2017-12-01

Русскоє достоїнство (з рос. перекл.)


Русскоє достоїнство


Коли шановна Маргарита Симоньян, обрусєлая інородка (це з давніх часів офіційний російський імперський термін для всіх тих, для кого не має значення етнічне походження) пропонує для решту обрусєлих інородцев Росії обирати між достоінствам і достатком, то вона прекрасно знає, що саме конкретно в її устах означає русскоє достоінство. Та й і всі русскіє, які ще не остаточно позбулися інтелекту, теж це знають.
(Було: 60 минут. Запрет RT в Конгрессе: зачем США идут на конфликт? От 30.11.17
https://www.youtube.com/watch?v=cBIjd9UbmYA)

Адже насправді русскоє розуміння достоінства зовсім не полягає в усвідомленні, що їх всі бояться - хоч це і має місце, як наслідок справжнього русского достоінства. Страх перед русскими, це не корінь, не фундамент, не основа русского достоінства.

Справжня основа русского достоінства полягає в абсолютно (і принципово) відсутньому в усіх інших народів, чисто русскому явищі, на якому вже сотні років грунтується російська державність - на державному нагинанні усіх без жодного винятку русскіх зневажливо плювати в бік могил своїх справжніх абсолютно нерусских предків і викидати память про них геть на сміття. Саме це робить московська влада, заставляючи росіян вивчати в школі історію українського народу замість діянь власних розмаїтих, але однаково абсолютно нерусских предків.

Звідси, з цього гігантського, ні з чим не зрівняного приниження, походять усі "особливості" справжніх русских, тому що коли людину нагнули плювати в бік могил власних предків, то цим самим її начисто позбавили тієї відомої для всіх народів речі, яка має назву людська гідність, протилежна до русского достоінства. А коли людина позбавлена людської гідності, то тим самим у неї відсутня людська мораль. Тоді будь-яке злодійство і брехня, найгірша і найбезсоромніша, стає нормою життя - раз нормою життя є обпльовування могил власних предків, які дали цій людині її життя. А хіба не це ми сьогодні маємо нагоду спостерігати в російському інфопросторі?

Може наприклад це дрібничка, у порівнянні з величезними масами московських злочинів, але навіть в цих словах Маргарити Симоньян про вибір між достоінствам і достатком, не обійшлося без підленької крадіжки опублікованих напередодні слів Ади Роговцевої про заробітки в Росії (див. Ада Роговцева: заробітки у Росії - це вибір між грошима та гідністю https://t.co/Qb8KUfc5JI)

___

Русское достоинство


Когда уважаемая Маргарита Симоньян, обруселая инородка (это с давних времен официальный российский имперский термин для всех тех, для кого не имеет значения этническое происхождение) предлагает для остальных обруселих инородцев России выбирать между достоинствам и достатком, то она прекрасно знает, что именно конкретно в ее устах означает русское достоинство. Да и все русские, которые еще не окончательно лишились интеллекта, тоже это знают.
(Було: 60 минут. Запрет RT в Конгрессе: зачем США идут на конфликт? От 30.11.17
https://www.youtube.com/watch?v=cBIjd9UbmYA)

Ведь на самом деле русское понимание достоинства вовсе не заключается в осознании, что их все боятся - хоть это и имеет место, как следствие настоящего русского достоинства. Страх перед русскими, это не корень, не фундамент, не основа русского достоинства.

Настоящая основа русского достоинства заключается в абсолютно (и принципиально) отсутствующем у всех других народов, чисто русском явлении, на котором уже сотни лет основывается российская государственность - на государственном нагибании всех без всякого исключения русских презрительно плевать в сторону могил своих настоящих абсолютно нерусских предков и выбрасывать память о них вон на помойку. Именно это делает московская власть, заставляя россиян изучать в школе историю украинского народа вместо деяний собственных разнообразных, но одинаково абсолютно нерусских предков.

Отсюда, из этого гигантского, ни с чем не сравнимого унижения, происходят все "особенности" настоящих русских, потому что когда человека нагнули плевать в сторону могил собственных предков, то тем самым его начисто лишили той известной для всех народов вещи, которая называется человеческое достоинство, противоположное русскому достоинству. А когда человек лишен человеческого достоинства, то тем самым в нем отсутствует человеческая мораль. Тогда любое злодейство и ложь, наихудшая и самая бесстыдная, становится нормой жизни - если нормой жизни является оплевание могил собственных предков, которие дали этому человеку его жизнь. А разве не это мы сегодня имеем возможность наблюдать в российском инфопространстве?

Может например это мелочь, по сравнению с огромными массами московских преступлений, но даже в этих словах Маргариты Симоньян о выборе между достоинствам и достатком, не обошлось без подленького воровства опубликованных накануне слов Ады Роговцевой о заработках в России (см. Ада Роговцева: заработки в России - это выбор между деньгами и достоинством https://t.co/Qb8KUfc5JI)

2017-11-27

"Русскіє євреї", частина третя

"Русскіє євреї", частина третя

Кисельов з Парфйоновим обговорюють тут кінодокументальну епопею Парфйонова "Русскіє євреї", її третю частину.

Парфйонов давно вже заслужив звання чесної людини, гідної довіри. Але коли він каже, що він - русский, і не згадує при цьому, з якого народу (народів) він вихідець - в темі, яку він піднімає, обговорюючи обрусєніє євреїв і грузинів, то такий прокол на жаль може бути з двох причин: 1) недобросовісність, тобто що Парфйонов в даному конкретному питанні просто кривить душею, і 2) некомпетентність, тобто що розбираючись в процесах обрусєнія євреїв та грузинів, він упустив не просто не менш, а набагато більш важливе питання обрусєлості сучасних людей, які називають себе русскими, не називаючи народів, з яких походять. 

Адже якби в природі існував русский етнос, то, як і в усіх реально існуючих народів, існувала б рідна земля цього русского етносу. А такої землі нема, нема ніде жодного найменшого клаптика, ні на території сучасної Росії, цілком поділеній між обрусєлими різноманітними абсолютно нерусскими народами, з яких сьогодні і складається русский народ, ні в інших місцях земної кулі.


Та й і елементарна примітивна логіка підказує, що в московського керівного кодла не було б причини продовжувати дурнуваті потуги проголошувати ніби як правдою тупу брехню для кретинів про спільне походження росіян і українців, якби в природі справді існував русский етнос, який не намагається ліквідувати український народ, щоб його історію натягнути на русский народ, принижуючи без меж сучасних росіян гігантським приниженням обпльовування могил своїх предків, шляхом вивчення історії українського народу, замість історії власних предків. 


Так що мусите розібратись у власному походженні, а тим самим і у походженні русских не єврейського і не грузинського походження, шановний Парфйонов. 


Робити, чи не робити про це фільм, це питання Вашої совісті - і сміливості звісно, з огляду на державотворність паскудної московської брехні про спільне походження русских і українців, і як наслідок ретельну охорону цієї брехні. 


___
"Русские евреи", часть третья

Киселев с
Парфёновим обсуждают здесь документальную эпопею Парфёнова "Русские евреи", ее третью часть.

Парфёнов давно уже заслужил звание честного человека, достойного доверия. Но когда он говорит, что он - русский, и не вспоминает при этом, из какого народа (народов) он выходец - в теме, которую он поднимает, обсуждая обрусения евреев и грузин, то такой прокол к сожалению может быть по двум причинам: 1 ) недобросовестность, то есть Парфёнов в данном конкретном вопросе просто кривит душой, и 2) некомпетентность, то есть разбираясь в процессах обрусения евреев и грузин, он упустил не просто не менее, а гораздо более важный вопрос обруселости современных людей, которые называют себя русскими, не называя народов, из которых происходят.
Ведь если бы в природе существовал русский этнос, то, как и у всех реально существующих народов, была бы родная земля этого русского этноса. А такой земли нет, нет нигде ни малейшего клочка, ни на территории современной России, полностью разделенной между обруселыми разнообразными абсолютно нерусскими народами, из которых сегодня и состоит русский народ, ни в других местах земного шара.
Да и и элементарная примитивная логика подсказывает, что у московского руководящего отродья не было бы причины продолжать глупые потуги провозглашать вроде как правдой тупую ложь для кретинов об общем происхождении русских и украинцев, если бы в природе действительно существовал русский этнос, который не пытается ликвидировать украинский народ, чтобы его историю натянуть на русский народ, унижая без границ современных русских гигантским унижением оплевывания могил своих предков, путем изучения истории украинского народа, вместо истории собственных предков. 
Так что Вы должны разобраться в собственном происхождении, а тем самым и в происхождении русских не еврейского и не грузинского происхождения, уважаемый Парфёнов. 
Делать или не делать об этом фильм, это вопрос вашей совести - и смелости конечно, учитывая то, что эта паскудная московская ложь об общем происхождении русских и украинцев - государственнообразующая, и как следствие чрезвичайно тщательно охраняемая. 
Було: "Кисельов. Авторське" від 19 листопада 2017 року

2017-08-30

Діалог біля теми "Как в СССР уничтожали казахов"

Діалог біля теми "Как в СССР уничтожали казахов"

Було: Как в СССР уничтожали казахов
http://maxpark.com/community/6399/content/5953186

Дмитрий Поползков # написал комментарий 13 августа 2017, 21:45
укры всё за казахов беспокоятся, странные они, казахи то вроде типичные азиаты, по ново-украинским понятиям - неполноценный народ))))

Олександр Франчук # ответил на комментарий Дмитрий Поползков 13 августа 2017, 22:54
Московська брехня про наміри та про нові українські поняття насправді не покриває реальних московських злочинів проти України. Але оскільки в московських холуїв нема інших засобів "виправдання" своїх злочинів, то вони і не припиняють - і не припинять - потік свого брехливого інформаційного лайна, це нормально.
___
Московская ложь о намерениях и о новых украинских понятияx на самом деле не покрывает реальных московских преступлений против Украины. Но поскольку у московских холуев нет других средств "оправдания" своих преступлений, то они и не прекращают - и не прекратят - поток своего лживого информационного дерьма, это нормально.

Дмитрий Поползков # ответил на комментарий Олександр Франчук 13 августа 2017, 23:01
да вы постоянно твердите что русские де неславяне, а азиты неполноценные, а казахи кто тогда?))))

Олександр Франчук # ответил на комментарий Дмитрий Поползков 14 августа 2017, 12:17
Той факт, що русскіє до слов'ян мають приблизно таке відношення, як скажімо американці, зовсім не означає, що він якось пов'язаний з тупою московською брехнею, нібито українці вважають, що азіати, чи ще якісь раси та народи неповноцінні.
___
Тот факт, что русские до славян имеют примерно такое отношение, как, скажем американцы, вовсе не означает, что он как-то связан с тупой московской ложью, будто бы украинцы считают, что азиаты, или еще какие-то расы и народы неполноценны.

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 14 августа 2017, 12:58
Это кто же такую чушь рассказал?))))))))Порошенко?

Олександр Франчук # ответил на комментарий Симпатичная пчёлка 14 августа 2017, 13:22
З Вашого коментаря, шановна Симпатичная пчёлка ясно, що Ви Порошенка ненавидите (чи як там Ви це своє почуття називаєте). Для московських холопів, відвертих і під прикриттям, це ставлення до Порошенка сьогодні стандарт.
___
С Вашего комментария, уважаемая Симпатичная пчёлка ясно, что Вы Порошенка ненавидите (или как Вы там это свое чувство называете). Для московских холопов, откровенных и под прикрытием, это отношение к Порошенку сегодня стандарт.

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 14 августа 2017, 15:30
Мені можете не перекладати. Я чудово розумію українську.
Так, Порошенко я ненавиджу. Ця мразота вбиває громадян України.
Захопивши владу,в країні , він зачищає Україну від слов,ян. Від всіх, і українців, і россіян.
Проект "Новий Ізраіль" в дії.
А ви продовжуйте дивитись порошен-тв.

Олександр Франчук # ответил на комментарий Симпатичная пчёлка 14 августа 2017, 16:21
Я перекладаю, оскільки це російський ресурс, Ви можете перекладу не читати.
Ага, це Порошенко анексував частину території Росії і ще частину окупував? Напав мразота на Україну і захопив владу?
Схоже у вас там по зомбо-тіві не повідомили, що в Україні були вибори? І ці вибори визнані усіма цивілізованими країнами.
___
Я перевожу, поскольку это российский ресурс, Вы можете перевода не читать.
Ага, это Порошенко аннексировал часть территории России и еще часть оккупировал? Напал мразота на Украину и захватил власть?
Похоже у вас там по зомбо-тиви не сообщили, что в Украине были выборы? И эти выборы признаны всеми цивилизованными странами.

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 14 августа 2017, 16:44
А ты до сих пор не понял, что я с Украины? Кому там и где?
В курсе я как проводились эти "выборы". Рассказать?
Россия на вас напала? А не вы убивали крымчан в Корсуни и на антимайдане? И ждали , что после ЭТОГО крымчане захотят с вами остаться? С какой стати? Они вашу любовь к себе увидали ясно. Они просто ушли.
Как и дончане. НЕ желают жить в бандеровской Украине.
Так что вините только себя и свою дурость.

Олександр Франчук # ответил на комментарий Симпатичная пчёлка 16 августа 2017, 22:43
Вибори визнані усіма цивілізованими країнами, так що московська брехня, вона тільки для московських холопів, більше ні для кого.
І намагаються розписуватись за інших людей ті люди, які думають, що вони самі ніхто і їхня особиста думка нічого не варта. Саме тому Ви намагаєтесь розписуватись тут то за кримчан, то за дончан. Майте гідність, шановна Симпатичная пчёлка, говоріть за себе. І проблеми насправді не в дончан, а тільки в ОРДЛО, окупованій Росією.
___
Выборы признаны всеми цивилизованными странами, так что московская ложь, она только для московских холопов, больше ни для кого.
И пытаются расписываться за других людей те люди, которые думают, что они сами никто и их личное мнение ничего не стоит. Именно поэтому Вы пытаетесь расписываться здесь то за крымчан, то за дончан. Имейте достоинство, уважаемая Симпатичная пчёлка, говорите за себя. И проблемы на самом деле не в дончан, а только в ОРДЛО, оккупированной Россией.

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 17 августа 2017, 16:04
Я тебе расскажу, как "выборы" происходили. Рассказывали члены избирательных комиссий.
Ночью, в 2 часа ночи на автобусе подъезжает автобус на избирательный участок с вооруженными бандитами в балаклавах и дают указание сколько голосов и процентов члены комиссии должны нарисовать в отчете.
Если откажутся, то пусть не жалуются , убьют и их и членов их семей.
Называют тут же домашние адреса членов комиссии и родственников, детей, итд.
Как ты думаешь, кто-то отказался написать в отчете то, что приказали?

Олександр Франчук # ответил на комментарий Симпатичная пчёлка 17 августа 2017, 21:17
Дивно, що Ви тут в своїй оповіді не додаєте, для більшої переконливості, кілька распятих мальчіков, в трусіках, на дошці оголошень. Мабуть забула?
___
Удивительно, что Вы здесь в своем повествовании не прибавляете, для пущей убедительности, несколько распятих мальчиков, в трусиках, на доске объявлений. Вероятно забыла?

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 17 августа 2017, 22:11
ВЫ про этого распятого парня говорите в Харькове нацистами?
В Харькове на ограде церкви Рождества Христова националисты распяли мужчину (фото 18+) | Русская весна

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 17 августа 2017, 22:11
30.09.2014
В Харькове на ограде церкви Рождества Христова националисты распяли мужчину (фото 18+)
Сегодня утром на ограде церкви Рождества Христова на Павловом Поле обнаружили труп распятого мужчины.
В Харькове на проспекте Ленина (в районе перекрестка с Деревянко) на заборе возле церкви висит труп.
Об этом сообщают харьковчане в то время как СМИ замалчивают эту ситуацию.
«Сегодня утром на ограде церкви Рождества Христова (Павлово Поле) обнаружен труп распятого мужчины. В День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии...», — написала Людмила Черкасова.

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 17 августа 2017, 22:15
Или про этого?

Олександр Франчук # ответил на комментарий Симпатичная пчёлка 18 августа 2017, 12:52
О дякую, саме якраз про подібні до цих московських фейків, нема їм числа, я просив Вас повідомити, а то самому ритись в брехливому московському інформаційному лайні гидко. Шкода тільки, що про распятого мальчіка на дошці оголошень в Словянську Ви вже не можете брехати - той фейк дослідили, через його, а також правди про нього широку розповсюдженість, і тепер навіть в найзаклятіших московських брехунів не роззявляється брехливий рот, щоб ще раз показати те московське лайно. Але як бачимо у вас такого подібного скільки хоч.
___
О спасибо, именно как раз о подобных этим московским фейкам, нет им числа, я просил Вас сообщить, а то самому рыться в лживом московском информационном дерьме противно. Жаль только, что о распятом мальчике на доске объявлений в Славянске Вы уже не можете лгать - тот фейк исследовали, из-за его, а также правды о нем широкой распространенности, и теперь даже у самых заклятых московских лгунов не разевается лживый рот, чтобы еще раз показать то московское дерьмо. Но как видим в вас такого подобного сколько хочешь.

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 18 августа 2017, 15:46
мимо!
Это украинские СМИ.
http://vesti-ukr.com/harkov/71516-v-harkove-na-ograde-cerkvi-raspjali-parnja

Олександр Франчук # ответил на комментарий Симпатичная пчёлка 19 августа 2017, 16:26
Там на ссылка на vesti-ukr.com нема жодного слова на тему, хто саме прикрутив скотчем тіло тої людини до огорожі. І навіщо Ви прибрехали до того повідомлення, що це "националисты распяли мужчину"?
___
Там на ссылка на vesti-ukr.com нет ни слова на тему, кто именно прикрутил скотчем тело того человека к забору. И зачем Вы приврали к тому сообщению, что это "националисты распяли мужчину"?

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 19 августа 2017, 16:44
Якби було бажання дізнатися правду, то ви б її дізналися. Тому що це було написано в статті.
Спочатку ви не побажали повірити, тому що повідомили на вашу думку россійські ЗМІ. Коли дізналися, що це українські написали, знову шукаєте виправдання злочину.
Хлопця вбили українські націоналісти , це написано у багатьох газетах і ресурсах.
Напомним, вчера вечером агрессивно настроенные радикалы, среди которых были замечены боевики из Нацгвардии, устроили потасовки в Харькове. В результате драк более 5 жителей города попали в больницы. Кроме того, ранее в Харьков заехал батальон «Азов». Именно они виновны в сносе памятника Ленину на центральной площади города, отмечает ОБСЕ в своём еженедельном докладе.

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 19 августа 2017, 16:44
http://victor-vos.livejournal.com/475324.html

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 19 августа 2017, 16:45
Я НИКОГДА ничего не привираю. Ни одного слова! Запомни это хорошо!

Олександр Франчук # ответил на комментарий Симпатичная пчёлка 19 августа 2017, 16:58
Добре, шановна Симпатичная пчёлка, я дуже хочу вірити, що Ви не прівіраєте, але звідки у Вас взялись слова: "националисты распяли мужчину"? Навіть на цьому Вашому ще одному, тепер вже цілком російському ресурсі ссылка на victor-vos.livejournal.com також нема цих Ваших слів?
___
Хорошо, уважаемая Симпатичная пчёлка, я очень хочу верить, что Вы не привираете, но откуда у Вас взялись слова: "националисты распяли мужчину"? Даже на этом Вашем еще одном, теперь уже вполне российском ресурсе ссылка на victor-vos.livejournal.com тоже нет этих Ваших слов?

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 17 августа 2017, 16:06
Нічого не варта твоя думка. Взагалі. А наша варта! Ми вирішили і пішли від вас. Скачіть далі.......

Олександр Франчук # ответил на комментарий Симпатичная пчёлка 17 августа 2017, 21:10
Моя тут думка, це думка одної конкретної людини з своїм справжнім іменем, а Ви - навіть тут в кількох своїх словах - не можете насмілитись говорити від себе особисто. Навіть будучи прихованою під ніком, Ви говорите від імені нібито якоїсь множини людей. Оце то в'їлось ставлення до самої себе, як до нікого, чия особиста власна думка - ніщо.
___
Моя здесь мнение, это мнение одного конкретного человека со своим настоящим именем, а Вы - даже здесь в нескольких своих словах - не можете осмелиться говорить от себя лично. Даже будучи скрытой под ником, Вы говорите от имени якобы какого-то множества людей. Вот это въелось отношение к себе самой, как к никому, чьё личное частное мнение - ничто.

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 17 августа 2017, 22:03
Слишком много чести, знать мое имя.
С невменяемыми говорить в открытую нельзя.
Совсем крыша поехала у вас.

Олександр Франчук # ответил на комментарий Симпатичная пчёлка 18 августа 2017, 13:10
Насправді мені Ваше імя практично не потрібне шановна Симпатичная пчёлка, це предмет Вашої турботи, Ваше імя. А предмет моєї турботи - моє імя, мені не соромно за мої слова, коли пишу те, що справді думаю, тому я спокійно ставлю своє справжнє імя під своїми постами. І я просто читаю Ваші слова і відповідаю на них, от і все. І Ви мабуть правильно не говорите від власного імені, адже Ви виливаєте тут інформаційне лайно, яке заковтуєте з московської інфоканалізації, це не Ваші слова.
___
На самом деле мне Ваше имя практически не нужно уважаемая Симпатичная пчёлка, это предмет Вашей заботы, Ваше имя. А предмет моей заботы - мое имя, мне не стыдно за мои слова, когда пишу то, что действительно думаю, поэтому я спокойно ставлю свое настоящее имя под своими постами. И я просто читаю Ваши слова и отвечаю на них, вот и все. И Вы наверное правильно не говорите от своего имени, ведь Вы выливаете здесь информационное дерьмо, которое заглатываете с московской инфоканализации, это не Ваши слова.

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 18 августа 2017, 15:47
Как же вам може бути соромно, якщо совісти нема у вас? Нема чим соромитися!

Николай Сохатый # ответил на комментарий Олександр Франчук 15 августа 2017, 14:45
Вернор вещаете, хотя и хохол тупорылый, это именно Порошенко оккупировал Украину.Мразота.

Олександр Франчук # ответил на комментарий Николай Сохатый 16 августа 2017, 23:21
Бідолашний, бідний нещасний Николай Сохатый! Мені щиро шкода, що занадто велика кількість заковтаного Вами московського інформаційного лайна повністю замінило Вам Вашу людську свідомість, людську логіку і здоровий глузд :( адже жити з лайном в голові, це нещасне тваринне існування, а не людське життя. Я навіть не згадую про слова "щасливе людське життя".
___
Горемычный, бедный несчастный Николай Сохатый! Мне искренне жаль, что слишком большое количество заглотанного Вами московского информационного дерьма полностью заменило Вам Ваше человеческое сознание, человеческую логику и здравый смысл :( ведь жить с дерьмом в голове, это несчастное животное существование, а не человеческая жизнь. Я даже не вспоминаю о словах "счастливая человеческая жизнь".

Николай Сохатый # ответил на комментарий Олександр Франчук 17 августа 2017, 08:24
Мое человеческое сознание видит. что правит вами хохлами, такой же урод как вы, выбрать лучше не из кого.
А горемычных у себя по хохляндии собирай, их сегодня поболе будет чем в России, хотя разница в населении в три раза меньше.

Олександр Франчук # ответил на комментарий Николай Сохатый 17 августа 2017, 15:16
Ненависть московських холопів до українців, Ваша ненависть, йде від заздрості, шановний Николай Сохатый. Це ж не українці хочуть прикинутись росіянами, перед усим світом, а безрідні негідні покидьки невідомих народів на російській землі, які плюють на могили своїх предків, з усієї сили пнуться зробити правду з тупої брехні, нібито росіяни і українці, це один народ. Послухайте, що на цю тему постійно говорить ваш вош міравова пралєтаріата, якщо мені не вірите.
___
Ненависть московских холопов к украинцам, Ваша ненависть, идет от зависти, уважаемый Николай Сохатый. Это ведь не украинцы хотят притвориться русскими, перед всем миром, а безродные негодные отбросы неизвестных народов на русской земле, которые плюют на могилы своих предков, со всей силы лезут сделать правду из тупой лжи, якобы русские и украинцы, это один народ. Послушайте, что на эту тему постоянно говорит ваш вош миравова пралетариата, если мне не верите.

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 17 августа 2017, 22:05
чушь. Нет никаких украинцев. Есть русские, отрекшиеся от своего рода и предков.
И нет никакой ненависти к украинцам. хватит врать.

Олександр Франчук # ответил на комментарий Симпатичная пчёлка 18 августа 2017, 13:21
Чудові слова: "Есть русские, отрекшиеся от своего рода и предков", вітаю Вас з прецизійно точним попаданням, шановна Симпатичная пчёлка. Адже якого русского не візьми, в жодного серед предків нема ні одного русского. Кожен русскій, це людина, яка відреклась від свого роду і предків, і яка, вивчаючи в школі історію України-Руси, замість історії народів, які дали йому його життя, плює таким чином на могили власних абсолютно нерусских предків.
___
Замечательные слова: "Есть русские, отрекшиеся от своего рода и предков", поздравляю Вас с прецизионно точным попаданием, уважаемая Симпатичная пчёлка. Ведь которого русского ни возьми, ни у одного среди предков нет ни одного русского. Каждый русский, это человек, который отрекся от своего рода и предков, и который, изучая в школе историю Украины-Руси, вместо истории народов, которие дали ему его жизнь, плюет таким образом на могилы своих абсолютно нерусских предков.

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 18 августа 2017, 15:52
Опять лжешь.
Это украинцы - русские, которые отреклись от своего рода и предков!
А вот и доказательство от самого главного патриота УКраины, что не существовало никаких украинцев до революции
https://youtu.be/jwxpex-rDNc
4.25 минута!
Послушай легенду Украины! Знаменитого УПАвца!

Олександр Франчук # ответил на комментарий Симпатичная пчёлка 19 августа 2017, 17:03
Назва русини, від Русь, аж ніяк не русскіє, найдовше в Україні-Русі практикувалась на заході України, аж до другої світової. І навіщо Вам ця тупа дурнувата брехня, що українці відрікаються від Русі, від Анни Київської, від Ярослава Мудрого і від Володимира Великого? Це ж щойно був на цю тему подвійний московський пшик в Парижі. Ви тільки сама собі, більше нікому, лапшу з московського інформаційного лайна таким чином на вуха навішуєте.
___
Название русыны, от Русь, отнюдь не русские, дольше всего в Украине-Руси практиковалась на западе Украины, вплоть до второй мировой. И зачем Вам эта тупая глупая ложь, что украинцы отрекаются от Руси, от Анны Киевской, от Ярослава Мудрого и от Володымыра Велыкого? Это же только что был на эту тему двойной московский пшик в Париже. Вы только сама себе, больше никому, лапшу из московского информационного дерьма таким образом на уши навешиваете.

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 19 августа 2017, 19:42
Откуда вам знать, что Русь и русские одного корня слова.
Но не Русь и украинцы - окраинцы.)))))))
Вам еще долго учиться предстоит, прежде, чем выносить свои знания на столь широкую публику!
Ярослав, Владимир, и Анна - русские князья. Они себя так называли. Но не украинские. Учи историю и читай летописи.)

Олександр Франчук # ответил на комментарий Симпатичная пчёлка 19 августа 2017, 21:03
Вас не дивує, шановна Симпатичная пчёлка, що природно похідне від Русь слово руський (вулиця Руська, місто Рава-Руська) ПЕРЕКЛАДАЄТЬСЯ на російську мову, як русскій? Настільки самій російській мові чуже це слово. А Ярослав, Володимир називали себе князі руські, а не русскіє, задовго до того, як зародилась Москва. І тільки тупі невігласи виводять назву Україна не з рідної української мови, а з чужої російської.
___
Вас не удивляет, уважаемая Симпатичная пчёлка, что вполне естественно производное от Русь слово "руськый" (улица Руська, город Рава-Руська) ПЕРЕВОДИТСЯ на русский язык, как "русский"? Настолько самому русскому языку чуждо ето слово. А Ярослав, Владимир называли себя князья руськи, а не русские, задолго до того, как зародилась Москва. И только тупые невежды выводят название Украина не из родного украинского языка, а с чужого русского.

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 19 августа 2017, 21:50
не дивує. Бо це написано українською мовою, згідно орфографічних правил української мови.
В старословьянській мові "ь" не було в слові "руський". Писалося "руский". З однією С і без Ь.

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 19 августа 2017, 21:52
Две С в слове "русский" появилось уже через несколько веков. И это никак не повлияло на кровь, память, и историю народа.
были РУСКИЕ, стали РУССКИЕ.
И кязья біли именно РУССКИЕ, хоть и писали с одной С. Но не Украинские!

Олександр Франчук # ответил на комментарий Симпатичная пчёлка 19 августа 2017, 22:24
Поява слова "русскіє" має точну дату, шановна Симпатичная пчёлка - 1721 рік, коли Петр І перейменував Московію на Росію (назва взята з грецької назви колоній Русі на північному сході). Якраз тоді ерзю, мокшу, мерю та інші підвладні Москві народи почали схиляти, традиційними московськими методами, називатись русскими. А от назватись просто Русь, як бачимо, Петр І не посмів.
___
Появление слова "русские" имеет точную дату, уважаемая Симпатичная пчёлка - 1721 год, когда Петр І переименовал Московию в Россию (название взято из греческого названия колоний Руси на северо-востоке). Именно тогда эрзю, мокшу, мерю и другие подвластные Москве народы начали склонять, традиционными московскими методами, называться русскими. А вот назваться просто Русь, как видим, Петр І не посмел.

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 19 августа 2017, 22:33
Один дурак написал, а другие дурни повторяют.
Летописи за 9 век откройте и прочитайте. Там написано руские.

Олександр Франчук # ответил на комментарий Симпатичная пчёлка 20 августа 2017, 12:14
Та Ви не знаєте, як правильно читати написане в Росії на початку 20-го сторіччя, шановна Симпатичная пчёлка, а в той же час щось там про читання записів в літописах 9-го сторіччя намагаєтесь "пояснювати". Де було наприклад правильно ставити букву "ять" (чули про таку букву?) і як вона читалася сто років тому, Ви ж не розумієте.
___
Да Вы не знаете, как правильно читать написанное в России в начале 20-го века, уважаемая Симпатичная пчёлка, а в то же время что-то там о чтении записей в летописях 9-го столетия пытаетесь "объяснять". Где было например правильно ставить букву "ять" (слышали о такой букве?) и как она читалась сто лет назад, Вы же не понимаете.

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 20 августа 2017, 17:01
Так сами прочитайте!))))))))) Предпоследнее слово
______________________________
В лѣⷮ҇. ҂ѕ҃. т҃. о҃ ⁘ и изгнаша Варѧгы за море. и не даша имъ дани. и почаша сами в собѣ володѣти. и не бѣ в нихъ правды. и въста родъ на роⷣ. и быша ѹсобицѣ в ниⷯ҇. и воєвати сами на сѧ почаша. и ркоша поищемъ сами в собѣ кнѧзѧ. иже бы володѣлъ нами и рѧдилъ. по рѧду по праву. идоша за море к Варѧгоⷨ҇. к Руси. сіце бо звахуть. ты Варⷽ҇гы Русь. ꙗко се друзии зовутсѧ Свеє. друзии же Ѹрмани. Аньглѧне. инѣи и Готе. тако и си ркоша. Русь. Чюдь. Словенѣ. Кривичи. и всѧ землѧ наша велика. и ѡбилна. а нарѧда въ неи нѣтъ. да поидете кнѧжиⷮ҇ и володѣть нами. и избрашасѧ. триє брата. с роды своими. и поꙗша по собѣ всю Русь. и придоша къ Словѣномъ пѣрвѣє. и срубиша гороⷣ Ладогу. и сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ. а другии Синеѹсъ на Бѣлѣѡзерѣ. а третѣи Труворъ въ Изборьсцѣ. и ѿ тѣхъ Варѧгъ. прозвасѧ Рускаꙗ землѧ.

Олександр Франчук # ответил на комментарий Симпатичная пчёлка 25 августа 2017, 16:45
В світі чесних, тобто немосковських істориків, незалежних від Москви, про те, що Україна і Русь - синоніми, читаємо: "Україна була центром першої східнослов'янської держави Київська Русь, яка протягом 10-го і 11-го століть була найбільшою і найпотужнішою державою в Європі. Ослаблена міжурядовими сварками та монгольськими вторгненнями, Київська Русь була включена до великого князівства Литовського і врешті-решт у польсько-литовську співдружність"
___
В мире честных, то есть немосковских историков, независимых от Москвы, о том, что Украина и Русь - синонимы, читаем: "Украина была центром первого восточнославянского государства Киевская Русь, которое в течение 10-го и 11-го веков было крупнейшим и мощнейшим государством в Европе. Ослабленная межправительственными ссорами и монгольскими вторжениями, Киевская Русь была включена в великое княжество Литовское и в конце концов в польско-литовское содружество" https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/up.html

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 19 августа 2017, 22:37
Просто интересно! Как здравые люди, прочитав бред псевдоисториков в интернете, тут же бросились
этот бред постить и распространять.?
А открыть хотя бы "Повесть временных лет" и прочитать не в состоянии?))))))))
Там везде есть русские! И это 12 век. Начало 12 века.
А вы мне про Петра 1 чушь несете.)

Олександр Франчук # ответил на комментарий Симпатичная пчёлка 20 августа 2017, 12:28
Від того, що в московській інфоканалізації, а відповідно в Вашій голові, відсутній факт перейменування Московії (Моксель) на Росію в 1721, він, на жаль для московських брехунів, нікуди не зникає, не дівається. Єдиною підставою для цієї назви (Росія) було те, що землі Московії були колонією Русі протягом 100 чи 200 років в кінці першого тисячоліття нашої ери й на початку другого, і греки цю колонію Русі називали тоді Росія.
___
От того, что в московской инфоканализации, а соответственно в Вашей голове, отсутствует факт переименования Московии (Моксель) на Россию в 1721, он, к сожалению для московских лжецов, никуда не исчезает, не девается. Единственным основанием для этого названия (Россия) было то, что земли Московии были колонией Руси в течение 100 или 200 лет в конце первого тысячелетия нашей эры и в начале второго, и греки эту колонию Руси называли тогда Россия.

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 20 августа 2017, 16:58
землі Московії були колонією Русі протягом 100 чи 200 років в кінці першого тисячоліття нашої ери й на початку другого, і греки цю колонію Русі називали тоді Росія.
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))​)
Ну-ка поподробнее!)))))))Любопытный факт и исторические источники плиз.))))))

Олександр Франчук # ответил на комментарий Симпатичная пчёлка 25 августа 2017, 16:34
Про колоніальний статус мери Ви самі нижче процитували літопис. Що ж до Московії, то в незалежних від Москви джерелах читаємо: "Засноване у 12 столітті, князівству Московія вдалося звільнитися з більш ніж 200 років монгольського панування (13-15 вв.) І поступово підкорювати і поглинати навколишні князівства. На початку 17 століття нова династія Романових продовжувала цю політику розширення через Сибір до Тихого океану. Під Петром І (правив 1682-1725), гегемонія була поширеною до Балтійського моря, і країна була перейменована в Російську імперію". Про Русь ні слова.
___
О колониальном статусе меря Вы сами ниже процитировали летопись. Что касается Московии, то в независимых от Москвы источниках читаем: "основаному в 12 веке, княжеству Московия удалось освободиться из более чем 200 лет монгольского владычества (13-15 вв.) И постепенно покорять и поглощать окружающие княжества. В начале 17 века новая династия Романовых продолжала эту политику расширения через Сибирь к Тихому океану. Под Петром I (правил 1682-1725), гегемония была распространена к Балтийскому морю, и страна была переименована в Российскую империю" https://goo.gl/cwpYDz О Руси ни слова.

Дмитрий Поползков # ответил на комментарий Олександр Франчук 18 августа 2017, 23:05
какая еще украина-русь? никакой укрианы никогда не было, а была только Россия-Русь,кстати весьма смешанное образование, но в России-руси этим никто не парился, никто с ума не сходил от чистоты крови и тому подобных фашистких мыслей.

Олександр Франчук # ответил на комментарий Дмитрий Поползков 19 августа 2017, 16:45
Ви безграмотна, але активна людина, шановний Дмитрий Поползков. Саме такі потрібні для бездумного розповсюдження брехливого московського тупого інформаційного лайна, Ви якраз підходите. Назва Україна-Русь, це не моя фантазія (як Ваша Россия-Русь), а усталений серед істориків термін, можете наприклад взяти з мережі "Історія України-Руси", вона написана ~100 років тому, і почитати. Правда там як для Вас мабуть забагато букв, вона в десяти томах.
___
Вы безграмотный, но активный человек, уважаемый Дмитрий Поползков. Именно такие нужны для бездумного распространения лживого московского тупого информационного дерьма, Вы как раз подходите. Название Украина-Русь, это не моя фантазия (как Ваша Россия-Русь), а установившийся среди историков термин, можете например взять из сети "Історія України-Руси", она написана ~100 лет назад, и почитать. Правда там для Вас вероятно слишком много букв, она в десяти томах.

Дмитрий Поползков # ответил на комментарий Олександр Франчук 20 августа 2017, 08:15
Ви не плачьти, а просто примите как факт: Украина - это регион Руси-России оккупированный Поляками и соотвественно ополяченный. Те кто называется украинцами - просто Польские холопы.

Олександр Франчук # ответил на комментарий Дмитрий Поползков 20 августа 2017, 12:51
Донедавна, шановний Дмитрий Поползков, Вашим московським хазяям вдавалося тримати в таємниці структуру і коріння злочинного утворення, яке сьогодні маніпулює російським народом, але той час вже минув. Усі нормальні люди і країни, у тому числі поляки і українці, сьогодні життєво зацікавлені в його ліквідації, і це в інтересах перш за все російського народу - який тільки після остаточної ліквідації московської банди убивць зможе стати прийнятним членом соціального співтовариства.
___
До недавнего времени, уважаемый Дмитрий Поползков, Вашим московским хозяевам удавалось держать в тайне структуру и корни преступного образования, которое сегодня манипулирует русским народом, но то время уже ушло. Все нормальные люди и страны, в том числе поляки и украинцы, сегодня жизненно заинтересованы в его ликвидации, и это в интересах прежде всего русского народа - который только после окончательной ликвидации московской банды убийц сможет стать приемлемым членом социального общества.

Дмитрий Поползков # ответил на комментарий Олександр Франчук 21 августа 2017, 00:17
Комментарий:
(а ты чо типа спаситель бандеро-фашисткий нарисовался тут? спасать русский народ пришёл? Типа Гитлера? Он ведь тоже типа спасал русский народ от большевизма? А ты нас от чего [...])
удален модератором Гайдпарка

Николай Сохатый # ответил на комментарий Олександр Франчук 18 августа 2017, 06:12
Хм.Хохлы удивительно смешны в своих потугах как то уколоть русских.
Слово хлопец и холоп вам достались от польского.Где и были холопами ваши предки.Еще оттуда же вам пришили слово быдло.Чем, собственно вы и являетесь.

Олександр Франчук # ответил на комментарий Николай Сохатый 18 августа 2017, 18:06
Добре, шановний Николай Сохатый, раз українці, це погані хохли, холопи і бидло, тоді виникає питання, чому це українці абсолютно не рвуться в один народ з росіянами, а безрідні негідні покидьки невідомих народів на російській землі, які плюють на могили своїх предків, з усієї сили пнуться зробити правду з тупої брехні, нібито росіяни і українці, це один народ. Якщо можете, то будь ласка дайте тут Ваше пояснення цьому факту дійсності, а то пояснення про заздрість лишається в силі.
___
Хорошо, уважаемый Николай Сохатый, раз украинцы, это погание хохлы, холопы и быдло, тогда возникает вопрос, почему это украинцы совершенно не рвутся в один народ с русскими, а безродные негодные отбросы неизвестных народов на русской земле, которые плюют на могилы своих предков, со всей силы лезут сделать правду из тупой лжи, якобы русские и украинцы, это один народ. Если можете, то пожалуйста дайте здесь Ваше объяснение этому факту действительности, а то объяснение о зависти остается в силе.

Дмитрий Поползков # ответил на комментарий Олександр Франчук 18 августа 2017, 23:08
западу нужно быдло-пушечное мясо для войны с Русью-Россией и потому на оккупированных землях Руси-России местное русское население обыдлили превратив в Украинцев, понятно ли чо?))))

Олександр Франчук # ответил на комментарий Дмитрий Поползков 19 августа 2017, 21:59
Ваша певність в тому, що зробити з русскіх бидло, це як раз плюнути, грунтується на Вашому особистому досвіді, шановний Дмитрий Поползков? Чи ще на чомусь, дуже цікаво.
___
Ваша уверенность в том, что сделать с русских быдло, это как раз плюнуть, основывается на Вашем личном опыте, уважаемый Дмитрий Поползков? Или еще на чем-то, очень интересно.

Дмитрий Поползков # ответил на комментарий Олександр Франчук 20 августа 2017, 08:19
я на укро-фашистов бандеровцев смотрю, вот пример делания быдла из русских людей

Олександр Франчук # ответил на комментарий Дмитрий Поползков 20 августа 2017, 13:21
Ваша певність московського холопа, що з русских дуже просто зробити бидло, з допомогою телевізора наприклад, це дуже показова річ. І яка, до речі, пояснює, чому Вашим московським хазяям така важлива русифікація. А щодо ваших клікух для народів, то чудово розумію Вас, шановний Дмитрий Поползков - московські холуї, безрідні покидьки невідомих народів, видумують клікухи тим, кого ненавидять. А ненавидите ви геть усіх, не тільки українців і американців. Чи може Ви назвете хоч один народ в межах московських інтересів, для якого ви не придумали поганої клікухи?
___
Ваша уверенность московского холопа, что с русских очень просто сделать быдло, с помощью телевизора например, это очень показательна вещь. И которая, кстати, объясняет, почему Вашим московским хозяевам так важна русификация. А относительно ваших кликух для народов, то прекрасно понимаю Вас, уважаемый Дмитрий Поползков - московские холуи, безродные отбросы неизвестных народов, выдумывают кликухи тем, кого ненавидят. А ненавидите вы абсолютно всех, не только украинцев и американцев. Или может Вы назовете хоть один народ в пределах московских интересов, для которого вы не придумали поганой кликухи?

Дмитрий Поползков # ответил на комментарий Олександр Франчук 21 августа 2017, 00:15
Ты холоп пендосский будешь мне чо то тут парить что я холоп? Ты совсем свихнулся что ли? Россия - независимая страна, а не какой то хохлостан которым пендосы крутят как хотят.
Русификация? Ну мы русские и говорим на русском, нам так проще, понимаешь? ИЛи это так сложно понять?
Ого, зачем ты перевешиваешь свои грехи на нас? Это у вас укров все вам должны и вы всех ненавидите, вон с Поляками и волынской резнёй у вас не задалось и с Россией что то не так, кругом враги да?

Олександр Франчук # ответил на комментарий Дмитрий Поползков 25 августа 2017, 16:15
Ну це вже не новина, що московські холуї аж пищать, так постійно хочуть між українцями і поляками ненависть посіяти, і кидають на це просто море украдених в російського народу грошей - і зусиль цілої купи московських спеціальних для цього органів. І "скромно" замовчують, що під час волинських подій під час другої світової в тих місцях аж кишіло московськими спецзагонами, головною задачею яких було саме це, посіяти ненависть і кров між українцями та поляками.
___
Ну это уже не новость, что московские холуи аж пищат, так постоянно хотят между украинцами и поляками ненависть посеять, и бросают на это просто море украденных у русского народа денег - и усилий целой кучи московских специальных для этого органов. И "скромно" умалчивают, что во время волынских событий во время второй мировой войны в тех местах так и кишело московскими спецотрядами, главной задачей которых было именно это, посеять ненависть и кровь между украинцами и поляками.

Николай Сохатый # ответил на комментарий Олександр Франчук 19 августа 2017, 09:41
у хохлов память такая же как ум-короткая.Вспомните лозунги майдана про трусы, про пенсии европейские, про зарплату в 4 тыс. баксов, про безвиз и вы можетт быть(хотя с хохлами быть уверенным в том что они понимают простые вещи быть нельзя) поймете что вас двигало и двигает.Обычная холопская зависть и любовь к халяве..

Олександр Франчук # ответил на комментарий Николай Сохатый 19 августа 2017, 12:46
Як бачимо, ви (Дмитрий Поползков і Николай Сохатый) навіть і думати не в змозі на заборонену вам тему, чому це українці абсолютно не рвуться в один народ з росіянами, а от безрідні негідні покидьки невідомих народів на російській землі, які плюють на могили своїх предків, вони з усієї сили пнуться зробити правду з тупої брехні, нібито росіяни і українці, це один народ.
___
Как видим, вы (Дмитрий Поползков и Николай Сохатый) даже и думать не в состоянии на запрещенную вам тему, почему это украинцы совершенно не рвутся в один народ с русскими, а вот безродные негодные отбросы неизвестных народов на русской земле, которые плюют на могилы своих предков, они со всей силы лезут сделать правду из тупой лжи, якобы русские и украинцы, это один народ.

Николай Сохатый # ответил на комментарий Олександр Франчук 19 августа 2017, 18:33
Хохлы думать не могут вообще в принципе, как я понимаю.Так что тему можно им не запрещать.

Олександр Франчук # ответил на комментарий Николай Сохатый 19 августа 2017, 21:22
То шановний Николай Сохатый (не знаю, яка у Вас національність, і чи вона у Вас є) вміє думати? Чудово, раз так, то Ви зможете сказати, чому це українці абсолютно не рвуться в один народ з росіянами, а от безрідні негідні покидьки невідомих народів на російській землі, які плюють на могили своїх предків, вони з усієї сили пнуться зробити правду з тупої брехні, нібито росіяни і українці, це один народ? А то втретє це Вас запитую, а Ваша думка ні разу не поворухнулась.
___
То уважаемый Николай Сохатый (не знаю, какая у Вас национальность, и есть ли она у Вас) умеет думать? Отлично, раз так, то Вы сможете сказать, почему это украинцы совершенно не рвутся в один народ с русскими, а вот безродные негодные отбросы неизвестных народов на русской земле, которые плюют на могилы своих предков, они со всей силы лезут сделать правду из тупой лжи, якобы русские и украинцы, это один народ? А то в третий раз это Вас спрашиваю, а Ваша мисль ни разу не пошелохнулась.

Николай Сохатый # ответил на комментарий Олександр Франчук 20 августа 2017, 08:13
Для дурака повторю известный факт-украинцев(по гражданству) в России 4 млн.А вот русских с Малоросии миллионов 20-ть, а то и все 40.кто там куда рвется не знаю.Но то что хохлы уперты и тупорылы общеизвестный факт.Поэтому -то для вас то что очевидно всем не существует.

Олександр Франчук # ответил на комментарий Николай Сохатый 20 августа 2017, 13:36
Очевидне для вас в московській каналізації, де ви живете, це повна дурня поза її межами - практично завжди, шановний Николай Сохатый. Звичайно Ви можете радувати себе Вашими цифрами, тобто злорадствувати, людської радості для покидьків невідомих народів не існує, що в якійсь вашій Малороссіі 20, чи 40, чи 100 мільйонів русских. Це Ваше право, кожного такого, як Ви, думкою радіти :)
___
Очевидное для вас в московской канализации, где вы живете, это полная чушь за ее пределами - практически всегда, уважаемый Николай сохатый. Конечно Вы можете радовать себя Вашими цифрами, то есть злорадствовать, человеческой радости для отбросов неизвестных народов не существует, что в какой-то вашей Малороссии 20, или 40, или 100 000 000 русских. Это Ваше право, каждого такого, как Вы, мыслью радоваться :)

Николай Сохатый # ответил на комментарий Олександр Франчук 20 августа 2017, 15:55
Я ж говорю-хохол тупорыл и уперт.

Дмитрий Поползков # ответил на комментарий Олександр Франчук 20 августа 2017, 08:20
почему? да потому что промыли мозги бандеро-фашисткой идеологией, вот и всё)))

Олександр Франчук # ответил на комментарий Дмитрий Поползков 20 августа 2017, 13:45
Добре, шановний Дмитрий Поползков, українці не лізуть в братья до русскіх, бо їм "промыли мозги бандеро-фашисткой идеологией". Але чому Ви боїтесь сказати, чому це, на Вашу думку, бути просто русскім недостатньо, і конче що б там не було, треба зробити правду з тупої брехні, що нібито росіяни і українці, це один народ?
___
Хорошо, уважаемый Дмитрий Поползков, украинцы не лезут в братья к русских, потому что им "промыли мозги бандеро-фашисткой идеологией". Но почему Вы боитесь сказать, почему это, по Вашему мнению, быть просто русским недостаточно, и непременно что бы то ни было, надо сделать правду из тупой лжи, что якобы русские и украинцы, это один народ?

Дмитрий Поползков # ответил на комментарий Олександр Франчук 21 августа 2017, 00:12
какие еще братья? Братские отношения кончились в 90е, когда СССР развалился, теперь всё за бабло, вот вас укро-фашистов от этого то и плющит, привыкли к халяве))))
Укропия - это название оккупированной Руси-России Поляками, увы но это правда. Что нравится как вас оккупанты обзывали? Украинцами)))))

Олександр Франчук # ответил на комментарий Дмитрий Поползков 25 августа 2017, 15:59
А ваш вош міравова пралєтаріата Путин постійно талдичить, де тільки може, що русскіє і українці, це один народ. Ви що, проти Путина? І навпаки, шановний Дмитрий Поползков, саме якраз на західних землях України, які до другої світовою були під Польщею, українців аж до другої світової називали русинами. Які ж ви, московські холопи, безграмотні! Хоч це зрозуміти дуже легко, грамотний московський холуй, це якийсь нонсенс.
___
А ваш вош миравова пралетариата Путин постоянно талдычит, где только может, что русские и украинцы, это один народ. Вы что, против Путина? И наоборот, уважаемый Дмитрий Поползков, именно как раз на западных землях Украины, которые до второй мировой были под Польшей, украинцев вплоть до второй мировой называли русинами. Какие же вы, московские холопы, безграмотные! Хотя это понять очень легко, грамотный московский холуй, это какой-то нонсенс.

Дмитрий Поползков # ответил на комментарий Олександр Франчук 26 августа 2017, 13:17
С такими как ты мы не один народ, но на украине полно адекватных людей, просто они молчат, боятся вашего бандеро-фашисткого террора против инакомыслящих, вы же им сразу начнете жизнь портить))))
А такие как ты пустоголовые громче всех и звенят))))

Олександр Франчук # ответил на комментарий Дмитрий Поползков 26 августа 2017, 23:10
Не буду заперечувати, дійсно, на українській землі є брехливі боягузливі покидьки невідомих народів (за нацналежністю), московські холуї (за ознакою роду діяльності), які свій спосіб мислення повністю беруть, як і Ви, з московської інфоканалізації. Але коли вош міравова тероризму Путин бреше, що русскіє і українці, це один народ, то має на увазі зовсім не їх, а нормальних українців.
___
Не буду отрицать, действительно, на украинской земле есть лживые трусливые отбросы неизвестных народов (по нацпринадлежности), московские холуи (по признаку рода деятельности), которие свой образ мышления полностью берут, как и Вы, с московской инфоканализации. Но когда вош миравова терроризма Путин лжет, что русские и украинцы, это один народ, то имеет в виду вовсе не их, а нормальных украинцев.

Дмитрий Поползков # ответил на комментарий Олександр Франчук 26 августа 2017, 23:15
так нету никаких укроинцев, это выдуманный народ, что то вроде фентези орков, как из эльфов сделали орков. так и из русских пендсо-австрияки сделали укроинцеф. Цель - развязыывание братоубийственной войны и натиск на восток чужими трупами, т.е. трупами т.н. укроинцеф.

Олександр Франчук # ответил на комментарий Дмитрий Поползков 27 августа 2017, 01:08
І коли ж це, цікаво було б взнати, "из русских пендсо-австрияки сделали укроинцеф"? Скажіть будь ласка, хоч приблизно коли. А якщо зможете, то розкажіть також про Вашу шановну версію створення української мови, був би вдячний :)
___
И когда же это, интересно было бы узнать, ""из русских пендсо-австрияки сделали укроинцеф"? Скажите пожалуйста, хоть приблизительно когда. А если сможете, то расскажите также о Вашей уважаемой версии создания украинского языка, был бы благодарен :)

Дмитрий Поползков # ответил на комментарий Олександр Франчук 26 августа 2017, 23:15
так нету никаких укроинцев, это выдуманный народ, что то вроде фентези орков, как из эльфов сделали орков. так и из русских пендсо-австрияки сделали укроинцеф. Цель - развязыывание братоубийственной войны и натиск на восток чужими трупами, т.е. трупами т.н. укроинцеф.

Юрий Пушков # ответил на комментарий Олександр Франчук 14 августа 2017, 22:18
Ты и не хохол,а хохляцкий еврей,а еврей хоть под кого замаскируется

Олександр Франчук # ответил на комментарий Юрий Пушков 16 августа 2017, 23:05
Моє ставлення до єврейського питання досить таки ясно викладене в окремій статті, шановний Юрий Пушков, "Причина Холокоста", її можна прочитати тут: https://goo.gl/DdPfiQ
___
Мое отношение к еврейскому вопросу довольно ясно изложено в отдельной статье, уважаемый Юрий Пушков, "Причина Холокоста", ее можно прочитать здесь: https://goo.gl/DdPfiQ

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 17 августа 2017, 22:05
не было никакого холокоста. Вранье.

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 19 августа 2017, 19:44
Никакого холокоста не было!

Дмитрий Поползков # ответил на комментарий Олександр Франчук 15 августа 2017, 21:46
странно, а я вот читаю вашу бандеро-фашисткую писанину и постоянно утыкаюсь в идею что русские-азиаты и значит неполноценная раса, кто бы мог подумать что у вас фашистов такая гибкая логика?Надо и азиаты станут полноценными))))))

Олександр Франчук # ответил на комментарий Дмитрий Поползков 16 августа 2017, 22:57
Не варто видавати ваше власне московське брехливе інформаційне лайно за щось від українців, шановний Дмитрий Поползков. І всім, хто цікавиться, вже давно очевидно, що русскіє мають до словян приблизно таке саме відношення, як наприклад американці. Різниця в тому, що американці поважають своїх предків, а русскіх нагинають плювати на могили власних предків. Це суттєва різниця.
От у Вас наприклад, є національність?
___
Не стоит выдавать ваше собственное московское лживое информационное дерьмо за что-то от украинцев, уважаемый Дмитрий Поползков. И всем, кто интересуется, уже давно очевидно, что русские имеют к славянам примерно такое же отношение, как например американцы. Разница в том, что американцы уважают своих предков, а русских нагибают плевать на могилы своих предков. Это существенная разница.
Вот у Вас например, есть национальность?

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 17 августа 2017, 22:06
Русские и есть славяне. И это подтверждают не только историки, но и генетики.

Олександр Франчук # ответил на комментарий Симпатичная пчёлка 18 августа 2017, 18:17
Спробуйте знайдіть на мапі хоч один клаптик русской землі, шановна Симпатичная пчёлка, і Ви побачите, що ВСЯ російська земля поділена між народами, з яких складається сучасний російський народ (малимі народамі, за сучасною російською термінологією). І ні один з цих народів не належить до словян.
___
Попробуйте найдите на карте хоть один клочок русской земли, уважаемая Симпатичная пчёлка, и Вы увидите, что ВСЯ русская земля поделена между народами, из которых состоит современный русский народ (малыми народами, по современной российской терминологии). И ни один из этих народов не принадлежит к славянам.

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 18 августа 2017, 19:54
Славяне были добрым народом, и не уничтожали малые народы. А давали им кров, землю, и защиту. Поэтому так много у нас чужих.
Славяне у нас русские, украинцы и белоруссы. И это изначально наша земля. Здесь чужих никогда не было в хозяевах.

Олександр Франчук # ответил на комментарий Симпатичная пчёлка 19 августа 2017, 11:43
Розумію Вас. Землю українського та білоруського народів Ви легко відшукали. А от землю русских - ні, тому що вся земля Росії поділена між чудь, мокша, ерзя, меря та іншими абсолютно не словянськими народами, які і складають собою сучасних русскіх. От Вам і причина, чи не так, чому ті, хто нагинають русских до історії українського народу, тобто нагинають плювати на могили своїх справжніх предків, з такою оскаженілою затятістю лізуть в братья до українців, яких саме якраз через це і ненавидять більше за всіх.
___
Понимаю Вас. Землю украинского и белорусского народов Вы легко нашли. А вот землю русских - нет, потому что вся земля России поделена между чудь, мокша, эрзя, меря и другими совершенно не славянскими народами, которые и составляют собой современных русских. Вот Вам и причина, не так ли, почему те, кто нагибают русских к истории украинского народа, то есть нагибают плевать на могилы своих настоящих предков, с таким оголтелим упорством лезут в братья к украинцам, каких именно как раз из-за этого и ненавидят больше всех.

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 19 августа 2017, 16:49
Хватит полную чушь писать! Ваш идиотизм просто смешит.
Вся земля принадлежит русским.
Ты, жидяра, просто брехло.

Олександр Франчук # ответил на комментарий Симпатичная пчёлка 19 августа 2017, 17:18
Кожне моє слово тут, шановна Симпатичная пчёлка, досить таки легко перевірити, що воно відповідає дійсності, і для цього не треба бути якимось крутим спеціалістом, а просто потрібна наявність трохи уваги і відсутність ідіотизму типу "Вся земля принадлежит русским", який буйно проростає на інформаційних фекаліях, взятих з московської інфоканалізаційної системи. Природна людська логіка і здоровий глузд також не зашкодить.
___
Каждое мое слово здесь, уважаемая Симпатичная пчёлка, довольно легко проверить, что оно соответствует действительности, и для этого не надо быть каким-то крутым специалистом, а просто необходимо наличие немного внимания и отсутствие идиотизма типа "Вся земля принадлежит русским", который буйно прорастает на информационных фекалиях, взятых из московской инфоканализацийнои системы. Естественная человеческая логика и здравый смысл также не повредят.

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 19 августа 2017, 19:46
Карту открой России и посмотри. Это земля русских. Вся основана, добыта,обустроена русскими.
И даже Украина - это русская земля.

Олександр Франчук # ответил на комментарий Симпатичная пчёлка 19 августа 2017, 21:50
А куди Ви поділи мордву, марі, ерзя, мокша, меря, лопарі, чуваші, удмурти, пермяки, татари, іжора, мурома, вепси, водь, комі та інші обрусілі народності, з рідної землі яких цілком складається територія сучасної Росії? Вони по-Вашому, ні при чому до обустрою Росії?
___
А куда Вы дели мордву, мари, эрзя, мокша, меря, лопари, чуваши, удмурты, пермяки, татары, ижора, мурома, вепсы, водь, коми и другие обрусевшие народности, с родной земли которых целиком состоит территория современной России? Они по-вашему, ни при чем к обустройству России?

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 19 августа 2017, 22:32
Многие народы исчезли с нашей планеты. Многих нет уже из те, что вы назвали.
Они Россию не обустраивали.

Олександр Франчук # ответил на комментарий Симпатичная пчёлка 20 августа 2017, 13:59
Ясно, зрозумів Вашу думку, шановна Симпатичная пчёлка. В 1721 році раптом появляються русскіє, а мордва, марі, ерзя, мокша, меря, лопарі, чуваші, удмурти, пермяки, татари, іжора, мурома, вепси, водь, комі та інші "малі" народності, з рідної землі яких цілком складається територія сучасної Росії, чомусь зникають з нашої планети (і з території доброзичливої до різних народів Росії). Тому вони ні при чому до обустройства Росії.
___
Ясно, понял Вашу мысль, уважаемая Симпатичная пчёлка. В 1721 году вдруг появляются русские, а мордва, мари, эрзя, мокша, меря, лопари, чуваши, удмурты, пермяки, татары, ижора, мурома, вепсы, водь, коми и другие "малые" народности, из родной земли которых целиком состоит территория современной России, почему-то исчезают с нашей планеты (и с территории доброжелательной к разным народам России). Поэтому они ни при чем к обустройству России.

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 20 августа 2017, 16:04
Русские - самый древний народ на земле. Это написал в 1611 году итальянец, изучавший историю в папской библиотеке.
Фамилия его Орбини.
Только полный осел или сознательный лгун может заявить, что русские появились в 1711 году.

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 20 августа 2017, 16:05
Читаем летопись, написана в начале 12 века.
"В год 6406 (898). Шли угры мимо Киева горою, которая прозывается теперь Угорской, пришли к Днепру и стали вежами: ходили они так же, как теперь половцы. И, придя с востока, устремились через великие горы, которые прозвались Угорскими горами, и стали воевать с жившими там волохами и славянами. Сидели ведь тут прежде славяне, а затем Славянскую землю захватили волохи. А после угры прогнали волохов, унаследовали ту землю и поселились со славянами, покорив их себе; и с тех пор прозвалась земля Угорской. И стали угры воевать с греками и попленили землю Фракийскую и Македонскую до самой Селуни. И стали воевать с моравами и чехами. Был един народ славянский: славяне, которые сидели по Дунаю, покоренные уграми, и моравы, и чехи, и поляки, и поляне, которые теперь зовутся русь. Для них ведь, моравов, первых созданы буквы, названные славянской грамотой; эта же грамота и у русских, и у болгар дунайских."

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 20 августа 2017, 16:09
В год 6390 (882). Выступил в поход Олег, взяв с собою много воинов.
И подплыл к Угорской горе, спрятав своих воинов, и послал к Аскольду и Диру, говоря им, что-де „мы купцы, идем в Греки от Олега и княжича Игоря. Придите к нам, к родичам своим». Когда же Аскольд и Дир пришли, выскочили все остальные из ладей, и сказал Олег Аскольду и Диру: „Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода», и показал Игоря: „А это сын Рюрика». И убили Аскольда и Дира, отнесли на гору и погребли Аскольда на горе, которая называется ныне Угорской, где теперь Ольмин двор; на той могиле Ольма поставил церковь святого Николы; а Дирова могила – за церковью святой Ирины. И сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: „Да будет это мать городам русским». И были у него варяги, и славяне, и прочие, прозвавшиеся русью. Тот Олег начал ставить города и установил дани словенам, и кривичам, и мери, и установил варягам давать дань от Новгорода по 300 гривен ежегодно ради сохранения мира, что и давалось варягам до самой смерти Ярослава.

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 20 августа 2017, 16:11
Если бы вы свое образование получили бы не в интернете, то вы бы читали исторические источники. И знали, что русские везде упоминаются еще в древних литературных и исторических источниках. Только откуда это знать интернетным "гысторыкам"?)))))

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 20 августа 2017, 16:13
12 век!
«Се повести времяньных лет, откуду есть пошла Руская земля, кто в Киеве нача первее княжити, и откуду Руская земля стала есть»
Русская, а не Украинская земля! И русских народ!

Олександр Франчук # ответил на комментарий Симпатичная пчёлка 25 августа 2017, 14:07
Ви неуважно читаєте свої власні цитати, шановна Симпатичная пчёлка. Всі наведені тут Вами вище слова стосуються виключно землі і народу України-Руси, Московією ніде навіть і не пахне, окрім що Олег наклав данину на Ваших предків мері, які згадуються тут тільки раз.
___
Вы невнимательно читаете свои собственные цитаты, уважаемая Симпатичная пчёлка. Все приведенные здесь Вами выше слова касаются исключительно земли и народа Украины-Руси, Московией нигде даже и не пахнет, кроме что Олег наложил дань на Ваших предков меря, упоминаемых здесь только раз.

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 19 августа 2017, 19:48
Нука покажите мне живого чудь, ерзю, мерю и мокшу. Посмотрю хоть на такое чудо!))))))))

Олександр Франчук # ответил на комментарий Симпатичная пчёлка 19 августа 2017, 21:36
Легко, шановна Симпатичная пчёлка. Підходите до дзеркала, і дивитесь в ньому на живого чудь, ерзю, мерю и мокшу, скільки влізе. Якщо Ви жива русская звісно. Якщо ж Ви нерусская, то справа складніша: Вам треба відшукати когось, хто каже, що він русскій, і дивіться на нього, дивіться і дивіться, доки комусь з вас двох не осточортіє.
___
Легко, уважаемая Симпатичная пчёлка. Подходите к зеркалу, и смотрите в нем на живого чудь, эрзю, мерю и мокшу, сколько влезет. Если Вы живая русская конечно. Если же Вы нерусская, то дело сложнее: Вам нужно найти кого-то, кто говорит, что он русский, и смотрите на него, смотрите и смотрите, пока кому-то из вас двоих не осточертеет.

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 19 августа 2017, 21:47
мимо! Врете!
Генетики подтвердили, что никаких мери, чуди, и прочих в русских нет.

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 19 августа 2017, 19:49
Нет никакой земли украинской, как и украинцев нет.
Вот доказательство!
4.17 минута!
https://youtu.be/jwxpex-rDNc

Дмитрий Поползков # ответил на комментарий Олександр Франчук 18 августа 2017, 19:59
ну вы прям как дети, укры, такие потешные и ведь верите в свой бред))))

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Дмитрий Поползков 19 августа 2017, 16:49
он не укр. он жид. И лжет сознательно.

Дмитрий Поползков # ответил на комментарий Олександр Франчук 18 августа 2017, 23:03
вашу фентези историю никто кроем вас всерьёз не воспринимает)))
и поймите, даже если принять что вы правы и Русские не имеют отношения к славянам,что с того то? или вы фашисты для которых это важно?)))))

Олександр Франчук # ответил на комментарий Дмитрий Поползков 19 августа 2017, 10:39
Для нормальних людей важливо, мати справу з гідними людьми, які поважають своїх предків, чи з брехливими негідними покидьками, які плюють на могили своїх предків, як це сьогодні роблять русскіє, шановний Дмитрий Поползков. І на всіх світових цивілізованих історичних ресурсах існує повна ясність, що Московія (Мокша) має відношення до Руси-України не більше, ніж наприклад Румунія до Риму. Це коли трішки визирнути з московської інфоканалізації, в якій Ви занурені сидите.
___
Для нормальных людей важно, иметь дело с достойными людьми, которые уважают своих предков, или с лживыми негодными отбросами, которые плюют на могилы своих предков, как это сегодня делают русские, уважаемый Дмитрий Поползков. И на всех мировых цивилизованных исторических ресурсах существует полная ясность, что Московия (Мокша) имеет отношение к Руси-Украине не большее, чем например Румыния к Риму. Это когда немного выглянуть из московской инфоканализации, в которой Вы погруженные сидите.

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 19 августа 2017, 21:48
твої предки хто?)))))

Олександр Франчук # ответил на комментарий Симпатичная пчёлка 19 августа 2017, 22:08
Всі, про кого вдалося довідатись - українці, окрім одного з прапрадідів, він датчанин. А Ваші предки хто, шановна Симпатичная пчёлка?
___
Все, о ком удалось узнать - украинцы, кроме одного из прапрадедов, он датчанин. А Ваши предки кто, уважаемая Симпатичная пчёлка?

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 19 августа 2017, 22:21
Хтось вам наврав!))))))
Не було нияких українців. Були малороси.
А на Західній Україні взагалі не було таких. Відео бачили?))))))

Олександр Франчук # ответил на комментарий Симпатичная пчёлка 19 августа 2017, 22:53
Малороси, це російський термін, який виник одночасно з назвою "русскіє", до українців так і не причепилось.
Я відповів Вам на питання про моїх предків.
А Ви про своїх предків:
- не знаєте,
- соромитесь їх,
- наплювали на їх могили і викинули з памяті
??
___
Малороссы, это русский термин, возникший одновременно с названием "русские", к украинцам так и не прицепилось.
Я ответил Вам на вопрос о моих предках.
А Вы о своих предках:
- не знаете,
- стыдитесь их,
- наплевали на их могилы и выбросили из памяти
??

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 19 августа 2017, 23:36
мои предки русские все.
Малоросы, потому что Малая Россия это. Жаль, что не помните этого уже.
Белорусы - белая Россия.
Сербия - Серебряная Россия.

Олександр Франчук # ответил на комментарий Симпатичная пчёлка 20 августа 2017, 15:03
Шкода що Ви допустили тут в Вашому списку досадне упущєніє, шановна Симпатичная пчёлка, а саме що Русь походить від Росії :)
Що ж до Ваших русскіх предків, то невже Ви не поцікавились, вони русскіє з мордви, мари, эрзя, мокша, меря? Чи може абрусєлиє інародци (це офіційний російський термін) з українців? чи з євреїв?
___
Жаль что Вы допустили здесь в Вашем списке досадное упущение, уважаемая Симпатичная пчёлка, а именно что Русь происходит от России :)
Что касается Ваших русских предков, то неужели Вы не поинтересовались, они русские с мордвы, мари, эрзя, мокша, меря? Может обруселие инародцы (это официальный русский термин) из украинцев? или с евреев?

Симпатичная пчёлка # ответила на комментарий Олександр Франчук 20 августа 2017, 16:01
Нет никаких мери, ерзи и прочих мокши. Они не русские и их нет. И были ли это еще вопрос.
Нет никаких украинцев - окраинцев. Генетики подтвердили одну гаплогруппу у украинцев и русских. И доказали, что это один народ.
Евреи - это сборище, солянка разных народов и племен. Это не одна национальность. Это приверженцы одной веры.

Олександр Франчук # ответил на комментарий Симпатичная пчёлка 20 августа 2017, 23:12
То це російські картографи помилково намалювали неподалік від Москви республіку Марі-Ел? Оскільки Ви тут авторитетно оголосили, що ніяких тих малих народів в природі нема :-О Оце то прокололись бідолашні безграмотні картографи, не поцікавились в шановної Симпатичная пчёлка, Ви б їм кваліфіковано сказали, що можна малювати, а що ні.
___
Так это российские картографы ошибочно нарисовали недалеко от Москвы республику Мари-Эл? Поскольку Вы здесь авторитетно объявили, что никаких тех малых народов в природе нет :-О Вот это прокололись бедные неграмотные картографы, не поинтересовались в уважаемой Симпатичная пчёлка, Вы бы им квалифицированно сказали, что можно рисовать, а что нет.

Дмитрий Поползков # ответил на комментарий Олександр Франчук 20 августа 2017, 08:18
Все мировые ресурсы - это укропские? Ну тогда да))))
как вас укров возбуждает Московское княжество, а почему не Владимиро-Суздальское или Ростов Великий? Почему не Ладога или Владимир? Почему не Новгород?))))
Укро-фашисткий дурдом впал в маразм с мокшой))))

Олександр Франчук # ответил на комментарий Дмитрий Поползков 20 августа 2017, 14:18
Видно Вам на серці радісно, шановний Дмитрий Поползков, коли Ви застосовуєте до України ваші погані московські клікухи. Але для безрідних покидьків невідомих народів це нормально, продовжуйте далі. Що ж до Москви, то Ви мабуть не знаєте, що це не Новгород напав на Москву і вирізав там все населення до ноги, а навпаки, Москва напала на Новгород і вирізала там все населення до ноги, після чого Новгород став московським. І поясніть будь ласка Вашу бздуру з міровимі ресурсами, а то не ясно до чого тут вони.
___
Видно Вам на сердце радостно, уважаемый Дмитрий Поползков, когда Вы применяете к Украине Ваши погание московские кликухи. Но для безродных отбросов неизвестных народов это нормально, продолжайте дальше. Что касается Москвы, то Вы видимо не знаете, что это не Новгород напал на Москву и вырезал там все население, а наоборот, Москва напала на Новгород и вырезала там все население, после чего Новгород стал московским. И объясните пожалуйста Вашу бздуру с мировими ресурсами, а то не ясно при чем здесь они.

Дмитрий Поползков # ответил на комментарий Олександр Франчук 21 августа 2017, 00:10
не понимаю зачем дублировать свой бред на выдуманном украинском языке? глупо, его ж никто не знает))))
Что за кликухи и почему они поганые? Или вас от них пучит?))))
Что за безродные отбросы? Хачем вы так себя ненавидите?))))
Новогород напад? Да никто ни на кого не напдал, так мелкие разборки между родственниками)))
Вырезал? Откуда этот бред?Никто никого не резал))))
Кстати укру вот всю растащили татары на рабские рынки, никого там не осталось, а кого не растащили - ушли в Московский регион, там новые города отстраивали))))

Олександр Франчук # ответил на комментарий Дмитрий Поползков 25 августа 2017, 14:29
Я пишу мовою, якою думаю, рідною українською, і даю переклад оригіналу російською для тих, хто української не розуміє. А Ваші московські погані клікухи для українців та всіх інших народів служать мені від вас тільки ще одним додатковим підтвердженням, шановний Дмитрий Поползков, що основа основ московського гірше ніж тваринного животіння є ненависть, брехня і злоба, в казані з якими душі бідолашних нещасних московських холуїв, безрідних покидьків невідомих народів, варяться киплять без упину вже на цьому світі, не дожидаючи потойбічного.
___
Я пишу на языке, на котором думаю, на родном украинском, и даю перевод оригинала на русский для тех, кто украинского не понимает. А Ваши московские поганые кликухи для украинского и всех других народов служат мне от вас только еще одним дополнительным подтверждением, уважаемый Дмитрий Поползков, что основа основ московского хуже чем животного прозябания есть ненависть, ложь и злоба, в котле с которыми души горемычных несчастных московских холуев, безродных отбросов неизвестных народов, варятся кипят без конца уже в этом мире, не дожидаясь потустороннего.

Дмитрий Поползков # ответил на комментарий Олександр Франчук 26 августа 2017, 13:15
понимаю твою плаксиую истерику от русского языка, так и должно колдобить укро-фашиста, просто его таким воспитали западные хозяева, он не более чем пушечное мясо в войне запада против России и потому должно сдохнуть в угоду своем хозяину. Больше ни длячего другого ты не годен.
>>что основа основ московского хуже чем животного прозябания есть ненависть, ложь и злоб
укр, ты посмотри что ты мне пишешь? ты и есть тупая злоба и тупое жывотное, я это вижу по твоему бреду который ты сюда вываливаешь. Ты же сам показываешь своюб суть, мне просто надо тебя цитировать.

Олександр Франчук # ответил на комментарий Дмитрий Поползков 26 августа 2017, 23:36
Ну то процитуйте мої слова щодо російської мови, хоч трохи схожі на Ваші щодо української: "на выдуманном украинском языке? глупо, его ж никто не знает". Чи щось схоже на Ваші клікухи для українського народу, а чи не в кожному Вашому реченні. Це у Вас істерика від української мови, це у Вас фашистська ненависть до всіх народів, не тільки до українського. Це Росія напала на Україну, а не Україна на Росію - підло використовуючи своїх людей, як гарматне мясо. І це ясно бачать усі нормальні люди, як і Вашу тут хамську злобу, ненависть і тупу брехню на кожному кроці.
___
Ну так процитируйте мои слова о русском языке, хоть немного похожие на Ваши относительно украинского: "на выдуманном украинском языке? глупо, его же никто не знает". Или что-то похожее на Ваши кликухи для украинского народа, а не в каждом ли Вашем предложении. Это у Вас истерика от украинского языка, это у Вас фашистская ненависть ко всем народам, не только к украинскому. Это Россия напала на Украину, а не Украина на Россию - подло используя своих людей как пушечное мясо. И это ясно видят все нормальные люди, как и Вашу здесь хамскую злобу, ненависть и тупую ложь на каждом шагу.

Дмитрий Поползков # ответил на комментарий Олександр Франчук 26 августа 2017, 23:50
зачем мне истерить? истерите вы голубчек, истерите аж до колик, до запрещения говрить, до запрещения книг, до массовых убийств тех кто говорит на русском языке и тех кто хорошо относится к России-Руси. А нам на ваш язык вообще пофик, ну бормочете что то, какой от этого вред?
Вы тут голубчег перепутали всё, но вя вас поправлю не печальтесь: на укру напали США с целью превратить вас в тупое пушечное мясо против России, пендосы давно не воюют своими руками, им нужны вот такие рабы как вы. Видите как ларчик просто открывается?)))

Олександр Франчук # ответил на комментарий Дмитрий Поползков 27 августа 2017, 01:23
Точно просто :) Он воно хто Крим від України відтяпав виявляється - американці! А як хитро для всього світу зуміли представити, що то зробила ні в чому не винувата Росія!
Правда в Україні повно російських шкіл, всі більш-менш популярні ТБ-програми йдуть російською мовою, преса майже вся російськомовна, половина, чи більше, воїнів на передовій говорять російською, і так далі, - але то таке.
___
Точно просто :) Вон оно кто Крым от Украины оттяпал оказывается - американцы! А как хитро для всего мира сумели представить, что это сделала ни в чем не виноватая Россия!
Правда в Украине полно русских школ, все более или менее популярные ТВ-программы идут на русском языке, пресса почти вся русскоязычная, половина, или более, воинов на передовой говорят на русском, и так далее, - но это такое.