2017-04-26

Флагман русифікації (з рос. перекл.)

Флагман русифікації

Дивлячись, так сталось, останній випуск 21.04.2017 шоу Холостяк (за власною волею я таких передач не дивлюсь), і програму огляду цього шоу "Як вийти заміж", я зауважив, що в цих телепрограмах не звучить від їх учасників і ведучих ЖОДНОГО слова українською мовою.

Спершу у мене виникло питання, чи можливі ці передачі в Україні українською мовою?

А вже після того, як зрозумів ствердну відповідь на це питання, тобто що телепроекти Холостяк і "Як вийти заміж", при наявності на те волі їх організаторів, можливі тут в Україні цілком українською мовою, без жодного в них слова мовою країни, яка напала на Україну усіма (окрім наразі використання ядерної зброї) наявними в неї засобами, виникло інше питання: чому підвладна тій країні московська колона тут в Україні вирішила зробити, і зробила так, щоб саме якраз в цих телепроектах для українського народу українська мова була повністю відсутня?

Відповідь на це питання була знайдена тоді, коли, переглядаючи на ютубі передачу з одним із провідних виразників московських ідей, довелось почути по суті повтор основних положень книги "Філософія щастя" про роль людських мов в сприйнятті світу народами, які живуть цими мовами, [Полный контакт с Владимиром Соловьевым (18.04.17). Полная версия, десь з 1:23:50 до 1:29:00]. Почало бути видно, що причина зовсім не така вже й складна.

Дух народу, його душа, не так в мові, як сама мова.

А ядро усіх людських взаємин, які окреслює собою кожна людська мова, фундамент, основа, на якій вибудовуються решту людських взаємин, сукупність яких являє собою дух, душу народу - це родові взаємини, ті взаємини, які ведуть до продовження роду.

І сьогодні московський передовий загін, який визначає основні цілі московської війни на знищення проти українського народу, увібравши останні досягнення думки про будову людських спільнот, уяснив, що найбільш ефективним буде бити саме по цих взаєминах: якщо хочете одружитись, хочете створити сім'ю, кажуть своїм телепроектом українській молоді московські холуї з СТБ, то забудьте українську мову і робіть це виключно російською мовою.

Адже московський на український народ напад, з метою ліквідації українського народу, насправді розпочався зовсім не три роки тому, як би це сказав хтось, хто продер щойно очі після ста років сну, а десь приблизно чотири сторіччя тому (деталі в книзі "Українська політологія або Атдадім Львов Палякам", зокрема в першій статті "Убивства українських політичних і культурних діячів"), і диявольська московська думка, яка керує цим нападом, постійно еволюціонує згідно з найновішими досягненнями, у тому числі, коли не перш за все, стосовними до розуміння будови і функціонування людських спільнот і роль людських мов в сприйнятті світу народами, які живуть цими мовами.

І не варто намагатись себе дурити стосовно якоїсь підстави для сподівання, що раз провідні ідеологи московської банди скоріше за багатьох нормальних людей увійшли в курс найновішого розуміння будови людських спільнот, то значить вони намагаються зробити крок до зміни своєї злочинної природи в напрямку нормальності.

І це вже давно обговорено, з досягненням повної ясності щодо того, що якщо ці люди дуже непогано в курсі людських моральних законів, але використовують це своє знання зовсім не до своїх дій стосовно інших людей, а навпаки, для учинення та прикриття своїх злочинів, то і будь яке інше знання, у тому числі обгрунтування моральних законів нормальних людей ніяк не в змозі змінити їхню злочинну природу.

Нові знання тільки вдосконалюють московські методи учинення злочинів та їх прикриття, як це показує нам черговий акт московської війни проти українського народу, московський телепроект "Холостяк".

Корисні лінки:

1. Полный контакт с Владимиром Соловьевым (18.04.17). Полная версия https://youtu.be/BYhaiw5k2qE

2. "Філософія щастя" (PDF: https://goo.gl/SBAC5y , EPUB: https://goo.gl/AF6abR , рос. переклад: PDF: https://goo.gl/4bhbYi , EPUB: https://goo.gl/5GlRnl)

3. "Українська політологія або Атдадім Львов Палякам" (PDF: https://goo.gl/99DIaq EPUB: https://goo.gl/9dS8I2 рос. переклад: PDF: https://goo.gl/DdPfiQ EPUB: ttps://goo.gl/VdVAA4)

___
Флагман русификации

Глядя, так случилось, последний выпуск 21.04.2017 шоу Холостяк (по собственной воле я таких передач не смотрю), и программу обзора этого шоу "Как выйти замуж", я заметил, что в этих телепрограммах не звучит от их участников и ведущих НИ ЕДИНОГО слова на украинском языке.

Сначала у меня возник вопрос, возможны ли эти передачи в Украине на украинском языке?

А уже после того, как понял утвердительный ответ на этот вопрос, то есть что телепроекты Холостяк и "Как выйти замуж", при наличии на то воли их организаторов, возможны здесь в Украине полностью на украинском языке, без единого в них слова на языке страны, напавшей на Украину всеми (кроме пока использование ядерного оружия) имеющимися у нее средствами, возник другой вопрос: почему подвластная той стране московская колонна здесь в Украине решила сделать, и сделала так, чтобы именно как раз в этих телепроектах для украинского народа украинский язык был полностью отсутствующим?

Ответ на этот вопрос был найден, когда, просматривая на ютубе передачу с одним из ведущих выразителей московских идей, пришлось услышать по сути повтор основных положений книги "Философия счастья" о роли человеческих языков в восприятии мира народами, живущими этими языками, [Полный контакт с Владимиром Соловьевым (18.04.17). Полная версия, где-то с 1:23:50 до 1:29:00]. Стало видно, что причина вовсе не такая уж и сложная.

Дух народа, его душа, не столько в языке, как сам язык.

А ядро всех человеческих взаимоотношений, которые обозначает собой каждый человеческий язык, фундамент, основа, на которой выстраиваются остальные человеческие взаимоотношения, совокупность которых представляет собой дух, душу народа - это родовые отношения, те отношения, которые ведут к продолжению рода.

И сегодня московский передовой отряд, который определяет основные цели московской войны на уничтожение против украинского народа, вобрав последние достижения мысли о строении человеческих сообществ, уяснил, что наиболее эффективным будет бить именно по этим взаимоотношениям: если хотите жениться, хотите создать семью, говорят своим телепроектом украинской молодежи московские холуи с СТБ, то забудьте украинский язык и делайте это исключительно на русском языке.

Ведь московское на украинский народ нападение с целью ликвидации украинского народа, на самом деле началось вовсе не три года назад, как бы это сказал кто-то, кто продрал только что глаза после ста лет сна, а где-то примерно четыре века назад (детали в книге "Украинская политология или Атдадим Львов Палякам", в частности в первой статье "Убийства украинских политических и культурных деятелей"), и дьявольская московская мысль, что руководит этой войной, постоянно эволюционирует согласно с новейшими достижениями, в том числе, если не прежде всего, относящимися к пониманию строения и функционирования человеческих сообществ и роли человеческих языков в восприятии мира народами, которие живут этими языками.

И не стоит пытаться себя обманывать относительно какого-то основания для надежды, что раз ведущие идеологи московской банды скорее многих нормальных людей вошли в курс новейшего понимания строения человеческих сообществ, то значит они пытаются сделать шаг к изменению своей преступной природы в направлении нормальности.

И это уже давно обговорено, с достижением полной ясности относительно того, что если эти люди очень неплохо в курсе человеческих моральных законов, но используют это свое знание вовсе не к своим действиям по отношению к другим людям, а наоборот, для совершения и прикрытия своих преступлений, то и любое другое знание, в том числе про обоснование моральных законов нормальных людей никак не в состоянии изменить их преступную природу.

Новые знания только совершенствуют московские методы совершения преступлений и их прикрытия, как это показывает нам очередной акт московской войны против украинского народа, московский телепроект "Холостяк".

Полезные ссылки:

1. Полный контакт с Владимиром Соловьевым (18.04.17). Полная версия https://youtu.be/BYhaiw5k2qE

2. "Философия счастья" (PDF: https://goo.gl/SBAC5y , EPUB: https://goo.gl/AF6abR , рос. перевод: PDF: https://goo.gl/4bhbYi , EPUB: https://goo.gl/5GlRnl)

3. "Украинская политология или Атдадим Львов Палякам" (PDF: https://goo.gl/99DIaq EPUB: https://goo.gl/9dS8I2 рос. перевод: PDF: https://goo.gl/DdPfiQ EPUB: ttps://goo.gl/VdVAA4)

Дописати коментар