения копирайт уважаемого Шария. Берешь любые неприятные для московских холопов нарезки видеоцитат и просто тупо вставляешь перед каждой из них свою реплику типа "щас скажет вот ето и то, не верю", а дальше опа, действительно говорит предусмотренное Шарием :-) и так всю дорогу. Маладец Шарий.

Було: Анатолий Шарий, Опубліковано 14 бер. 2017 р.
"Самый могущественный человек мира" Или ослепительный бриллиант американского расследования
https://www.youtube.com/watch?v=5Gefc4KXnI8

2017-01-28

Радіо "Свобода" намагається приховати причину Холокосту

Радіо "Свобода" намагається приховати причину Холокосту

Якщо Вас цікавить справжня причина, чому стався Холокост - а до сьогодні всі ті, хто причетні до його організації, з усіх сил намагаються приховати цю справжню причину Холокосту - прочитайте статтю “Причина Холокосту” в книзі "Українська політологія, або Атдадім Львов Палякам":
PDF: https://goo.gl/99DIaq
EPUB: https://goo.gl/9dS8I2
переклад на російську:
PDF: https://goo.gl/DdPfiQ
EPUB: https://goo.gl/VdVAA4

На http://www.radiosvoboda.org зробили так, що цей коментар (вище) може бачити тільки його автор. Схоже на те, що керівництво radiosvoboda.org належить до тих, хто намагаються приховати цю справжню причину Холокосту.

Тому прохання до всіх, кому не байдуже, відома справжня причина Холокосту, чи ні - а від цього прямо залежить, повториться Холокост знов, чи ні - поширте будь ласка цей коментар всюди, де тільки зможете.

Олександр Франчук

Було: http://www.radiosvoboda.org/a/28263506.html
Подольський: «Бабин Яр» чи Голокост – не просто єврейська історія, вона сталась в Україні

___
Радио "Свобода" пытается скрыть причину Холокоста

Если Вас интересует настоящая причина, почему произошел Холокост - а до сих пор все те, кто причастен к его организации, изо всех сил пытаются скрыть эту настоящую причину Холокоста - прочитайте статью "Причина Холокоста" в книге "Украинская политология, или Атдадим Львов Палякам":
PDF: https://goo.gl/99DIaq
EPUB: https://goo.gl/9dS8I2
перевод на русский:
PDF: https://goo.gl/DdPfiQ
EPUB: https://goo.gl/VdVAA4

На http://www.radiosvoboda.org сделали так, что этот комментарий (выше) может видеть только его автор. Похоже, что руководство radiosvoboda.org относится к тем, кто пытается скрыть эту настоящую причину Холокоста.

Поэтому просьба ко всем, кому не безразлично, известна истинная причина Холокоста или нет - а от этого напрямую зависит, повторится Холокост снова или нет - распространите пожалуйста этот комментарий везде, где только сможете.

Олександр Франчук

Было: http://www.radiosvoboda.org/a/28263506.html
Подольский: «Бабий Яр» или Холокост - не просто еврейская история, она произошла в Украине

2017-01-05

Алексей Горбунов. "В гостях у Дмитрия Гордона" (з рос. перекл)

Питання шановної Irina Golov: "куда помчит" Горбунов "после развала неньки??", мало б вигляд нормального питання нормальної людини, якби Горбунов виїхав з Росії тому, що Росія розвалилася.

Але ж це насправді не просто зовсім не так, а цілком навпаки, Горбунов переїхав з Росії в Україну в той момент, коли Росія "приросла" Кримом, тобто після підлого несподіваного збройного нападу в важкий для України час анексувала частину української землі, а також розв'язала, з допомогою спецзагонів своїх спецслужб, на чолі з Гіркіним-Стрєлковим, а також інших подібних на нього московських спецагентів, збройний конфлікт на сході України. Тобто Горбунов переїхав з Росії в Україну тоді, коли взагалі ні в кого не було певності в тому, що Москва не розпочне, вслід за вторгненням загонів своїх спецслужб, повномасштабного вторгнення в Україну усіма своїми збройними силами, тобто в годину величезної небезпеки для українського народу і української держави.

І хоч звісно не варто (коли чесно) намагатись думати, що розвалу Росії не може статись в недалекому майбутньому, але на момент переїзду Горбунова - не просто з Росії, а з Москви в Україну - Росія була ну дуже монолітною.

І читаючи зауваження від катя елфим та Irina Golov, легко бачити, що саме зцементувало Росію в цей моноліт - це стандартні московські скрєпи, серед яких насправді, окрім брехливого московського інформаційного лайна і тупої московської "логіки" навиворіт для кретинів, на зразок потреби питати "куда помчит" Горбунов "после развала неньки??", нічого нема і ніколи не було.

Коли будь-яка нормальна людина, яка спроможна мислити самостійно, грунтуючи свої висновки на фактах дійсності, бачить логіку, діаметрально протилежну до нормальної людської логіки, тобто подібну до тої, яку демонструють тут катя елфим та Irina Golov, то це просто таки вражає, адже ці ствердження людьми того всього, що цілком протилежне до фактів дійсності, вони не просто якісь там окремі випадкові вислови від рідкісних людей, на які через це можна не зважати, - це типова, широко розповсюджена на Росії серед більшості її громадян наскрізь брехлива риторика, і в цьому, на жаль, сумніватися нема підстав.

Іншими словами кажучи, серед причин на перший погляд неймовірного, з точки зору цивілізованої людини, факту даного явища величезномасштабної наявності в Росії діаметрально спотвореного сприйняття фактів реальної дійсності не може обійтися без законів, які існують в природі - в людській природі.

Легко доступне дослідження цих фундаментальних законів, яке дає можливість зробити "висновок про швидку актуалізацію близьким часом особливостей (як позитивних, так і негативних) людських мов в охоплених ними спільнотах", можна знайти в [1]. Там же можна знайти розуміння того, чому "примітивізм світосприйняття на основі російської мови відкриває широкий шлях для злочинних маніпуляцій російськомовною свідомістю".

Література

1. "Філософія щастя":
PDF: https://goo.gl/SBAC5y
EPUB: https://goo.gl/AF6abR
переклад російською мовою:
PDF: https://goo.gl/4bhbYi
EPUB: https://goo.gl/5GlRnl

2. Інформаційні технології і людські спільноти, в кн. [1]

___
Вопрос уважаемой Irina Golov: "куда помчит" Горбунов "после развала неньки?", имел бы вид нормального вопроса нормального человека, если бы Горбунов уехал из России по той причине, что Россия развалилась.

Но ведь это на самом деле не просто не так, а вполне наоборот - Горбунов переехал из России в Украину в тот момент, когда Россия "приросла" Крымом, то есть после подлого неожиданного вооруженного нападения в тяжелый для Украины час аннексировала часть украинской земли, а также развязала, с помощью отрядов своих спецслужб во главе с Гиркиним-Стрелковим, а также других подобных на него московских спецагентов, вооруженный конфликт на востоке Украины. То есть Горбунов переехал из России в Украину тогда, когда вообще ни у кого не было уверенности в том, что Москва не начнет вслед за вторжением отрядов своих спецслужб, полномасштабного вторжения в Украину всеми своими вооруженными силами, то есть в час огромной опасности для украинского народа и украинского государства.

И хотя, конечно, не стоит (если честно) пытаться думать, что развала России не может произойти в недалеком будущем, но на момент переезда Горбунова - не просто из России, а из Москвы в Украину - Россия была ну очень монолитной.

И читая замечания от катя елфим и Irina Golov, легко видеть, что именно сцементировало Россию в этот монолит - это стандартные московские скрепы, среди которых на самом деле, кроме лживого московского коротко живущего информационного дерьма и тупой московской "логики" наизнанку для кретинов, вроде необходимости спрашивать "куда помчит" Горбунов "после развала неньки?", ничего нет и никогда не было.

Когда любой нормальный человек, который способен мыслить самостоятельно, опираясь в своих выводах на факты действительности, видит логику, диаметрально противоположную нормальной человеческой логике, то есть подобную той, которую демонстрируют здесь катя елфим и Irina Golov, то это просто таки поражает, ведь эти утверждения людьми того всего, что вполне противоположно фактам действительности, они не просто какие-то отдельные от редких людей случайные высказывания, которые из-за этого можно не учитывать, - это типичная, широко распространенная в России среди большинства ее граждан насквозь лживая риторика, и в этом, к сожалению, сомневаться нет основания.

Другими словами говоря, среди причин на первый взгляд невероятного, с точки зрения цивилизованного человека, факта данного явления огромномасштабного наличия в России диаметрально искаженного восприятия фактов реальной действительности не может обойтись без законов, которые существуют в природе - в человеческой природе.

Легко доступное исследование этих фундаментальных законов, которое дает возможность сделать "вывод о скорой актуализации ближайшим временем особенностей (как положительных, так и отрицательных) человеческих языков в охватываемых ими сообществах", можно найти в [1]. Там же можно найти понимание того, почему "примитивизм мировосприятия на основе русского языка открывает широкий путь для преступных манипуляций русскоязычной сознанием".

Литература

1. "Философия счастья":
русский перевод:
PDF: https://goo.gl/4bhbYi
EPUB: https://goo.gl/5GlRnl
украинский оригинал:
PDF: https://goo.gl/SBAC5y
EPUB: https://goo.gl/AF6abR

2. Информационные технологии и человеческие сообщества, в кн. [1]

Було: Алексей Горбунов. "В гостях у Дмитрия Гордона"
https://www.youtube.com/watch?v=2-r1cbMgaKw
Опубліковано 21 вер. 2016 р.
Интервью Дмитрия Гордона с российским и украинским актером театра и кино Алексеем Горбуновым.
    Серед коментарів до цього інтервю було:
катя елфим 3 місяці тому
честно сказать,я думала,что он не только -русский,но и живёт в России,очень удивлена,что он родился и сейчас в Украине....Но как он относится к тому,что сделали укр.армия и нац.баты на Донбассе,что произошло в Одессе,а  в Киеве,ведь,гибнут донбассовцы(дети,женщины),русские,украинцы с двух сторон(братья)....Как можно поддерживать АТО?И как он для себя разделил Украину и Россию,будучи русским и понимая,что политически и экономически-страна идёт к краху,одно дело-борьба с коррупцией,другое-разворот на 180 градусов,который ничего хорошего не принесёт,впрочем,он ещё увидит(((?
Valentina Nagorna 3 місяці тому
Дорогой человек! Украинская армия защищает свою землю. В Одессе сгорели люди, которые разрушали город. Их подставили свои. А Донбасс, как и Крым, должны быть укранскими.  Россия сегодня уничтожает Украину только за то, что мы не захотели быть младшей сестрой России. Не смотрите ТВ. Послушайте людей таких, как Горбунов, Кикабидзе. А то, что в Украине сейчас власть бандитская, это факт. У нас продолжается борьба: но теперь уже из  нынешней властью и  путиным.?
Irina Golov 2 місяці тому
Вас действительно косит шизофрения ...... Зачем вас уничтожать , вы и сами не плохо справляетесь ..... Во истину украинец -- это оскотинившиеся  русские (((( и Горбунов  яркое подтверждение этому . Актер он достойный  , а гражданин херовый , куда помчит после развала неньки ??