2017-01-28

Радіо "Свобода" намагається приховати причину Холокосту

Радіо "Свобода" намагається приховати причину Холокосту

Якщо Вас цікавить справжня причина, чому стався Холокост - а до сьогодні всі ті, хто причетні до його організації, з усіх сил намагаються приховати цю справжню причину Холокосту - прочитайте статтю “Причина Холокосту” в книзі "Українська політологія, або Атдадім Львов Палякам":
PDF: https://goo.gl/99DIaq
EPUB: https://goo.gl/9dS8I2
переклад на російську:
PDF: https://goo.gl/DdPfiQ
EPUB: https://goo.gl/VdVAA4

На http://www.radiosvoboda.org зробили так, що цей коментар (вище) може бачити тільки його автор. Схоже на те, що керівництво radiosvoboda.org належить до тих, хто намагаються приховати цю справжню причину Холокосту.

Тому прохання до всіх, кому не байдуже, відома справжня причина Холокосту, чи ні - а від цього прямо залежить, повториться Холокост знов, чи ні - поширте будь ласка цей коментар всюди, де тільки зможете.

Олександр Франчук

Було: http://www.radiosvoboda.org/a/28263506.html
Подольський: «Бабин Яр» чи Голокост – не просто єврейська історія, вона сталась в Україні

___
Радио "Свобода" пытается скрыть причину Холокоста

Если Вас интересует настоящая причина, почему произошел Холокост - а до сих пор все те, кто причастен к его организации, изо всех сил пытаются скрыть эту настоящую причину Холокоста - прочитайте статью "Причина Холокоста" в книге "Украинская политология, или Атдадим Львов Палякам":
PDF: https://goo.gl/99DIaq
EPUB: https://goo.gl/9dS8I2
перевод на русский:
PDF: https://goo.gl/DdPfiQ
EPUB: https://goo.gl/VdVAA4

На http://www.radiosvoboda.org сделали так, что этот комментарий (выше) может видеть только его автор. Похоже, что руководство radiosvoboda.org относится к тем, кто пытается скрыть эту настоящую причину Холокоста.

Поэтому просьба ко всем, кому не безразлично, известна истинная причина Холокоста или нет - а от этого напрямую зависит, повторится Холокост снова или нет - распространите пожалуйста этот комментарий везде, где только сможете.

Олександр Франчук

Было: http://www.radiosvoboda.org/a/28263506.html
Подольский: «Бабий Яр» или Холокост - не просто еврейская история, она произошла в Украине

2017-01-05

Алексей Горбунов. "В гостях у Дмитрия Гордона" (з рос. перекл)

Питання шановної Irina Golov: "куда помчит" Горбунов "после развала неньки??", мало б вигляд нормального питання нормальної людини, якби Горбунов виїхав з Росії тому, що Росія розвалилася.

Але ж це насправді не просто зовсім не так, а цілком навпаки, Горбунов переїхав з Росії в Україну в той момент, коли Росія "приросла" Кримом, тобто після підлого несподіваного збройного нападу в важкий для України час анексувала частину української землі, а також розв'язала, з допомогою спецзагонів своїх спецслужб, на чолі з Гіркіним-Стрєлковим, а також інших подібних на нього московських спецагентів, збройний конфлікт на сході України. Тобто Горбунов переїхав з Росії в Україну тоді, коли взагалі ні в кого не було певності в тому, що Москва не розпочне, вслід за вторгненням загонів своїх спецслужб, повномасштабного вторгнення в Україну усіма своїми збройними силами, тобто в годину величезної небезпеки для українського народу і української держави.

І хоч звісно не варто (коли чесно) намагатись думати, що розвалу Росії не може статись в недалекому майбутньому, але на момент переїзду Горбунова - не просто з Росії, а з Москви в Україну - Росія була ну дуже монолітною.

І читаючи зауваження від катя елфим та Irina Golov, легко бачити, що саме зцементувало Росію в цей моноліт - це стандартні московські скрєпи, серед яких насправді, окрім брехливого московського інформаційного лайна і тупої московської "логіки" навиворіт для кретинів, на зразок потреби питати "куда помчит" Горбунов "после развала неньки??", нічого нема і ніколи не було.

Коли будь-яка нормальна людина, яка спроможна мислити самостійно, грунтуючи свої висновки на фактах дійсності, бачить логіку, діаметрально протилежну до нормальної людської логіки, тобто подібну до тої, яку демонструють тут катя елфим та Irina Golov, то це просто таки вражає, адже ці ствердження людьми того всього, що цілком протилежне до фактів дійсності, вони не просто якісь там окремі випадкові вислови від рідкісних людей, на які через це можна не зважати, - це типова, широко розповсюджена на Росії серед більшості її громадян наскрізь брехлива риторика, і в цьому, на жаль, сумніватися нема підстав.

Іншими словами кажучи, серед причин на перший погляд неймовірного, з точки зору цивілізованої людини, факту даного явища величезномасштабної наявності в Росії діаметрально спотвореного сприйняття фактів реальної дійсності не може обійтися без законів, які існують в природі - в людській природі.

Легко доступне дослідження цих фундаментальних законів, яке дає можливість зробити "висновок про швидку актуалізацію близьким часом особливостей (як позитивних, так і негативних) людських мов в охоплених ними спільнотах", можна знайти в [1]. Там же можна знайти розуміння того, чому "примітивізм світосприйняття на основі російської мови відкриває широкий шлях для злочинних маніпуляцій російськомовною свідомістю".

Література

1. "Філософія щастя":
PDF: https://goo.gl/SBAC5y
EPUB: https://goo.gl/AF6abR
переклад російською мовою:
PDF: https://goo.gl/4bhbYi
EPUB: https://goo.gl/5GlRnl

2. Інформаційні технології і людські спільноти, в кн. [1]

___
Вопрос уважаемой Irina Golov: "куда помчит" Горбунов "после развала неньки?", имел бы вид нормального вопроса нормального человека, если бы Горбунов уехал из России по той причине, что Россия развалилась.

Но ведь это на самом деле не просто не так, а вполне наоборот - Горбунов переехал из России в Украину в тот момент, когда Россия "приросла" Крымом, то есть после подлого неожиданного вооруженного нападения в тяжелый для Украины час аннексировала часть украинской земли, а также развязала, с помощью отрядов своих спецслужб во главе с Гиркиним-Стрелковим, а также других подобных на него московских спецагентов, вооруженный конфликт на востоке Украины. То есть Горбунов переехал из России в Украину тогда, когда вообще ни у кого не было уверенности в том, что Москва не начнет вслед за вторжением отрядов своих спецслужб, полномасштабного вторжения в Украину всеми своими вооруженными силами, то есть в час огромной опасности для украинского народа и украинского государства.

И хотя, конечно, не стоит (если честно) пытаться думать, что развала России не может произойти в недалеком будущем, но на момент переезда Горбунова - не просто из России, а из Москвы в Украину - Россия была ну очень монолитной.

И читая замечания от катя елфим и Irina Golov, легко видеть, что именно сцементировало Россию в этот монолит - это стандартные московские скрепы, среди которых на самом деле, кроме лживого московского коротко живущего информационного дерьма и тупой московской "логики" наизнанку для кретинов, вроде необходимости спрашивать "куда помчит" Горбунов "после развала неньки?", ничего нет и никогда не было.

Когда любой нормальный человек, который способен мыслить самостоятельно, опираясь в своих выводах на факты действительности, видит логику, диаметрально противоположную нормальной человеческой логике, то есть подобную той, которую демонстрируют здесь катя елфим и Irina Golov, то это просто таки поражает, ведь эти утверждения людьми того всего, что вполне противоположно фактам действительности, они не просто какие-то отдельные от редких людей случайные высказывания, которые из-за этого можно не учитывать, - это типичная, широко распространенная в России среди большинства ее граждан насквозь лживая риторика, и в этом, к сожалению, сомневаться нет основания.

Другими словами говоря, среди причин на первый взгляд невероятного, с точки зрения цивилизованного человека, факта данного явления огромномасштабного наличия в России диаметрально искаженного восприятия фактов реальной действительности не может обойтись без законов, которые существуют в природе - в человеческой природе.

Легко доступное исследование этих фундаментальных законов, которое дает возможность сделать "вывод о скорой актуализации ближайшим временем особенностей (как положительных, так и отрицательных) человеческих языков в охватываемых ими сообществах", можно найти в [1]. Там же можно найти понимание того, почему "примитивизм мировосприятия на основе русского языка открывает широкий путь для преступных манипуляций русскоязычной сознанием".

Литература

1. "Философия счастья":
русский перевод:
PDF: https://goo.gl/4bhbYi
EPUB: https://goo.gl/5GlRnl
украинский оригинал:
PDF: https://goo.gl/SBAC5y
EPUB: https://goo.gl/AF6abR

2. Информационные технологии и человеческие сообщества, в кн. [1]

Було: Алексей Горбунов. "В гостях у Дмитрия Гордона"
https://www.youtube.com/watch?v=2-r1cbMgaKw
Опубліковано 21 вер. 2016 р.
Интервью Дмитрия Гордона с российским и украинским актером театра и кино Алексеем Горбуновым.
    Серед коментарів до цього інтервю було:
катя елфим 3 місяці тому
честно сказать,я думала,что он не только -русский,но и живёт в России,очень удивлена,что он родился и сейчас в Украине....Но как он относится к тому,что сделали укр.армия и нац.баты на Донбассе,что произошло в Одессе,а  в Киеве,ведь,гибнут донбассовцы(дети,женщины),русские,украинцы с двух сторон(братья)....Как можно поддерживать АТО?И как он для себя разделил Украину и Россию,будучи русским и понимая,что политически и экономически-страна идёт к краху,одно дело-борьба с коррупцией,другое-разворот на 180 градусов,который ничего хорошего не принесёт,впрочем,он ещё увидит(((?
Valentina Nagorna 3 місяці тому
Дорогой человек! Украинская армия защищает свою землю. В Одессе сгорели люди, которые разрушали город. Их подставили свои. А Донбасс, как и Крым, должны быть укранскими.  Россия сегодня уничтожает Украину только за то, что мы не захотели быть младшей сестрой России. Не смотрите ТВ. Послушайте людей таких, как Горбунов, Кикабидзе. А то, что в Украине сейчас власть бандитская, это факт. У нас продолжается борьба: но теперь уже из  нынешней властью и  путиным.?
Irina Golov 2 місяці тому
Вас действительно косит шизофрения ...... Зачем вас уничтожать , вы и сами не плохо справляетесь ..... Во истину украинец -- это оскотинившиеся  русские (((( и Горбунов  яркое подтверждение этому . Актер он достойный  , а гражданин херовый , куда помчит после развала неньки ??